Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

GE Sweden Holdings AB: GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE
SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE
TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN) PERSONER
I DESSA ELLER I ANDRA LÄNDER (FÖRUTOM I USA) DÄR DERAS DELTAGANDE
SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, ATT REGISTRERING SKER ELLER
ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK
LAG.

Stockholm, 18 oktober 2016. Den 6 september 2016 offentliggjorde GE
Sweden Holdings AB ("GE"), ett svenskt bolag inom GE Aviations
affärsenhet och ett indirekt helägt dotterbolag till General Electric
Company[1], ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande att
förvärva samtliga stamaktier[2] i Arcam Aktiebolag (publ) ("Arcam")
till ett pris om 285 kronor[3] kontant för varje stamaktie i Arcam
("Erbjudandet"). Den initiala acceptperioden för Erbjudandet löpte ut
den 14 oktober 2016.

De stamaktier i Arcam som har lämnats in under den initiala
acceptperioden för Erbjudandet, tillsammans med de stamaktier i Arcam
som GE förvärvat på marknaden, motsvarar cirka 40,42 procent av det
totala antalet utestående aktier och röster i Arcam efter full
utspädning. GE förlänger acceptperioden fram till och med den 1
november 2016.

Inlämnade stamaktier och GEs innehav i Arcam

De stamaktier i Arcam[4] som har lämnats in under den initiala
acceptperioden för Erbjudandet, tillsammans med de stamaktier i Arcam
som GE förvärvat på marknaden, motsvarar cirka 40,42 procent av det
totala antalet utestående aktier och röster i Arcam efter full
utspädning.[5]

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller
kontrollerade GE inte några aktier i Arcam. Erbjudandet har
accepterats av aktieägare vilka innehar sammanlagt 5 078 631
stamaktier i Arcam[6], motsvarande cirka 24,48 procent av det totala
antalet utestående aktier och röster i Arcam efter full utspädning.
GE har efter Erbjudandets offentliggörande förvärvat 3 307 344
stamaktier i Arcam på marknaden, motsvarande cirka 15,94 procent av
det totala antalet utestående aktier och röster i Arcam efter full
utspädning. Inga sådana förvärv har gjorts till ett pris överstigande
285 kronor per stamaktie i Arcam.

I enlighet med, och med beaktande av begränsningar som följer av,
tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, kan GE Group, samt
rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar som ombud för,
eller på uppdrag av, GE Group, komma att vidta åtgärder för att
förvärva aktier i Arcam, inklusive förvärv på den öppna marknaden
till rådande kurser eller i privata transaktioner till förhandlade
priser. Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva, kan
komma att äga rum fram till och med utgången av den förlängda
acceptperioden och därefter. Sådana förvärv kommer att genomföras i
enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.

Förlängd acceptperiod

För att ge de återstående aktieägarna i Arcam ytterligare tid att
acceptera Erbjudandet har acceptperioden förlängts till klockan 17.00
den 1 november 2016. Under förutsättning att Erbjudandet förklaras
ovillkorat senast omkring den 3 november 2016 beräknas redovisning av
likvid kunna påbörjas omkring den 8 november 2016. GE förbehåller sig
rätten att, vid ett eller flera tillfällen, ytterligare förlänga
acceptperioden för Erbjudandet liksom att senarelägga tidpunkten för
redovisning av likvid.

Villkor för Erbjudandet

Med undantag för den förlängda acceptperioden kvarstår villkoren för
Erbjudandet, som finns beskrivna i erbjudandehandlingen avseende
Erbjudandet som offentliggjordes den 6 september 2016
("Erbjudandehandlingen"), oförändrade. Fullföljande av Erbjudandet är
villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i
sådan utsträckning att deras aktier i Arcam, tillsammans med aktier i
Arcam som ägs av GE, representerar mer än 90 procent av utestående
aktier i Arcam efter full utspädning. I enlighet med GEs
offentliggörande den 10 oktober 2016, har konkurrensgodkännande från
den österrikiska konkurrensmyndigheten erhållits och fullföljande av
Erbjudandet är inte längre villkorat av erhållande av regulatoriska,
myndighets- eller liknande tillstånd. GE förbehåller sig rätten att
återkalla Erbjudandet liksom att, helt eller delvis, frånfalla ett
eller flera av villkoren för fullföljande av Erbjudandet som inte har
uppfyllts (inklusive rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre
acceptansnivå), i enlighet med vad som framgår av
Erbjudandehandlingen.

