Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Gabather AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Gabather (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed
till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 10.00 på Fredersen
Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering
börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 7 november 2017, dels senast den 7 november 2017
till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske
skriftligt under adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå,
Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till
gabather@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer
anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 november 2017
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 7 november 2017. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om företrädesemission
8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman besluta om nyemission av så kallade units,
bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för
aktieägarna enligt följande.

För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Aktiekapitalet ökas med högst 818 011,11 kronor genom emission av
högst 7 362 100 aktier. Vidare emitteras högst 2 944 840
teckningsoptioner av serie TO 2, envar berättigande till teckning av
en aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare
högst 327 204,44 kronor och antalet aktier kan komma att öka med
ytterligare högst 2 944 840 aktier vid utnyttjande av serie TO 2.

2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så
kallade units. Varje unit består av fem aktier samt två
teckningsoptioner av serie TO 2.

3. Teckningskursen för varje unit aktie ska uppgå till tjugotvå
kronor och femtio öre (22,50). Teckningskursen per aktie uppgår till
fyra kronor och femtio öre (4,50). Teckningsoptionerna utges
vederlagsfritt.

4. Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 20
november 2017 ska berättiga till en uniträtt. Tio uniträtter ska
berättiga till teckning av en unit bestående av fem aktier och två
teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom
ramen för företrädesemissionens högsta belopp.

a) I första i hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 20 units efter avrundning ska tilldelas antingen 20 units eller inga units.

b) I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 20 units efter avrundning ska tilldelas antingen 20 units eller inga units.

c) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med
ett större antal units än tecknat.

6. Teckningsperioden ska löpa från och med den 22 november 2017
till och med den 6 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista
dagen i teckningsperioden.

7. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning.
Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid
betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av
besked om tilldelning.

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första
avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast
efter att de registrerats hos Bolagsverket. För teckningsoptionerna
av serie TO 2 gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor
som framgår av Bilaga A.

9. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre
justeringar i beslutet och villkoren enligt Bilaga A som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som
följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget vid stämman lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation.

Malmö i oktober 2017

Gabather AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/11735/2376293/742189.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.