Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

G5 Entertainment AB: Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11
augusti 2016 kl. 09:00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a,
Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs
av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 augusti 2016.

· senast tisdagen den 9 augusti 2016, före kl. 16.00 ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB,
Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post agm@g5e.com, med
angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 5 augusti
2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
(www.g5e.se/corporate). Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden
justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode åt styrelsen
9. Val av ny styrelseledamot
10. Avslutande av stämman
Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Christoffer
Häggblom (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Rite
Internet Ventures), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och
utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Petter Nylander
(styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Proxima Limited),
Marianne Flink (utsedd av aktieägaren Robur) och Magnus Uppsäll
(utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är
utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,5
procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår
följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid
stämman.

Punkt 7 - Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter.

Punkt 8 - Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall kvarstå i
enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2016, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, innebärande att arvode till styrelsen ska
utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 150 000
kronor per år vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman
och som inte är anställda i Bolaget. Därutöver innebär föreslaget att
arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver
styrelsearvodet, fortsatt ska utgå till medlemmarna i Bolagets
revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet
ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor per år vardera ska utgå
till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Den totala ersättningen
till styrelsen skall således högst uppgå till 960 000 kronor per år.
Ersättningen beräknas som ett årsarvode mellan ordinarie årsstämmor
och justeras pro rata efter den tid som respektive ledamot är ledamot
i styrelsen.

Punkt 9 - Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, välja Chris Carvalho till ny styrelseledamot, och att
övriga nuvarande styrelseledamöter skall kvarstå.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 800 000
utestående aktier representerande totalt 8 800 000 röster. Bolaget
har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på
bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor
senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som
begär det och uppger sin postadress, samt läggas fram på stämman.
Handlingarna, samt fullmaktsformulär, kommer även att finnas
tillgängliga på Bolagets hemsida http://www.g5e.se/corporate.

Stockholm juli 2016

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g5-entertainment-ab/r/kallelse-till-extra-bola...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.