Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

G & L Beijer: G & L Beijer (under namnändring till Beijer Ref) Kvartal 1, 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 1 581,0 mkr (1 463,8).
· Rörelseresultatet uppgick till 71,3 mkr (48,7).
· Periodens resultat uppgick till 45,6 mkr (32,4).
· Vinsten per aktie uppgick till 1,03 kronor (0,70).
· Fortsatt positiv trend under första kvartalet med
omsättningstillväxt på 8 procent och rörelseresultatförbättring på 46
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

· Förvärv av den sydafrikanska kylgrossisten Eurocool.
Koncernchefen kommenterar

Ekonomisk islossning i Europa
Efter en utmanande period med krisande europeisk ekonomi och dämpad
efterfrågan under andra halvan av 2012 och början av 2013, är det med
försiktig optimism vi konstaterar att det första kvartalet 2014
befäster en positiv trend.

Rörelseresultatet på 71,3 mkr visar att vi fortfarande har en bit kvar
till 2011 och 2012 års nivåer, men det får ändå ses som ett tecken på
en ljusning. Det finns flera skäl till detta. Det starkaste är kanske
att behovet av nyinvesteringar och service på befintliga
kylanläggningar efter flera år av ekonomisk kris i Europa nu börjar
bli så stort att det inte längre går att skjuta på dem. Och som
Europas största kylgrossist är Beijer Ref väl positionerat för att
tillfredsställa detta behov.

Bland våra marknadsregioner måste Storbritannien och Irland nämnas som
glädjeämnen med stark tillväxt. Spanien och Italien har också
kvicknat till, där en positivare konjunktur har sammanfallit med
varmt vårväder och därpå följande efterfrågan på såväl
luftkonditionerings- som kylprodukter.

Intressant utveckling i södra Afrika
Arbetet med att integrera Eurocool, en av Sydafrikas största
kylgrossister, har varit intensivt sedan bolaget förvärvades i
januari 2014. Beijer Ref har en väl fungerande förvärvsstrategi som
bland annat syftar till att snarast möjligt skapa synergier
beträffande inköp, distribution och rörelsens kostnader.

Förvärvet stärker vår närvaro på den snabbt växande marknaden för kyl-
och luftkonditioneringsprodukter i södra Afrika. Slutkundernas behov
av investeringar inom alla de tre marknadssegment vi är aktiva inom -
kommersiell kyla, industriell kyla och komfortkyla - ökar snabbt och
med våra verksamheter Sydafrika, Namibia, Mocambique, Zambia och
Botswana står vi väl rustade för att möta efterfrågan. Att Afrika
kommer att vara en viktig del av Beijer Refs tillväxt framöver är
inte en alltför vågad gissning.

EU i spetsen för naturliga köldmedel
I mars och april i år tog EU-parlamentet och Ministerrådet som väntat
det efterlängtade beslutet att fasa ut fluorerade växthusgaser ur
köldmedier. Denna F-gasförordning har ett stort antal tidsmässiga
hållpunkter under kommande decennier och kommer successivt att
ersätta den gamla teknikens växthuseffektdrivande köldmedier med
naturliga och miljömässigt uthålliga alternativ.

Det finns redan naturliga köldmedier baserade på exempelvis koldioxid
eller ammoniak och innovationer kommer med all säkerhet att förnya
området i allt snabbare takt de kommande åren. För Beijer Ref är EU:s
beslut välkommet, eftersom det sätter ett välbehövligt fokus på den
moderna och miljövänligare kylteknik som vi och våra
samarbetspartners är redo att ersätta de gamla lösningarna med.

Ny värld, nya möjligheter - nytt namn
Ända sedan bröderna Gottfried och Lorens Beijer för första gången
annonserade under firmanamnet "G. & L. Beijer" i Sydsvenska Dagbladet
i Malmö 1878 har detta varit firmans namn. Från detta ur-Beijer har
därefter alla andra Beijer-företag som är verksamma i Sverige vuxit
fram.

Vi bygger vidare på denna stolta handelstradition, men med
internationell kylgrossist- och luftkonditioneringsverksamhet som
koncernens fokus har vi valt att anpassa namnet på ett sätt som mer
direkt kommunicerar vad vi gör. Det nya namnet föreslås bli Beijer
Ref, där Ref är en i branschen välkänd förkortning av engelskans
refrigeration, kylning. Beslutet angående namnbytet fattas på
årsstämman den 24 april.

