Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Genesis: Bokslutskommuniké 2015-12-31

+---------------+-------------------+-------------------+-----------------------+----------+
|Bolagets |201510-201512Utfall|201501-201512Utfall|201401-201412Jämförelse|201309 |
|utveckling i |Q4 |12 mån |12 mån |-201412 |
|sammandrag | | | |Jämförelse|
| | | | |16 |
| | | | |mån |
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------------+----------+
|Periodens |18.153 |59.930 |45.787 |57.385 |
|nettoomsättning| | | | |
|kSEK | | | | |
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------------+----------+
|Periodens |3.794 |6.908 |2.942 |7.686 |
|resultat kSEK | | | | |
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------------+----------+
|Periodresultat |0,40 |0,73 |0,31 |0,81 |
|per aktie SEK | | | | |
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------------+----------+
|Eget kapital |4,27 |4,27 |3,46 |3,46 |
|per | | | | |
|aktie SEK | | | | |
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------------+----------+

______________________________________________________________________

Antalet aktier uppgår till 9 500.000 stycken.

Verksamheten

Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- &
verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och
medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets
marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av
iFenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som
framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett
servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin
verksamhet under namnet XL-BYGG).

Ytterligare driftsättningar av systemet har skett ute hos kunder under
perioden. En större uppgradering av både systemets användargränssnitt
och dess funktioner har genomförts under 2015. Fokus har även legat
på planering av de driftsättningar som sker våren 2016.

I dagsläget finns ca 880* användare som använder iFenix i skarp drift.
Fortsatt vidareutveckling av systemet sker löpande.

*Antalet användare har ökat kraftigt sedan driftsättningen av iFenix
och har rapporterats för att åskådliggöra i vilken takt nya kunder
har anslutits till systemet. I kommande kvartalsrapporter kommer inte
antalet användare redovisas om inte en väsentlig förändring sker.

I vår presentation som följer av bolagets ekonomiska utveckling anges
redovisade belopp avseende räkenskapsåret 2015 med jämförelsetal
föregående räkenskapsår 2013-09-01-2014-12-31.

Bolaget har ändrat uppställningsform för presentation av
resultaträkningen som en följd av koncernanpassning då koncernen
bolaget tillhör har bytt uppställningsform i årsredovisningen samt
koncernredovisningen för 2015.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Försäljning och resultat

Den ökade försäljningen under året härrör från att kundstocken ökat.
Externa utvecklare har anlitats löpande för att påskynda processen
med att konstruera iFenix vilket givit merkostnader. Samtidigt har
utvecklingen kunnat ske i god takt. Bolagets omsättning uppgick under
perioden till KSEK 59.930 (57.385) med ett resultat om KSEK 6.908
(7.686).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2015 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK
11.246 (1.674).

Investeringar

Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 4.464
(12.043) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar
med KSEK 2.189 (9.319) så som balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK
2.275 (2.724) så som inventarier.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med KSEK 9.030 (4.154) i avskrivningar
varav KSEK 2.355 (3.226) avser avskrivningar på inventarier, verktyg
och installationer, KSEK 6.675 (928) avskrivningar på balanserade
utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på
respektive funktion med 7.445 (3.215) kostnad sålda varor,
försäljningskostnader 1.268 (750) och 317 (189)
administrationskostnader. Avskrivningarna för utvecklingskostnader
har bedömts rimliga att avskriva under 3 år vilket har påverkat
resultatet för kvartal 4 som belastats med högre avskrivningar.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december uppgick bolagets egna kapital till KSEK 40.521
(32.907) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465
(465) av bundna reserver och KSEK 39.106 (31.492) av fritt eget
kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett
kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger
samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Bolagets soliditet uppgick den 31 december till 76,8 % (80,4).

Anställda

Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under året till 33 (31)
personer. Per den 31 december 2015 hade bolaget 35 (32) anställda.

Förändringar i aktieinnehav för Insynspersoner

Vid slutet av rapportperioden, den 31 december 2015, hade följande
insynspersoner i Genesis IT nedanstående aktieinnehav enligt:

INSYNSPERSON POSITION INNEHAV FÖRÄNDRING
Anna Flink Styrelseordförande 6 173 966 0
Tommy Flink VD 0 0
Bert Larsson Styrelseledamot 0 0
Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0
Mikael Hjorth Styrelseledamot 1 000 0
Rolf Gehlin Suppleant 0 0
Folke Stenvall Suppleant 6 173 966 0
Sven Stenvall Suppleant 6 174 791 0
Magnus Norén Ekonomichef 800 0
Nicklas Thorén IT-chef Byggtrygg 1500 0
Patrik Liljegren Platschef 250 000 0

Ägarstruktur

Per den 31 december 2015 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier
motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i
bolaget. Per den 31 december 2015 hade Genesis IT cirka 429
aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna.
Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på
Aktietorget under kortnamnet GENE.

*Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder;
siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget.

Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.
Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (%)
Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99% 64,99%
Byggtrygg AB 1 605 000 16,89% 16,89%
Övriga aktieägare 1 721 034 18,12% 18,12%
Totalt 9 500 000 100,00% 100,00%

Utsikter för räkenskapsåret 2016

Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser
fortsatt lovande ut. iFenix har sedan det lanserades tagit en allt
mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL
(Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3).

2015 är första året K3 tillämpas då föregående år påbörjades före
2014. Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens allmänna råd förutom
BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i
enlighet med föreskrifterna i K3 kapitel 35.

Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran
redovisas på förlustavdrag. Uppgifterna för 2013 har korrigerats i
enlighet med den nya principen. Övergången har inte medfört några
andra beloppsmässiga effekter. För koncernanpassning så har bolaget
bytt uppställningsform till funktionsindelad resultaträkning.

VD kommentar

"iFenix växer för var dag som går och det känns riktigt spännande att
blicka framåt. Under våren genomförs ytterligare införanden av
systemet samtidigt som vi bedriver fortsatt vidareutveckling inför
kommande releaser. Vi är aktiva med rekrytering av personal till våra
kontor i Luleå och Stockholm och utökar våra marknadsandelar allt
eftersom."

Tommy Flink, VD

Genesis IT AB (publ)

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan:

Bokslutskommuniké 2015 26 februari 2016

Årsredovisning 20 april 2016

Årsstämma 12 maj 2016

Delårsrapport Q1 27 maj 2016

Delårsrapport Q2 30 augusti 2016

Delårsrapport Q3 29 november 2016

Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2016-02-18

Genesis IT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)
Tommy Flink, VD
E-post: info@genesis.se
Tel: 010 27 27 200

Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- &
verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och
medelstora företag. Detta innefattar bl.a. egenutvecklade
applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror &
IT-konsulttjänster.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genesis/r/bokslutskommunike-2015-12-31,c9925709
http://mb.cision.com/Main/11667/9925709/482611.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.