Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Gabather AB: Gabather delårsrapport

2017-01-01 till 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 341 (0) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -1 777 (-1 788) KSEK.
· Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK.

Första nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 2 539 (0) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -6 690 (-5 656) KSEK.
· Resultat per aktie -0,45 (-0,38) SEK.
· Likviditeten uppgick per 2017-09-30 till 16 561 (30 076) KSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 644 (-5 232) KSEK.
· Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 783 (-2 987) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Gabather har genomfört en test av maximalt tolererad dos och en 14
dagars DRF (dose range finding) studie av läkemedelskandidaten GT-002
i gnagare. Inga negativa effekter kunde observeras under dessa två
studier.

· I nya studier av GT-002 i djur ses en väsentligt förbättrad
minnesförmåga och social interaktion. Dessa resultat på kognitiv
förmåga kan potentiellt ha en effekt både i en akut psykotisk fas och
mer långsiktigt.

· Bolaget uppskattar att kliniska studier kan inledas under första
halvåret 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget har erhållit ett patentbrev ifrån det Indiska patentverket
för bolagets patentfamilj, L1001C TRIAZOLODERIVAT, i vilken
substansen GT-002 finns beskriven. Patentet är giltigt till 2029.

· Bolagets tillverkning av substansen GT-002 enligt GMP standard
(Good Manufacturing Practice) är nu klar. Substansen ska formuleras
och GMP-certifieras för att sedan användas i bolagets kliniska
program 2018.

· Styrelsen för Gabather AB föreslår en nyemission om 33,1 mkr med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

VD Bert Junno summerar utvecklingen

Produktkandidaten GT-002's biotillgänglighet har varit en utmaning.
Under det tredje kvartalet har ett flertal formuleringar utvärderats
i olika djurarter för att adressera frågan. Vi har haft framgång i
detta arbete och hund är nu vald som andra art vid sidan av gnagare i
det pågående toxikologiprogrammet. Utmaningen knuten till substansens
biotillgänglighet har medfört en försening i start av de kliniska
studierna. Vår bedömning är att dessa kan starta under första
halvåret 2018.

I övrigt har också ett flertal effektstudier med GT-002 genomförts i
djurmodeller för kognition, social interaktion och minnesförbättring.
Resultaten från dessa försök visar på en väsentlig förbättring av
dessa egenskaper. De sammanlagda resultaten från det prekliniska
programmet så långt ger en bild av en potentiellt unik substans med
en produktprofil som:

· Hög selektivitet - få biverkningar
· Effekt - stark anti-psykotisk verkan
· Kognition, social interaktion - patienten fungerar bättre
· Minnesförbättring - bättre hjärnfunktion

Om denna produktprofil kan verifieras i det kommande kliniska
programmet kan GT-002 representera en ny och konkurrenskraftig
behandling av schizofreni och eventuellt andra svåra sjukdomar som
bipolär sjukdom och svår depression.

För att ta viktiga steg att realisera denna vision föreslår vi nu en
företrädesemission som vid fulltäckning och fullt nyttjande av
medföljande teckningsoptioner tillför Gabather 56,7 MSEK före
emissionskostnader. Vår bedömning är att denna finansiering
säkerställer genomförande av fas I programmet samt en första mindre
effektstudie med denna lovande produktkandidat.

Bert Junno

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling
av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather
grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och
Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner
och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40
år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år.
Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort behov av
utveckling inom bolagets fokusområden och efterfrågan på bättre
behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos
patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en
adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av
schizofreni för vidare produktutveckling. Prioritet ges idag till
att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska
läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till
att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter
knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk
utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot
ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna
utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu
närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets
partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis
samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova.
Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat
i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt bredda indikationsområde för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på Gaba-A receptorn

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså
gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande
signalsubstansen i hjärnan. Gaba har bland annat betydelse för
inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba
kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att bolagets små-molekyler
kan manipulera GabaA-receptorn och att nya verkningsmekanismer har
konstaterats. Ett flertal substanser är testade i bland annat olika
modeller för psykos och ångest med det lovande generella resultatet
att ingen av substanserna gav några sedativa biverkningar. GT-002 har
visat liknande effekter som läkemedlet Clozapine i en psykosmodell i
djur.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 1 341 KSEK
(0). Intäkterna under perioden utgjordes av Gabathers del av stödet
från Eurostars projektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002.
Nettobidraget förväntas att bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK
intäktsförs i bolagets resultaträkning. Av de 3,5 MSEK har ca 3 MSEK
intäktsförts fram till slutet av Q3 perioden.

Rörelsens kostnader under det tredje kvartalet uppgick till ca 3,1
MSEK (1,8). Finansiering genom Eurostars projektet GASH02 innebär att
de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte
bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i
resultaträkningen.

Resultat efter finansiella poster under det tredje kvartalet uppgick
till -1,8 MSEK (-1,8) medan resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK
(-0,12).

Per den 30 september 2017 uppgick koncernens likvida medel till 16,6
MSEK (30,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -4,7
MSEK (-3,2).

Eget kapital uppgick till 26,5 MSEK (35,3) vid periodens slut vilket
ger en soliditet på 94,8 procent (96,8).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det tredje
kvartalet uppgick till 1,6 MSEK (0,6). De omfattar främst externa
utvecklingskostnader för läkemedelskandidaten GT-002 hänförliga till
förberedelser för den kliniska utvecklingen. Finansiering genom
Eurostars projektet GASH02 innebär att de delar av externa
utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som
aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i
resultaträkningen.

Organisation

Per den 30 september 2017 hade Gabather 6 (5) anställda.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram,
(2015-18), till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av
högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015,
2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva
1,06 aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och
det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade
till följd av den genomförda företrädesemissionen förra året. En
tilldelning om 45 000 optioner skedde i mars 2017. Vid Årsstämman
2017 beslutades att resterande delar av detta optionsprogram dras
tillbaka och ersätts av ett nytt och att tilldelning avseende 2016
därmed blir den sista i detta program.

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av
optionsprogrammet 2015-2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats
till dotterbolaget Gabather Finans AB. Av dessa har 45 000 förfallit.
Kvarstår för perioden 2016-2018 gör 191 566 teckningsoptioner. Av
dessa kommer 59 139 teckningsoptioner kvarstå för att täcka
utestående åtagande för 2016, resterande kommer makuleras.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem
nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta
maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för
verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för
nyckelpersonerna. Varje personaloption berättigar innehavaren att
förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till
11,80 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning
av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor. För
att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av
optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats
till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande optionsprogram en utspädning
motsvarande 3,2 % av aktierna i bolaget.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.