Per Bertland
CEO, G & L Beijer AB

Om Beijer Ref
Beijer Ref är en av världens tre största kylgrossister och den ledande
i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa
lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade
produkter, egenutvecklade produkter och effektiv service.

Omsättning
G & L Beijer (under namnändring till Beijer Ref) ökade omsättningen
med åtta procent till 1 581,0 mkr (1 463,8) under första kvartalet
2014. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den
organiska omsättningsökningen 5,4 procent.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla,
industriell kyla samt komfortkyla. Koncernen delar in verksamheten på
den globala marknaden i fem geografiska segment: Norden,
Centraleuropa (inklusive Storbritannien och Irland), Östeuropa,
Sydeuropa och Övriga världen (i dagsläget bestående av södra Afrika
och Thailand).

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger en ökad efterfrågan på i
stort sett samtliga dessa marknader, där Centraleuropa samt
Storbritannien och Irland visade stark tillväxt.

Komfortkyla, som utgör ca 30 procent av Beijer Refs omsättning, hade
en stark ökning under första kvartalet, delvis som en följd av det
varma vårvädret i södra Europa.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 71,3 mkr (48,7) under det
första kvartalet. Resultatuppgången kan förklaras som en kombination
av genomförda besparingsåtgärder under 2013 och en ökad omsättning
till följd av ett uppdämt investeringsbehov inom såväl kommersiell
kyla som industriell kyla och komfortkyla.

Koncernens finansnetto uppgick till -7,5 mkr (-5,4). Resultatet före
skatt var 63,8 mkr (43,3). Resultatet efter skatt var 45,6 mkr
(32,4). Vinst per aktie uppgick till 1,03 kronor (0,70).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive
rörelseförvärv uppgick till 28,4 mkr (6,0) under det första kvartalet
2014. Den största delen av ökningen mot föregående år hänför sig till
förvärv. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var
420,4 mkr (629,1) den 31 mars 2014. Det egna kapitalet uppgick till 2
467,2 mkr (2 329,5). Nettoskulden var 1 234,8 mkr (1 121,4).
Soliditeten uppgick till 46,6 procent (47,4). Medeltalet anställda
var under perioden 2 158 (2 116).

Viktiga händelser under första kvartalet
I januari förvärvade G & L Beijer samtliga aktier i Eurocool (Pty)
Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999
och har idag en stark marknadsposition inom de segment som G & L
Beijer prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36
anställda. Förvärvet bedöms ge kostnadssynergier, ökad effektivitet
samt ökade inköpsvolymer genom samordning med Beijers befintliga
verksamhet i södra Afrika. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers
vinst per aktie under 2014 marginellt positivt. Eurocool ingår i G &
L Beijers räkenskaper från och med januari 2014.

Den 12 mars röstade EU-parlamentet ja till förslaget om ny
f-gasförordning, vilket bekräftades av Ministerrådet i en omröstning
den 14 april. Därmed har beslutet att fasa ut köldmedier med
fluorerade växthusgaser (s k f-gaser) trätt i kraft, vilket bedöms ha
en positiv påverkan på Beijer Ref genom de investeringar i ny teknik
som slutkunderna successivt kommer att behöva göra.

Beijer Ref är väl förberett för denna övergång till miljövänliga
köldmedier och ser med tillförsikt fram emot de affärsmöjligheter som
den nya f-gasförordningen kommer att innebära.

Riskbeskrivning
Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal
omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan
kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av
den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken
styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är
normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra
rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och
leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med
flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att
reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet
utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och
likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.
För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter
- Sexmånadersrapport för 2014 publiceras den 18 juli 2014.
- Niomånadersrapport för 2014 publiceras den 22 oktober 2014.
- Bokslutskommuniké för 2014 publiceras i februari 2015.
- Årsredovisning för 2014 publiceras i april 2015.

Årsstämman äger rum den 24 april 2014.

Malmö den 23 april 2014
G & L Beijer AB (publ)
Per Bertland, CEO

För mer information:
Per Bertland
växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.
G & L Beijer tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och
värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen
förutom vad som anges nedan.

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur
företagets högste verkställande beslutsfattare, d v s koncernchefen,
följer verksamheten. Beslut har tagits om ny segmentsindelning då
högste verkställande beslutsfattare från och med 1 januari 2014
följer upp verksamheten baserat på följande segment: Södra Europa,
Centraleuropa, Norden, Östra Europa och Övriga världen.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2014
bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller
moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g---l--beijer/r/g---l-beijer--under-namnandrin...
http://mb.cision.com/Main/1860/9572681/235859.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.