Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Gabather AB: Bokslutskommuniké

2018-01-01 till 2018-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB

Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -4 114 (-4 469) KSEK.
· Resultat per aktie -0,80 (-0,30) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt -4 783 (20 234) KSEK.
· Likvida medel per 31 december 16 649 (36 745) KSEK.

Helåret (2018-01-01 - 2018-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 46 (3 011) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -20 314 (-13 818) KSEK.
· Resultat per aktie -3,94 (-0,94) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt -20 096 (8 807) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Gabather utser Dr Michael Robin Witt till VD.
· Gabather erhåller godkännande för start av klinisk fas 1 studie
med GT-002.

· Den första dosen i fas 1 studien med GT-002 har givits till en
försöksperson.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Gabather har ingått avtal med Erik Penser Bank AB om att Erik
Penser Bank skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från
och med den 2 januari 2019.

VD har ordet

Under fjärde kvartalet passerade bolaget sin största milstolpe sedan
bolaget bildades. Efter att bolaget erhållit godkännande från den
finska läkemedelsmyndigheten FIMEA påbörjade bolaget i december den
första kliniska studien med huvudkandidaten GT-002. Starten på fas 1
studien markerar Gabathers övergång från att vara ett rent
forskningsbolag till att bli ett utvecklingsbolag med kliniska
läkemedelskandidater. Studien är en dubbelblind, placebokontrollerad,
doseskalerande studie, där ökande enstaka doser av GT-002 testas i
friska frivilliga. Det primära målet med studien är att utvärdera
säkerheten och tolerabiliteten av GT-002. Sekundärt kommer
farmakokinetiska egenskaper att utvärderas. Mer information om
studien finns i länken nedan.

www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03817346?term=gabather&rank=1

Resultaten från den pågående studien förväntas föreligga under Q2
2019. Resultaten som genereras i studien kommer påverka framtida
studieuplägg, däribland den efterföljande fas 1b studien, en studie
med upprepande och ökande dosering. Resultaten kommer också vara av
vikt på utformandet av bolagets framtida "Proof -of-concept" (PoC)
studie i patienter. Alla dessa kliniska studier är av viktiga steg i
bolagets utveckling av GT-002.

Starten av den kliniska utvecklingen av GT-002 har satt Gabather på
den kommersiella kartan och intresset från potentiella
samarbetspartners har ökat markant - en dialog som kommer att
intensifieras i takt med den kliniska utvecklingen. Bolaget närvarar
vid BioSpring Europe konferensen den 26e till 29e mars för att följa
upp potentiella samarbeten och nätverk som skapades vid Bio Europe
konferensen i Köpenhamn i november 2018. Vidare kommer bolaget att
presentera vid Nordic Biotech and Pharma konferensen i Köpenhamn den
6e mars.

Gabather arbetar aktivt med att utvidga sin produktportfölj genom
utvecklingen av nya läkemedelssubstanser. Fokus inom den pre-kliniska
forskningen är på positiva kognitiva förbättringar, närmare bestämt
inlärning och minne.

Vi har börjat 2019 med markanta framsteg i det kliniska programmet
kring GT-002 och vårt forskningsprogram. Vi ser med stor tillförsikt
fram emot resultaten från bolagets första kliniska studie och
utvecklingen under 2019.

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning
vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala
nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och
forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera
uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare.
Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och
professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är
högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt
behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på
bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare
biverkningar är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans
representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt
58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av
schizofreni för vidare produktutveckling. Marknaden för
antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till
att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter
knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk
utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett
flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling
har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som för närvarande
testas i klinisk fas 1. Produktkandidaten utvecklas som en ny
behandling inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom
klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett
Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också
etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas
tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid,
(gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse
för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA
kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan
påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på
centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal
av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för
psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det fjärde kvartalet uppgick till 0 KSEK
(472).

Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet uppgick till ca 4,1
MSEK (4,9).

Resultat efter finansiella poster under det fjärde kvartalet uppgick
till -4,1 MSEK (-4,5) medan resultat per aktie uppgick till -0,8 SEK
(-0,30). Jämförelsetal är ej justerat för sammanläggning av aktier.

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens likvida medel till 16,6
MSEK (36,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till -4,7
MSEK (-2,3). Eget kapital uppgick till 15,9 MSEK (36,2) vid periodens
slut vilket ger en soliditet på 87,4 procent (93,7).

Styrelsen ämnar inte föreslå utdelning.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det fjärde
kvartalet uppgick till 9 KSEK (25).

Organisation

Per den 31 december 2018 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq
First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463
80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/bokslutskommunike,c2738830
https://mb.cision.com/Main/11735/2738830/989442.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.