Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

G & L Beijer: Årsstämma i G & L Beijer AB (publ)

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas
härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 24 april
2014, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till
stämman börjar kl. 14.00

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 16 april 2014,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress G & L Beijer AB,
Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon 040-35 89
00, per e-post lpl@beijers.com eller via bolagets hemsida
www.beijers.com, senast onsdagen den 16 april 2014.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.beijers.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk
person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 16 april 2014 och förvaltaren bör således underrättas i
god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda
styrelseledamöterna.

11. Fastställande av revisorsarvoden.
12. a. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens
ordförande.

b. Val av revisorer.
13. Beslut om valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämman avslutas.
Punkt 8 b) - Utdelning

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2013 lämnas med
4,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall
vara 29 april 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget,
beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2014
till de som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.

Punkterna 1, 9 -13 - Styrelseval m.m.

I valberedningen har Peter Jessen Jürgensen, styrelseordförande (och
aktieägare), Peter Rönström (Lannebo Fonder), tillika ordförande i
valberedningen, Philippe Delpech (Carrier), Johan Strandberg (SEB
fonder) och Joen Magnusson, ledamot i Beijers styrelse (och
aktieägare) deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag.
Aktieägare som tillsammans representerar ca 76 % av det totala
antalet röster i bolaget och ca

62 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman
kommer att stödja förslaget.

Punkt 1: Advokat Johan Sigeman utses att vara ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10: Arvode till styrelsen med 1.580.000 kronor att fördelas med
500.000 kronor till styrelseordföranden och med 270.000 kronor till
var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
eller inom Carrier-koncernen.

Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

Punkt 12 a: Omval av styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen,
Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech,
Harald Link och William Striebe varvid föreslås att Bernt Ingman
utses till styrelsens ordförande.

Punkt 12 b: Omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars
Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om regler
för valberedning inför årsstämma, att gälla till dess beslut om
förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak enligt följande.

Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra
till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Om
någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot,
skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek.
Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna,
kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och
ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.
Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på
de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti året före
årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska utse ordföranden i
valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. Ingen särskild
ersättning skall utgå för arbete i valberedningen. Eventuella
förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning är utsedd.

Punkt 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare på President och Executive Vice President nivå, för
närvarande fyra personer.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara
marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra
för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen ska omförhandlas årligen och beakta individens
ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga
lönen ska vara baserad på utfallet i förhållande till uppsatta
ekonomiska mål. Individen ska erhålla maximalt ett belopp motsvarande
sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga lönen kan, vid maximalt
utfall, beräknas uppgå till sammanlagt 4,4 MSEK.

Pensionsplanerna ska vara avgiftsbestämda. Till VD i G & L Beijer AB
avsätts för närvarande årligen ett belopp som motsvarar 26 % av
bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i
bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av
bruttolönen. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan andra
villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis.

Vid uppsägning från bolagets sida erhåller VD i G & L Beijer AB 12
månadslöner samt 26 % avsättning till pensionsförsäkring och utöver
detta 12 månaders avgångsvederlag. Egen uppsägning från VDs sida
utlöser inget avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets sida
erhåller de ledande befattningshavarna mellan 3 - 12 månadslöner.

Ledande befattningshavare kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6
månader. Egen uppsägning från ledande befattningshavares sida utlöser
inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare och styrelsen i sin helhet utgör
ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 15 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring i
bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse av § 1:
Bolagets firma är G & L Beijer AB (publ).

Föreslagen lydelse av § 1:
Bolagets firma är Beijer Ref AB (publ).

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt
krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägare som tillsammans representerar ca 76 % av det totala
antalet röster i bolaget och ca 62 % av aktiekapitalet i bolaget har
meddelat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.
Styrelsens förslag innefattar även bemyndigande för bolagets
verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
beslutet vid Bolagsverket. Beslutet måste även godkännas av
Bolagsverket.

C. ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med
den 3 april 2014 och kommer att sändas till de aktieägare som så
begär med angivande av adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 42 478 230 aktier, representerande
totalt 72 234 390 röster, fördelat på 3 306 240 A-aktier,
representerande 33 062 400 röster och 39 171 990 B-aktier,
representerande 39 171 990 röster, varav 87 200 B-aktier innehas av
bolaget, representerande 87 200 röster.

Malmö i mars 2014

Styrelsen
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom
mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga
lösningar inom kyla och klimatreglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g---l--beijer/r/arsstamma-i-g---l-beijer-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/1860/9556387/223928.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.