Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Gaming Corps: Gaming Corps kallar till extra bolagsstämma med förslag till val av ny revisor

Styrelsen för Gaming Corps AB har beslutat att kalla till extra
bolagsstämma måndagen den 7 januari 2019 för att välja ny revisor.
Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av
kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB
måndagen den 7 januari 2019 kl. 13.00 i Advokatfirman Westermark
Anjous lokaler på Sergels torg 12 i Stockholm. Inregistrering till
bolagsstämman börjar kl. 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 december 2018 (avstämningsdag måndagen den 31 december 2018),

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 2 januari 2019.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Gaming Corps AB, c/o
S-Ekonomi AB, Västra Järnvägsgatan 11B, 753 33 Uppsala eller via
bolagets e-post, ir@gamingcorps.com. Vid anmälan vänligen uppge namn
eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid samt aktieinnehav.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 december 2018.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller
beställas enligt adress ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får
inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av revisor samt beslut om arvode till revisorn

8. Avslutande av bolagsstämman

BESLUTSFÖRSLAG

Val av revisor samt beslut om arvode till revisorn (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB med
Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor entledigas och att det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(PwC) väljs till revisor för bolaget intill slutet av nästa
årsstämma.

PwC har låtit meddela att, för det fall styrelsens förslag också blir
stämmans val, Lars Kylberg kommer att utses som huvudansvarig för
revisionen.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

____________

Stockholm i december 2018

Gaming Corps AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, t.f. vd, email: Juha@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 december 2018 kl. 09:40 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North
med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin.
Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt,
för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara
omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för
alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.
Mer information: www.gamingcorps.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-kallar-till-extra-...
https://mb.cision.com/Main/12288/2703947/965882.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.