Du är här

2018-08-24

Genova Property Group AB (publ): Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2018

Perioden januari-juni 2018

· Hyresintäkterna uppgick till 63 Mkr (53)

· Rörelseresultatet uppgick till 98 Mkr (89)

· Resultat efter skatt uppgick till 88 Mkr (75)

· Resultat per stamaktie uppgick till 1,25 kr (1,05)

Kvartalet april-juni 2018

· Hyresintäkterna uppgick till 31 Mkr (27)

· Rörelseresultatet uppgick till 73 Mkr (57)

· Resultat efter skatt uppgick till 58 Mkr (46)

· Resultat per stamaktie uppgick till 0,89 kr (0,68)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· I april tillträddes fastigheterna Mackmyra 20:18 och Mackmyra 20:19
i Valbo utanför Gävle. Fastigheterna förvärvades i december 2017 till
ett underliggande fastighetsvärde om cirka 64 Mkr.

· I april tecknades ett nytt hyresavtal om cirka 1 700 kvm i
fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro till Popup Padel AB.
Hyresavtalet löper i 3,5 år med en årshyra om cirka 1 Mkr.

· I april tecknades hyresavtal med Sungard Availability Services om 2
100 kvm i fastigheten Lillsätra 2 i Stockholm med ett hyresvärde om
cirka 2,6 Mkr och en löptid på 10 år.

· I april förlängdes och utökades hyresavtalet i 15 år med Uppsala
Läns Landsting för Folktandvårdens räkning avseende 1 500 kvm i
fastigheten Luthagen 13:2 i Uppsala (Seminariet) med ett årligt
hyresvärde om cirka 2,7 Mkr.

· I april relanserades framgångsrikt projektet Liljegatan 1 i Uppsala
där tre hus kommer uppföras om totalt 48 lägenheter. Totalt 15
bostäder har sålts hittills, motsvarande drygt 60 procent av den
första etappen. Byggstart av projektet kommer att ske under tredje
kvartalet 2018.

· I maj tillträddes fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla, Stockholm.
Fastigheten förvärvades i mars 2018 till ett underliggande
fastighetsvärde om 188 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt.

· Under kvartalet tecknades hyresavtal med Norlandia avseende
nybyggnadsprojekt i Knivsta respektive Norrtälje för uppförande av
äldreboenden och förskolor. Hyresavtalen i Knivsta omfattar 5 000 kvm
för uppförande av ett äldreboende och en förskola med ett bedömt
hyresvärde om cirka 9,5 Mkr på årsbasis och med löptider på 20 år
äldreboendet och 15 år för förskolan. Planerad byggstart under tredje
kvartalet 2018 med planerat färdigställande under fjärde kvartalet
2019.

· I Norrtälje är hyresavtal tecknade på 15 år avseende uppförande av
ett äldreboende och en förskola om totalt cirka 7 100 kvm med ett
bedömt hyresvärde om cirka 15 Mkr på årsbasis. Planerad byggstart
under 2019.

· Under kvartalet har 12 bostäder sålts till ett underliggande
försäljningsvärde om 60 Mkr exkluderat lån i bostadsrättsföreningar.

· I juli tecknades ett nytt hyresavtal om cirka 2 100 kvm i
fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro till Tolga Food AB. Hyresavtalet
löper i fem år med en årshyra på cirka 1,1 Mkr.

· Under augusti lämnade Myr Ullhammar sin tjänst som chef för
projektutveckling. VD Michael Moschewitz tar över ansvaret tills
vidare.

VD HAR ORDET

Genova redovisar ett starkt andra kvartal med förbättrat resultat från
såväl förvaltning som bostadsproduktion. Vi fortsatte att växa och
stärka den långsiktiga intjäningsförmågan genom förvärv med
intressanta möjligheter och genom flera nya hyresavtal. Samtidigt
hade vi en framgångsrik säljstart i vårt nylanserade bostadsprojekt i
Uppsala. Den positiva utvecklingen inom båda verksamhetsbenen ser vi
som ett styrkebesked och en stabil bas för Genovas fortsatta
tillväxt. En tillväxt som i ökande grad kommer att komma från
fastigheter i form av hyresrätter och samhällsfastigheter som vi
själva utvecklar och långsiktigt förvaltar.

