Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Gabather AB: Kallelse till årsstämma i Gabather AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7
juni 2016 kl. 16.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso
i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när
stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 31 maj 2016, dels senast den 31 maj 2016 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15
Malmö eller via e-post till gabather@fredersen.se. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon
dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter
registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om
ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 31 maj 2016 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 31 maj 2016. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

19. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om
justering av besluten

20. Avslutning
Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Aktieägare som, vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande,
kontrollerar sammanlagt 20,31 % av rösterna i bolaget föreslår

att Svein Mathisen väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter,

att en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordförande och med
75 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande
skattelagstiftning samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under
förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel; på
sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som styrelseledamotens
bolag annars hade varit tvunget att erlägga,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Bert Junno, Olov
Sterner och BG Svensson,

att Svein Mathisen omväljs till styrelseordförande, samt

att Magnus Hahnsjö omväljs till revisor och att Jakob Ekman omväljs
till revisorssuppleant.

Ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras enligt följande:

- § 4 (Aktiekapital) i bolagsordningen ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

- § 5 (Aktieantal) i bolagsordningen ändras att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 till lägst 9 900 000 och högst 39 600 000.

- § 6 (Styrelse) i bolagsordningen ändras så att den lyder: "Styrelsen består av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter."

- § 9 (Bolagsstämma) i bolagsordningen ändras enligt följande:

· Punkt 6 ändras så att den lyder: "Framläggande av årsredovisning
och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse.".

· Punkt 8 ändras så att den lyder: "Fastställande av antal
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.".

· Punkt 9 ändras så att den lyder: "Fastställande av styrelse- och
revisorsarvoden.".

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad
nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full
konvertering, inte ökar med mer än 15 procent av vid var tid
utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av
strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv
eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för
aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten
för emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om
justering av besluten

(punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkterna 17-18 ovan förutsätter för sin giltighet att
det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag.
Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
dotterbolaget.

Malmö i maj 2016

Gabather AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-gabath...
http://mb.cision.com/Main/11735/2004766/512803.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.