Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Genova Property Group AB (publ): Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2017

Perioden januari-juni 2017

· Hyresintäkterna uppgick till 52,5 Mkr (34,1)

· Rörelseresultatet uppgick till 88,5 Mkr (47,6)

· Resultat efter skatt uppgick till 74,8 Mkr (40,2)

· Resultat per stamaktie uppgick till 1,37 kr (0,72)

Kvartalet april-juni 2017

· Hyresintäkterna uppgick till 27,4 Mkr (17,7)

· Rörelseresultatet uppgick till 56,6 Mkr (23,9)

· Resultat efter skatt uppgick till 45,8 Mkr (21,9)

· Resultat per stamaktie uppgick till 0,84 kr (0,40)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· I april beslutade Genova att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr inom en ram om 750 Mkr på den nordiska marknaden, som noterades på Nasdaq Stockholm. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent.

· I april genomförde Genova en bytesaffär med Klövern där Genova förvärvade tre strategiskt belägna fastigheter i Lund till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 129 Mkr samtidigt som Klövern förvärvade tomträtten Stockholm Borg 4 till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 41 Mkr. Tillträdesdag var den 1 juni 2017.

· I april tecknades nytt hyresavtal om cirka 2 500 kvm för det joint venture som ägs tillsammans med Järngrinden i Borås.

· I maj tecknades nytt hyresavtal om cirka 2 200 kvm för det joint venture som ägs tillsammans med Fastator i Nacka.

· I maj avtalades om förvärv av fastigheten Odalmannen 1 i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 11 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd och har en uthyrbar area om cirka 500 kvm med tillhörande mark om cirka 2 500 kvm. Tillträde kommer att ske under fjärde kvartalet 2017.

· I juni tecknade Genova Property Group ett 10-årigt hyresavtal om cirka 3 750 kvm med Ahlberg Dollarstore i fastigheten Gördelmakaren 5 i Norrtälje. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,75 Mkr och fastigheten som förvärvades helt vakant i december 2016 är nu till över 70 procent uthyrd. Tillträde bedöms ske under april 2018.

· I juni utsågs Michael Moschewitz till Vice VD utöver sin roll som finanschef. Ledningen förstärktes även med tillskott av två personer; Linda Frisk är ny försäljningschef med ansvar för försäljning av bostäder och Henrik Sandström anställdes som fastighetschef.

· I juli förstärktes organisationen med ytterligare två ledningspersoner. Myr Ullhammar utsågs till projektutvecklingschef och Erika Kveldstad har anställts som finanschef.

· Totalt såldes under delårsperioden 72 bostäder till ett underliggande försäljningsvärde om 190 Mkr exkluderat lån i bostadsrättsföreningar.

· Under tredje kvartalet påbörjas produktionerna i Botanikern samt Liljegatan 1 i Uppsala om totalt 180 bostäder vilket innebär att dessa projekt kommer då att börja vinstavräknas.

VD HAR ORDET

Genova fortsatte under det andra kvartalet att växa genom förvärv, öka
uthyrningsgraden i befintligt bestånd och framgångsrikt driva
försäljning i de pågående bostadsutvecklingsprojekten. Samtidigt tog
vi viktiga steg för att anpassa organisationen för en expanderande
verksamhet genom att stärka ledningen med värdefull kompetens.
Resultatmässigt står vi starka - intjäningen stärktes och driftnettot
ökade till närmare 90 Mkr på rullande 12-månadersbasis.

Vi har under årets andra kvartal fortsatt arbetet med att metodiskt
och långsiktigt bygga Genova. Till vårt bestånd av
förvaltningsfastigheter adderade vi tre fastigheter i ett strategiskt
bra läge i Lund. Det är en typ av affär som vi ser som perfekt för
Genova där vi får tillgång dels till goda kassa öden från uthyrning,
dels till framtida utvecklingsmöjligheter för bostäder i en expansiv
och intressant ort, som komplement till våra huvudmarknader Stockholm
och Uppsala. Vi förvärvade under kvartalet även en fastighet i
Huddinge i södra Stockholm.

I förvaltningsverksamheten arbetar vi löpande med att utveckla våra
befintliga fastigheter. Under andra kvartalet stärkte vi intjäningen
genom era nyuthyrningar av tidigare vakanta lokaler i Borås, Sätra
och Norrtälje, vilket visar på vår goda förmåga att identifiera och
knyta till oss bra hyresgäster.

I vårt andra verksamhetsområde - bostadsproduktion - utvecklas de
pågående bostadsprojekten bra och enligt plan. De kommande sex till
tolv månaderna påbörjas inflyttning i såväl Balneum i Gröndal som
Storsjöstrand i Östersund. Under innevarande kvartal påbörjas
byggnationen av de två projekten Botanikern och Liljegatan 1 i
Uppsala där intresset från köpare har varit mycket stort. Det innebär
att vi från och med tredje kvartalet startar vinstavräkning i dessa
projekt.

I början av 2017 satte vi nya ambitiösa mål för Genovas fortsatta
tillväxt och arbetet med att växla upp tillväxttakten i enlighet med
dessa mål utvecklas enligt plan. Idag har Genova en byggrättsportfölj
om närmare 5 000 planerade bostäder med tonvikt på Storstockholm och
Uppsala tillsammans med en växande kommersiell fastighetsportfölj som
erbjuder ytterligare möjligheter för framtida värdeskapande genom
fastighets- och bostadsutveckling. Under kvartalet tog vi också steg
för att utöka vår organisation i takt med den växande verksamheten.
Vi har en mycket professionell och dedikerad personalstyrka som nu
får tillskott av era erfarna medarbetare i ledningspositioner som
blir viktiga i den fortsatta utvecklingen av Genova.

I april emitterade vi framgångsrikt företagsobligationer om 300 Mkr
vilket stärkte vår likviditet och vår möjlighet att fortsätta
investera i enlighet med vår strategi. Med rätt människor ombord och
en stark balansräkning med bra underliggande intjäning har vi
förutsättningarna för att fortsätta byggandet av Genova -
långsiktigt, lyhört och med kvalitet.

Andreas Eneskjöld, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats:
www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24,
andreas.eneskjold@genova.se

vVD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre
affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och
samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och
Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2017 ägde bolaget fastigheter till
ett värde om cirka 1,8 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka
116 000 kvm samt innehade cirka 5 100 bostadsbyggrätter.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
augusti 2017 kl 08.30 CET.

Genova Property Group - Jakobsbergsgatan 7 - 111 44 Stockholm -
www.genova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/genova-prope...
http://mb.cision.com/Main/13559/2333101/713640.pdf
http://mb.cision.com/Public/13559/2333101/8e2bbc804781de2a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.