Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Gapwaves AB: Kommuniké från årsstämma 2019 i Gapwaves AB

Vid Gapwaves AB:s årsstämma den 26 april 2019, fattades nedanstående
beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Olle Axelsson, Cécile Schilliger och
Jan Wäreby samt nyvaldes av Jonas Ehinger och Torbjörn Gustafsson.
Jonas Ehinger nyvaldes till styrelsens ordförande. Till
styrelsesuppleant omvaldes Madeleine Schilliger Kildal.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med tre inkomstbasbelopp
motsvarande 193 200 kronor till envar styrelseledamot och sex
inkomstbasbelopp motsvarande 386 400 kronor till styrelseordförande.
Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten, styrelseledamot som
är anställd i bolaget eller styrelseledamot som inte är oberoende i
förhållande till större aktieägare i bolaget.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Sven Cristea fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till
årsstämmans förfogande stående medel om 64 842 706 kronor överförs i
ny räkning.

Instruktioner för valberedningen
Stämman godkände styrelsens förslag till instruktioner för
valberedningen, att gälla tills vidare, innebärande i huvudsak
följande. Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre
röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti året innan det år då
årsstämman infaller samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande
ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
Valberedningen utser inom sig ordförande.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll,
innebärande att aktieägare av aktie av serie A på begäran kan
omvandla sådan aktie till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska
göras till styrelsen och bolaget ska utan dröjsmål anmäla
omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen är bemyndigad
att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i
bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med
bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission
med stöd av bemyndigandet ska medföra rätt att teckna sig för
respektive omvandla till aktier i bolaget, motsvarande högst 15
procent av bolagets aktiekapital.

För ytterligare information se Gapwaves hemsida www.gapwaves.com eller
kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 395 327
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest
innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den
utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations
trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves
hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva
millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2019-i...
https://mb.cision.com/Main/15316/2798326/1033087.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.