Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-09

Gapwaves AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 april 2018 kl. 14:00 i
Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49, 402 25
Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdag den 5 april 2018. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdag den 5 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdag den 5 april 2018. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Gapwaves AB, Banehagsgatan 22, 414 51 Göteborg, per telefon 031-762 60 40 alternativt per e-post investors@gapwaves.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adressen enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 5 april 2018.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.gapwaves.com och kan även erhållas hos Bolaget.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom
ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13.
14. Beslut om nyemission av högst 1 800 000 B-aktier, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner

16. Förslag till beslut om fastställande av principer för
valberedningen

Förslag till beslut

Punkt 8.b: Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkt 9 - 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter
och revisorer samt arvoden till styrelsen och revisor och val till
styrelse och revisor

Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med en suppleant.
Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en revisor.

Föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt
562 500 kronor (369 000 kronor föregående år), och utgå till
styrelsens ledamöter med följande belopp:

· 187 500 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 187
500 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är
anställd;

Föreslås vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Olle Axelsson, Lars
Granbom, Cécile Schilliger, Lars-Inge Sjöqvist och Jan Wäreby och att
Lars Granbom omväljs som styrelseordförande. Vidare föreslås att
Madeleine Schilliger Kildal väljs som styrelsesuppleant.

Föreslås vidare omval av auktoriserade revisorn Sven Cristea som
bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra
Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från
lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 075 000
kronor och högst 4 300 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed
följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 1 075 000 kronor och högst 4 300 000
kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras
från nuvarande lägst 8 300 000 aktier och högst 33 200 000 aktier
till lägst 17 900 000 aktier och högst 71 600 000 aktier.
Bolagsordningens § 5 första stycket får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 17 900 000 stycken och högst 71 600 000
stycken."

Vidare föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse
angående avstämningsförbehåll med anledning av ändring av lagens
namn.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos
Bolagsverket.

Punkt 13: Beslut om företrädesemission av högst 8 964 255 B-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av
den 9 mars 2018 om emission av B-aktier i Bolaget, med företrädesrätt
för Bolagets befintliga aktieägare enligt följande.

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 537
855,30 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 17,00 kronor per B-aktie, totalt 152
392 335 kronor om samtliga aktier tecknas.

Den aktieägare, oavsett serie, som på avstämningsdagen den 18 april
2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger
företrädesrätt att för befintlig aktie teckna nya B-aktier till
teckningskursen 17,00 kronor per B-aktie. Aktieägarna erhåller En
teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två
teckningsrätter berättigar till teckning av en B-aktie i
företrädesemissionen.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter (primär
företrädesrätt) ska ske genom kontant betalning under tiden från och
med den 23 april 2018 till och med den 8 maj 2018. Teckning av
B-aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt och
överteckning) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och
med den 23 april 2018 till och med den 8 maj 2018. Betalning för
B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant
senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar
besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden
och senaste dag för betalning.

För det fall inte samtliga nya B-aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga
rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första
hand B-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per
avstämningsdagen, oavsett om aktierna är A-aktier eller B-aktier, och
i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om
samtliga B-aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till
personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt
och, vid överteckning, i förhållande till det antal B-aktier som
anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande B-aktier
ske till emissionsgaranter i deras egenskap av garanter och enlighet
med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants
teckningsåtagande och emissionsgaranti.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14: Beslut om nyemission av högst 1 800 000 B-aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av
den 9 mars 2018 om emission av B-aktier i Bolaget, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande.

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 108
000,00 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 0,060 kronor per B-aktie
motsvarande aktiernas kvotvärde, totalt 108 000,00 kronor om samtliga
aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, under förutsättning av och i den utsträckning den av
årsstämman beslutade företrädesemissionen enligt ovan,
("Företrädesemissionen"), övertecknas, endast tillkomma Pareto
Securities AB ("Pareto"),

Aktieteckning ska ske senast den 9 maj 2018 på särskild
teckningslista. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast
den 14 maj 2018. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid
överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare
efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att bredda
aktieägarbasen ("Övertilldelningsoptionen").

De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,060 kronor per
B-aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen har av
styrelsen bedömts vara ändamålsenlig eftersom den
teckningsberättigade, Pareto, genom ett separat avtal har åtagit sig
att, när B-aktierna på likviddagen har betalats av, och levererats
till, de investerare som tecknar men inte tilldelats aktier i

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.