Du är här

2017-05-22

Gasporox: Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Idag, måndagen den 22 maj 2017, har årsstämma i Gasporox AB (publ)
hållits. Vid stämman var 1 805 262 aktier representerade vilket
omfattar cirka 39 % av totalt antal aktier. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid
stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode skall utgå med sammanlagt 325 000
kr, varav 100 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr vardera
till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år,
utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Styrelse

Tore Gimse, Annika Olsson och Per Nyström omvaldes som
styrelseledamöter. Anneli Friberg nyvaldes som styrelseledamot.
Vidare omvaldes Tore Gimse som styrelseordförande.

Revisor

Carlsson & Partners revisionsbyrå AB omvaldes till Gasporox revisor
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman
2018 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 11 i kallelse till
årsstämman som offentliggjordes den 20 april 2017. Valberedningen ska
bestå tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största
aktieägarna per den 30 juni 2017. Ordförande för valberedningen ska
vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte
ledamöterna enas om något annat. Arvode ska inte utgå till
ledamöterna i valberedningen.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de
representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex
månader före nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras
ska sammanlagt högst uppgå till 507 000 stycken. Utspädningen kan,
vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka tio
procent (10 %). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv
samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen
för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet fattades i enlighet med
förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes
den 20 april 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på
www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser för noteringen på Nasdaq
Stockholm First North är G&W Fondkommission.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/kommunike-fran-arsstamma-i-gasporox...
http://mb.cision.com/Main/14809/2271452/678269.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.