Ytterligare information

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2016,
klockan 8.00.

Ytterligare information om Erbjudandet inklusive Erbjudandehandlingen
finns tillgänglig på www.geaviation.com/additive. Samtliga
pressförfrågningar riktas till:

Rick Kennedy, Executive, GE Aviation Communication, +1 513 607 0609.

Viktig information

Viktig information till aktieägare i USA

Erbjudandet har inte lämnats och kommer inte att lämnas in för
granskning eller registreringsförfarande hos amerikanska SEC
(Securities and Exchange Commission) eller någon annan
tillsynsmyndighet utanför Sverige. Erbjudandet har inte godkänts
eller rekommenderats av någon statlig tillsynsmyndighet för
värdepapper.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Regulation 14E i U.S.
Securities Exchange Act från 1934, inklusive senare tillägg, och med
stöd av Tier II-undantaget från vissa krav under U.S. Securities
Exchange Act från 1934. Erbjudandet, inklusive dess förlängning i
enlighet med vad som framgår av detta pressmeddelande, är
huvudsakligen reglerat av svenska regler och förfaranden, vilka
skiljer sig från motsvarande amerikanska, bland annat med hänsyn till
förlängning, rätten att återkalla lämnad accept och redovisning av
likvid. I den mån amerikanska värdepapperslagar omfattar Erbjudandet,
ska dessa endast tillämpas på innehavare av aktier i Arcam med
hemvist i USA och ingen annan har rätt till anspråk i enlighet med
dessa lagar.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva eller ett
anhållande om ett erbjudande att sälja aktier och ADS:er i Arcam.
Anhållandet om och erbjudandet att förvärva aktier och ADS:er i Arcam
görs i USA i enlighet med den amerikanska erbjudandehandlingen,
daterad den 6 september 2016, som kan ändras eller kompletteras från
tid till annan (den "Amerikanska Erbjudandehandlingen").

Aktieägare i Arcam med hemvist i USA rekommenderas att läsa den
Amerikanska Erbjudandehandlingen eftersom det dokumentet innehåller
viktig information om Erbjudandet och parterna därtill.

Investerare och aktieägare kan erhålla kostnadsfria kopior av den
Amerikanska Erbjudandehandlingen och den svenska
Erbjudandehandlingen, vilka kan ändras eller kompletteras från tid
till annan, via GE Aviations webbplats www.geaviation.com/additive.
Kostnadsfria kopior av den svenska Erbjudandehandlingen kan även
erhållas via Handelsbanken Capital Markets webbplats,
www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Annan viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till, och accepter godkänns inte från,
personer (andra än personer som har sin hemvist i USA) vars
deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare
erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon
annan åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt,
utom vid tillämpligt undantag.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller till något land där
detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas
eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet - GE kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
åtgärd. Accept av Erbjudandet som skett genom direkt eller indirekt
överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och
Erbjudandet kan inte accepteras via post eller ovan nämnda
kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och får inte
detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras
eller på annat sätt sändas inom eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika

GE kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid
eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Detta pressmeddelande inkluderar "framtidsinriktad information" - dvs.
uttalanden relaterade till framtida händelser som till sin natur
avser förhållanden som i olika utsträckning är osäkra. För detaljer
om osäkerheterna som kan resultera i att GE Groups faktiska framtida
resultat väsentligt skiljer sig från det som uttrycks i den
framtidsinriktade informationen, se Erbjudandehandlingen på
www.geaviation.com/additive och GE Groups webbsida på
http://www.ge.com/investor-relations/disclaimer-caution-concerning-forwa...
liksom GE Groups årsredovisningar på Form 10-K och delårsrapporter på
Form 10-Q. GR Group åtar sig inte att uppdatera den framtidsinriktade
informationen. Detta pressmeddelande kan även inkludera viss
framtidsinriktad förväntad finansiell information som är baserad på
nuvarande uppskattningar och förväntningar. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt.

----------------------------------------------------------------------

[1] General Electric Company kallas gemensamt med sina dotterbolag för
"GE Group".

[2] Erbjudandet innefattar även ett offentligt uppköpserbjudande att
överlåta samtliga så kallade American depositary shares (varje sådan
benämns "ADS") till GE, varje ADS representerar rätten att erhålla en
stamaktie i Arcam.

[3] Förutsatt att Arcam inte geno...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.