Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Gamechest: Förslag till årsstämma

Game Chest Group AB(publ) håller årsstämma 2019-05-20. Nedan
publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna
11-16.

Punkt 11 - 14
Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp
för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor
ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Huvudägare och
styrelse arbetar med att ta fram och presentera förslag till styrelse
och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman.
Till revisor föreslås Parsells Revisionsbyrå AB med Jan Hamberg som
huvudansvarig revisor.

Punkt 15
Förslag till beslut om kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om
kvittningsemission innebärande att öka bolagets aktiekapital med
högst 34 091 kronor genom utgivande av högst 340 910 nya aktier till
en teckningskurs om 4,40 kronor per aktie på i huvudsak följande
villkor. Bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 1
500 004 kronor. Teckningskursen motsvarar stängningskurs per
2019-04-30 för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Rätt att
teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma New Equity Venture International I
AB. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 maj
2019. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att
förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske
genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till
maximalt om 1 500 004 kronor. Överteckning kan inte ske. Kvittning
verkställs genom aktieteckning och emissionskostnaden för bolaget är
beräknad till ca 15 000 kronor. Motivet till föreslagna emission är
att styrelsen finner det gynnsamt och till nytta för bolagets
ekonomiska ställning att reglera skuld om 1 500 004 kronor genom
kvittning. Emissionskursen är enligt styrelsen fastställd på ett
marknadsmässigt sätt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen bedömt en riktad kvittningsemission
som mer lämplig för bolaget av tids- och kostnadsskäl, d.v.s. att en
riktad emission går snabbare, är mycket billigare och tar i anspråk
mindre resurser internt. Bolagets resurser är begränsade och en
företrädesemission riskerar att hämma och ta kraft från bolagets
dagliga verksamhet i nuvarande situation. Sammantaget bedömer
styrelsen att det ovan anförda med tillräcklig styrka talar för att
det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträtts av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman. Föreslagen tecknare i
kvittningsemissionen, inkluderat dess ev. närstående, avser inte att
rösta i beslutet. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill
nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant
betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission
av aktier i bolaget, såväl av serie A som serie B i enlighet med
bolagsordningen. Bemyndigandet ska omfatta en utökning av bolagets
aktier med högst det belopp som ryms inom bolagsordningens satta
aktiegräns. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att
bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om
företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv
eller för att stärka bolagets balansräkning. Emissionskursen ska
fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Styrelsen,
verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslut
under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna. Motivet till bemyndigandet är
att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets
kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och
därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen eller den styrelsen
därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i
beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear.

// Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gamechest/r/forslag-till-arsstamma,c2801538
https://mb.cision.com/Main/17658/2801538/1035741.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.