Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Generic Sweden AB: Kallelse till årsstämma i Generic Sweden AB

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen
den 11 maj 2017 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten
63 i Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
fredagen den 5 maj 2017, dels anmält sin avsikt att delta senast
fredagen den 5 maj 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen
den 5 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ),
Hangövägen 18, 115 41 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), via
e-post till info@generic.se, per telefon 08-601 38 00 eller per
telefax 08-716 01 03. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras
vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även
beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

(ii) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

samt

(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
3. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
4. Beslut om valberedning
5. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

6. Avslutning
UTDELNING (PUNKT 8 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman
beslutar om utdelning om 0,30 kronor per aktie för räkenskapsåret
2016. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 15 maj
2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg
torsdagen den 18 maj 2017. Sista dag för handel i bolagets aktier
inklusive rätt till utdelning är torsdagen den 11 maj 2017.

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med
fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på
extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller
tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till
försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en
specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder
meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena
Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60
anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med
kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/660/2236033/655477.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.