Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-19

FXI: Kallelse till årsstämma i FX International AB (publ)

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 21 december 2015 kl. 13.30 i
Advokatbolaget Wiklund Gustaviis lokaler, Drottninggatan 62 i
Helsingborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 december 2015,
dels senast måndagen den 14 december 2015 anmäla sig per e-post till
lars.eriksson@fxi.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före
tisdagen den 15 december 2015, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 2 551 933 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse
och revisorer (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 52 procent av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå
med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50 000 kronor
vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare
föreslås att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och att
Lars Eriksson, Carl-Henric Nilsson och Johan Wiklund omväljs som
ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att bolagets
revisorer Ernst & Young Aktiebolag, med Niklas Paulsson som
huvudansvarig revisor, och Lars Starck omväljs som revisorer till
slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret
samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital,
rörelsekapital, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot
aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 2 551 933 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall
tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet
skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Drottninggatan 62
i Helsingborg samt på bolagets webbplats (www.fxi.se) från och med
tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i november 2015
FX International AB (publ)
STYRELSEN
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fxi/r/kallelse-till-arsstamma-i-fx-internation...
http://mb.cision.com/Main/11630/9870646/447008.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.