Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-18

FXI: Kallelse till extra bolagsstämma i FX International AB (publ) för förvärv av handelsplattformen Genova FX för 5,3 MKR

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2016 kl. 13.30 i
Advokatbolaget Wiklund Gustaviis lokaler, Drottninggatan 62 i
Helsingborg.

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2016 kl. 13.30 i
Advokatbolaget Wiklund Gustaviis lokaler, Drottninggatan 62 i
Helsingborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 februari 2016,
dels senast tisdagen den 9 februari 2016 anmäla sig per e-post till
lars.eriksson@fxi.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före
tisdagen den 9 februari 2016, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 2 551 933 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om förvärv av handelsplattformen Genova FX från Genova AB.
7. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om förvärv av handelsplattformen Genova FX från Genova AB
(punkt 6)

FX International AB (publ) (FXI) har träffat avtal med Genova AB om
förvärv av samtliga rättigheter till handelsplattformen Genova FX.
Förvärvet sker genom att FXI köper ett nybildat dotterbolag till
Genova AB som äger samtliga rättigheter till handelsplattformen.

Handelsplattformen Genova FX utgörs i dagsläget basen för företagets
verksamhet. Dispositionen av handelsplattformen har hittills
säkerställts genom ett nyttjanderättsavtal med ägaren till
handelsplattformen, Genova AB. FXI har härigenom kunnat använda
handelsplattformen för handel med egna medel mot en fast ersättning
om 300 tkr per år och en rörlig ersättning motsvarande 25 procent av
avkastningen över 25 procent. Arrangemanget har föranlett många
frågor från externa investerare och gjort dem tveksamma till att
investera i bolaget.

FXI har nu nått en uppgörelse med Genova AB om att förvärva samtliga
rättigheter och därmed äga och kontrollera handelsplattformen Genova
FX för ca 5,3 mkr. Betalning sker genom att Genova AB tecknar aktier
i den planerade företrädesemissionen.

Förvärvet innebär bl a att FXI kan använda handelsplattformen inte
bara för egen räkning, utan också möjlighet att licensiera ut
programvaran som "motor" till externa kapitalförvaltare såsom fonder,
banker etc. FXI kommer härigenom inte bara vara ett företag som
bedriver valutahandel för egen räkning utan också ett bolag inom
förvaltning och fin-tech sektorn. Eftersom FXI framöver kan agera
inom flera olika affärsområden reduceras affärsrisken och betydande
potential finns för framtida värdeskapande.

Säljare av handelsplattformen är Genova AB, ett bolag som är helägt av
FXI:s vd. FXI är givetvis medvetna om att affärer med
närståendekretsen är känsliga ur externt aktieägarperspektiv. Därför
har bolaget säkerställt att styrelsens uppfattning om att affären är
förmånlig för FXI och underbyggt av en extern bedömning i form av en
s.k. "fairness opinion". Dokumentet finns upplagt på FXI:s hemsida.

För att överlåtelsen skall kunna genomföras erfordras bolagsstämmans
godkännande med enkel majoritet. Vid bolagsstämmans beslut om
godkännande av förvärvet ska aktier som innehas av bolagets vd inte
beaktas.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fariness opinion samt
fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Drottninggatan 62 i Helsingborg samt på bolagets webbplats
(www.fxi.se) minst två veckor före stämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i januari 2016
FX International AB (publ)
STYRELSEN
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fxi/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-fx-in...
http://mb.cision.com/Main/11630/9897989/466090.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.