Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

G5 Entertainment AB: Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a
konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 19 maj 2016.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav
VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2015 och nuläget
i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ)
årsredovisning för 2015. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge
styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Stämman
beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Annika
Andersson, Petter Nylander, Jeffrey Rose, Vlad Suglobov och Pär
Sundberg. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande
samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till
styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter
utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget.
Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska
utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till
ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15
000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i
revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå för tiden intill slutet
av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska
arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för
valberedning.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission
av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och
kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner.
Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande
befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20
personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1)
aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det
volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 maj
2016 till och med den 2 juni 2016 noterade betalkurserna för aktie i
G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning),
vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående
aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar
Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning
om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD,
har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Samtliga beslut var enhälliga.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som G5 Entertainment AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016 klockan 09:00 CET

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 8 411 11 15

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa
free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs
av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga,
lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och
oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong
Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life™, Virtual City®,
Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5
Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g5-entertainment-ab/r/arsstammokommunike,c2013587

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.