Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

FXI: FX International AB (publ) halvårsrapport Q2 2020

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

Oktober - December 2020

  • Rörelseresultat: - 3 011 KSEK (-666 KSEK)
  • Finansiella intäkter och kostnader: 0 KSEK (-110 KSEK)
  • Resultat före skatt: - 3 011KSEK (-776 KSEK)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,09 SEK, (-0,04 SEK)

Juli - December 2020

  • Rörelseresultat: -4 752 KSEK (-1 012 KSEK)
  • Finansiella intäkter och kostnader: 11 KSEK (-76 KSEK)
  • Resultat före skatt: -4 741 KSEK (-1 088 KSEK)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,14 SEK, (-0,05 SEK)

 

KOMMANDE RAPPORTERING

Delårsrapport (januari-mars)                     30:e april 2021

Halvårsrapport (januari-juni)                 27:e augusti 2021

Delårsrapport (juli-september)              29:e oktober 2021

Bokslutskommuniké (2020/2021)         28:e februari 2022

 

VD HAR ORDET

Verksamhet

Under det första halvåret har styrelsen och jag ägnat vår tid åt en fundamental genomlysning av FXI:s verksamhet med syftet att skapa en övergripande förståelse av vår verksamhet och hur vi skall tillföra FXI de utestående komponenter som medför progress och skapar goda förutsättningar för FXI att verka som internationell aktör inom finanssektorn. Vi har under denna tid börjat lägga grunden för FXI:s fortsatta kortsiktiga verksamhet och målbild, i en tid där en global pandemi härjar har vi fokuserat på att vidta löpande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna som pandemin haft på vår verksamhet. Vår förhoppning är att vi under hösten 2021 kommer att se öppningar och att reserestrektionerna skall lätta, så att vi åter kan träffa kunder och samarbetspartners. Tiden under det första halvåret har fokuserat på att etablera nya samarbeten samt utveckling av FXI:s eget produktutbud. Vårt kortsiktiga mål är att utveckla våra egna produkter samt att bredda vårt utbud med andra alternativa produkter och erbjuda investerare intressanta alternativa investeringar. Mot bakgrund av detta har FXI under det gångna halvåret fokuserat på att etablera nya samarbeten med andra aktörer inom finanssektorn, både nationellt och internationellt. Vår förhoppning är att vi genom dessa nätverk och samarbeten skall ges möjlighet att etablera vår närvaro än bredare.

Glädjande är att FXI:s egen förvaltning i Genova FX visar inledande positiva resultat och planen framöver är att riskjustera och öka algoritmens risknivå. De initiala resultaten är positiva och avsikten är att om ett par månader öka handelssystemets risknivå, och därigenom uppnå målsättningen om 12 % årlig avkastning. Genova FX förvaltar FXI:s eget kapital om 2 MSEK.

Genova FX

En ny version av Genova FX lanserades i november och de inledande resultaten av handeln är positiva och påvisar balanserade handelsresultat generade av artificiell intelligens (AI). Genova FX kommer efter den initiala uppstartsfasen att riskjusteras och öka sin riskprofil under våren. De positiva inledande resultaten är en stark indikation på att Bolagets affärsidé, med algoritm driven FX-handel, fungerar. Utvecklingen av Genova FX är ett steg i satsningen mot att produktifiera och kommersialisera Genova FX. Bolaget avsikt är att genom Genova FX erbjuda valutahandel med handelsstrategier som är helt styrda av artificiell intelligens (AI).

Finansiellt resultat

FXI:s finansiella förluster är främst kopplade till Valors förvaltning i Valor Global FX Fund på Malta. Fonden på Malta bedriver handel med FXI:s eget kapital samt extern insättning om 300 KEUR. Förlusterna beror till stor del på  avsaknad av kapitaliseringen av fonden, förlust på det förvaltade kapitalet samt en stärkt kronkurs. Bolaget har även haft personalomsättning som orsakat Bolaget högre personalkostnader än beräknat.

Vårt utsatta mål med att minska kostnaderna har fallit väl ut genom främst drastiskt minskade externa konsultavgifter,  främst under Q2 där kostnadsbasen sjunkit med cirka 30 %. Tyvärr inföll inte minskade kostnader med ökade intäkter, vilket lett till ett otillfredsställande resultat som styrelsen och ledningen lägger stor kraft på att åtgärda.

Tack för detta halvåret!

Sofie Danielsson,

Verkställande direktör, FX International AB (publ)

Denna information är sådan som FXI är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 07:00 CET.

Sofie Danielsson

CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se

Författare Cision