Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Gabather AB: Delårsrapport

2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Första kvartalet (2019-01-01 - 2019-03-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (10) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -3 721 (-4 714) KSEK.
· Resultat per aktie -0,72 (-0,91) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt -4 131 (-4 823) KSEK.
· Likvida medel per 31 mars 12 519 (31 922) KSEK.

Väsentliga händelser under först kvartalet

· Gabather utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den kliniska fas 1-studien i friska frivilliga individer med
enstaka och ökande doser (SAD-studie) av GT-002 har framgångsrikt
genomförts. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar har rapporterats.
Den preliminära analysen av studien visar att GT-002 är säker och väl
tolererad.

VD har ordet

Vi kunde igår meddela att den kliniska fas 1-studien i friska
frivilliga individer med enstaka och ökande doser (SAD-studie) av
GT-002 framgångsrikt har slutförts. Inga läkemedelsrelaterade
biverkningar har rapporterats. Den preliminära analysen av studien
visar att GT-002 är säker och väl tolererad och att dess
farmakokinetiska egenskaper ser mycket lovande ut. Den slutliga
studierapporten som innehåller all säkerhetsdata och en slutlig
utvärdering av farmakokinetiken kommer vara företaget till handa i
juni 2019.

Gabather arbetar för närvarande med protokollet för de nästkommande
kliniska studierna med GT-002. Detta gäller en studie med upprepade
och ökande dosering (MAD-studie) av GT-002 för att ytterligare
utvärdera säkerhet och farmakokinetik. Vidare så planerar bolaget
även en så kallad "Proof of Concept" studie som syftar till att
utvärdera farmakologiska effekter i patienter. En sådan studie kan
komma att genomföras som en del av MAD-studien, eller som en separat
studie.

Som ett led i arbetet med de framtida studierna pågår en kontinuerlig
dialog med potentiella partners för att få deras input på det
planerade utvecklingsprogrammet, så att adekvata frågor besvaras på
ett optimalt sätt. Med våra nya kliniska resultat förväntas denna
dialog intensifieras.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av GT-002 så har Gabather
fortsatt utvecklingen av produktportföljen där nya kandidater
undersöks och utvärderas med in-vitro och in-vivo studier.

Gabather har det senaste halvåret utvecklats från ett pre-kliniskt
till ett kliniskt bolag. Den första kliniska studien med GT-002 har
genomförts enligt plan, från första dosering som utlovat i Q4 2018,
till leverans av resultat i Q2 2019. Med den fortsatta utvecklingen
av GT-002 har bolaget en spännande tid framför sig.

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning
vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala
nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och
forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera
uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare.
Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och
professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är
högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt
behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på
nya behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar
är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans representerar
Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder
dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av
schizofreni för vidare produktutveckling. Marknaden för
antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till
att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter
knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk
utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett
flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling
har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som för närvarande
testas i klinisk fas 1. Produktkandidaten utvecklas som en ny
behandling inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom
klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett
Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också
etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas
tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid,
(gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse
för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA
kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan
påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på
centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal
av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för
psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det första kvartalet uppgick till 0 KSEK
(10).

Rörelsens kostnader under det första kvartalet uppgick till ca 3,7
MSEK (4,7).

Resultat efter finansiella poster under det första kvartalet uppgick
till -3,7 MSEK (-4,7) medan resultat per aktie uppgick till -0,72 SEK
(-0,91).

Per den 31 mars 2019 uppgick koncernens likvida medel till 12,5 MSEK
(31,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det första kvartalet uppgick till -4,1
MSEK (-4,8). Eget kapital uppgick till 12,1 MSEK (31,5) vid periodens
slut vilket ger en soliditet på 88,26 procent (93,8).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det första
kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).

Organisation

Per den 31 mars 2019 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq
First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463
80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021
för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget.
Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000
personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören
och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption
berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett
lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers
åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82 795
teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem
nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta
maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för
verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för
nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att
förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44
kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption
berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda
företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Deltagarna kan
utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner 30 dagar från
dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret
2019 till och med den 1 december 2020. För att säkerställa Gabathers
åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019
har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather
Finans AB. Då en tredjedel av detta program förfallit utan lösen
kvarstår 275 982 teckningsoptioner vilket motsvarar maximalt 69 692
aktier.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram
att 152 487 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas
ut med 2,87 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB
för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt
väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

2019-05-22 Bolagsstämma

2019-08-21 Q2 Rapport

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/delarsrapport,c2797662
https://mb.cision.com/Main/11735/2797662/1032600.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.