Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Gabather AB: Gabather föreslår företrädesemission om 33,1 mkr

Styrelsen för Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget"), listat på
AktieTorget, kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en
nyemission om 33,1 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Nyemissionen sker genom units där en unit består av fem (5) aktier
och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår
till 22,50 kr per unit, vilket motsvarar 4,50 kr per aktie.
Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera Gabathers
fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling.

Emissionen i sammandrag

· Aktieägare i Gabather har företrädesrätt att teckna en (1) unit
per tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 20
november 2017.

· En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2)
teckningsoptioner.

· Teckningskursen uppgår till 22,50 kr per unit, motsvarande 4,50 kr
per nyemitterad aktie.

· Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till
teckning av en nyemitterad aktie till kurs 8,00 kr.

· Bolaget tillförs vid full teckning 33,1 mkr före
emissionskostnader.

· Teckningsoptionen tillför Bolaget 23,6 mkr vid full teckning före
emissionskostnader.

· Teckning av units sker under perioden 22 november - 6 december
2017.

· Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner kan
ske under perioden 17 - 31 oktober 2018 samt perioden 17 - 31 januari
2019.

· Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 26,5 mkr
motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet.

· Teckningsoptionen kommer att noteras och tas upp till handel på
AktieTorget i samband med att betalda tecknade units omvandlas till
aktier och optioner.

Styrelsen föreslår att emissionen beslutas av en extra bolagsstämma
som kommer att hållas den 13 november 2017, kl 10.00. Ett separat
meddelande med kallelse till den extra bolagsstämman kommer att
offentliggöras inom kort i Post och Inrikes Tidning samt på Gabathers
hemsida. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Dagens
Industri. Information om emissionen kommer att finnas tillgänglig på
Gabathers hemsida, www.gabather.se och Erik Penser Banks hemsida,
www.penser.se.

Bakgrund och motiv

Gabather fokuserar sin forskning på läkemedelskandidaten GT-002 som i
prekliniska studier visat på flertalet positiva effekter vad avser
psykos, minne, kognition och social förmåga. Bolaget har valt att
inrikta sin utveckling av GT-002 mot behandling av schizofreni där
substansen bedöms ha en unik verkningsmekanism med prekliniska
resultat som visar på högre precision och mindre biverkningar jämfört
med befintliga läkemedel. Läkemedelsmarknaden för schizofreni är en
mångmiljardmarknad där det idag finns ett stort behov av effektiva
läkemedel som inte ger allvarliga biverkningar.

Gabather har under hösten 2017 arbetat intensivt med formuleringen av
GT-002 då substansen uppvisat en låg biotillgänglighet. Nya
formuleringar har tagits fram som ökar biotillgängligheten till
nivåer som möjliggör att Bolaget kan gå vidare i
utvecklingsprogrammet av GT-002. De toxikologiska studier som ska
validera GT-002 inför kliniska studier kommer nu inledas med start
innan utgången av 2017.

Gabather har under hösten 2017 tagit fram ett mer kommersiellt
fokuserat utvecklingsprogram för GT-002 där ambitionen är att ingå
partnerskap med större läkemedelsutvecklingsbolag inför framtida Fas
II-studier. Bolaget avser genomföra två kliniska Fas I-studier på
friska frivilliga personer. Den första studien, som sker med enstaka
doser, planeras att starta under första halvåret 2018. Efter den
första studien inleds en studie med repetitiva doser, vilket beräknas
ske vid årsskiftet 2018/2019.

Under 2019 planeras en första klinisk studie på patienter med
schizofreni. Målet med en sådan studie är att visa på indikativ
effekt för substansen och på så sätt minska risken inför en mer
omfattande Fas II-studie samt bättre positionera projektet inför
potentiellt partnerskap. Därtill bedriver Gabather forskning i syfte
att utvidga indikationsområdet för GT-002 samt identifiera
ytterligare substanser baserade på Bolagets två patentfamiljer.

Bolagets bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är
tillräckligt för Bolagets planerade utvecklingsprogram under de
kommande tolv månaderna. Motivet till emissionen om högst 33,1 mkr,
vid full teckning, är att säkerställa finansiering för GT-002:s
fortsatta utvecklingsprogram, inkluderande två kliniska Fas I-studier
på friska frivilliga personer. Om samtliga teckningsoptioner, som kan
inbringa upp till 23,6 mkr utnyttjas, är det styrelsens bedömning att
Bolagets kapital även är tillräckligt för att slutföra indikativa
effektstudier som planeras under 2019.

Preliminär tidplan

· 7 november 2017 Avstämningsdag extra bolagsstämma.
· 13 november 2017 Extra bolagstämma.
· 16 november 2017 Sista handelsdag inklusive uniträtter.
· 17 november 2017 Första handelsdag exklusive uniträtter.
· 20 november 2017 Avstämningsdag för deltagande i
företrädesemissionen.

· 22 november - 6 december 2017 Teckningsperiod.
· 22 november - 4 december 2017 Handel med uniträtter.
· 22 november 2017 Handel med betald tecknad unit till och med
emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

· 11 december 2017 Offentliggörande av utfall av
Företrädesemissionen.

· 17 - 31 oktober 2018 och 17 - 31 januari 2019 Period för teckning
av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Garantiförbindelser
Emissionsgarantier har erhållits med belopp upp till 26,5 mkr
motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Därtill har VD och
styrelseordföranden uttalat sin avsikt att teckna sina respektive
andelar i nyemissionen. Närmare information angående de parter som
har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som
kommer att offentliggöras omkring den 13 november 2017.

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 1
636 022,33 kr till 2 454 033,44 kr och antalet aktier kommer att öka
med 7 362 100 från 14 724 201 aktier till 22 086 301 aktier. Gabather
kommer vid full teckning att tillföras 33,1 mkr före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till i
storleksordningen 4,1 mkr vid full teckning av emissionen.

Aktiekapitalet kommer att öka med 327 204,44 kr och antalet aktier med
2 944 840 vid fullt nyttjande av emitterade teckningsoptioner.
Bolaget kommer att tillföras ytterligare högst 23,6 mkr före
emissionskostnader.

Utspädning uppgår till 33,3 procent vid fulltecknad emission av units
och ytterligare till sammanlagt 41,2 procent vid senare fulltecknad
emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Gabather i samband
med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig,
för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med
ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens
Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och
Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i
40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45
år.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 26 oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-foreslar-foretradesemis...
http://mb.cision.com/Main/11735/2376289/742177.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.