Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

G & L Beijer: Kommuniké från G & L Beijers årsstämma 2014

G & L Beijer AB (publ), under namnändring till Beijer Ref AB (publ),
hade idag den 24 april 2014 årsstämma för verksamhetsåret 2013.
Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen
samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om
4,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2013 samt att
avstämningsdag ska vara den 29 april 2014. Utbetalning från Euroclear
Sweden AB beräknas ske den 5 maj 2014.

G & L Beijers VD Per Bertland redogjorde i sitt stämmoanförande för
verksamheten under 2013 och utvecklingen under det första kvartalet
2014.

Stämman beslutade vidare:

Att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie
Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link
och William Striebe och att utse Bernt Ingman till styrelsens
ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 1.580.000 kronor att fördelas
med 500.000 kronor till styrelseordföranden och med 270.000 kronor
till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget eller inom Carrier-koncernen.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt lämnad offert.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig
revisor.

Att årsstämman ska besluta om regler för valberedning inför årsstämma,
att gälla till dess beslut om förändring av reglerna fattas av
stämman, i huvudsak enligt följande.

Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra
till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Om
någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot,
ska rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Om
ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan,
om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och
ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.
Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på
de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti året före
årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska utse ordföranden i
valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. Ingen särskild
ersättning ska utgå för arbete i valberedningen. Eventuella
förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning är utsedd.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till
ledande befattningshavare på President och Executive Vice President
nivå, för närvarande fyra personer. Ersättningen ska bestå av fast
lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil.
Den totala kompensationen ska vara marknadsmässig och stödja
aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera
och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen omförhandlas
årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation
och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i
förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt
ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga
lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt cirka
4,4 MSEK. Pensionsplanerna är avgiftsbestämda. Till VD i G & L Beijer
AB avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och
till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts
maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen. För ledande
befattningshavare utanför Sverige kan andra villkor gälla till följd
av lagstiftning och marknadspraxis. Vid uppsägning från bolagets sida
erhåller VD i G & L Beijer AB 12 månadslöner samt 26 % avsättning
till pensionsförsäkring och utöver detta 12 månaders avgångsvederlag.
Egen uppsägning från VDs sida utlöser inget avgångsvederlag. Vid
uppsägning från bolagets sida erhåller de ledande befattningshavarna
mellan 3 - 12 månadslöner. Ledande befattningshavare kan säga upp sig
med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från ledande
befattningshavare utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder
frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott.
VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Att ändra bolagsordningen, vilket innebär att bolagets firma ska vara
Beijer Ref AB (publ). Beslutet innefattar även bemyndigande för
bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i
årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Malmö 24 april 2014
Styrelsen
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom
mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga
lösningar inom kyla och luftkonditionering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g---l--beijer/r/kommunike-fran-g---l-beijers-a...
http://mb.cision.com/Main/1860/9574073/236857.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.