Den växande portföljen av kommersiella fastigheter i främst
Storstockholms- och Uppsalaregionerna är kärnan i Genovas verksamhet.
En stabil intjäning från fastighetsbeståndet utgör grunden för
finansiering av ytterligare fastighetsförvärv och projektutveckling
framåt, något som är viktigare än någonsin i rådande
fastighetsmarknad med en större försiktighet i utlåningen hos
bankerna. Under första halvåret förvärvade vi fastigheter för närmare
500 Mkr, främst i Stockholmsområdet samt i Gävle. Det är fastigheter
i bra lägen med potential att både förädlas för uthyrning och att på
sikt utvecklas till byggrätter för framtida projekt. Vi har under
våren även genomfört framgångsrika uthyrningar; totalt tecknades
hyresavtal om närmare 20 000 kvm med ett totalt kontraktsvärde om
cirka 490 Mkr. Det större fastighetsbeståndet och nytecknade
hyreskontrakt stärker vår intjäningsförmåga som nu överstiger 100 Mkr
på rullande 12 månader.

Projektutveckling av hyresrätter och samhällsfastigheter för
långsiktigt ägande är en viktig och växande del av Genovas verksamhet
i en marknad där vi ser att efterfrågan inom dessa kategorier ökar.
Till hösten påbörjar vi byggnation av ett äldreboende och en förskola
i Knivsta som Genova kommer att kvarstå som långsiktig ägare till.
Det är stabila verksamheter med hyresavtal som genererar ett starkt
underliggande kassaflöde. På samma sätt kommer Genovas första
hyresrätter i egen regi, som vi planerar att byggstarta 2019, att
bidra till en ökad långsiktig intjäning.

Vår bostadsutveckling av bostadsrätter har utvecklats väl trots en
utmanande bostadsmarknad. I april relanserade vi bostadsprojektet
Liljegatan 1 i Fålhagen i centrala Uppsala efter vissa anpassningar
för att tydligare motsvara vad kunderna efterfrågar. Detta gav
resultat; försäljningsgraden överstiger 60 procent av första etappen
och projektet kommer därmed att påbörjas under andra halvåret. På
samma sätt har vårt andra projekt i Uppsala, Botanikern, nått en
stark försäljningsgrad. Vi är förstås mycket glada över det intresse
vi möter för våra bostadsrättsprojekt och att vi kan ta dessa vidare.
Vi följer marknadsutvecklingen noga för att bedöma förutsättningarna
för de av våra projekt som ligger i planeringsstadiet. Genovas styrka
är att vi med en trygg intjäning och en byggrättsportfölj, baserad på
befintliga kassaflödesgenererande fastigheter, har en flexibilitet i
vår projektutveckling. Vi kan välja att avvakta med att realisera
planerade projekt alternativt att styra om bostadsrättsprojekt till
hyresrätter eller samhällsfastigheter för att möta rådande
marknadssituation.

Inför andra halvåret 2018 ser vi intressanta affärsmöjligheter för
Genova. För detta står vi starkt rustade med god likviditet och solid
balansräkning, men för att ytterligare stärka vår finansiella
beredskap avser vi utvärdera möjligheten att utöka vårt befintliga
obligationslån. Härigenom skapas goda förutsättningar för att
uppfylla vår ambition och vårt mål att fördubbla vår
förvaltningsportfölj, både genom förvärv och egen utveckling, från
dagens 2 400 Mkr till 5 000 Mkr år 2020.

Michael Moschewitz, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats:
www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre
affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och
samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och
Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till
ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka
130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24 augusti
2018 kl 08.15 CET.

Genova Property Group - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm -
www.genova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/genova-prope...
http://mb.cision.com/Main/13559/2599681/896508.pdf
http://mb.cision.com/Public/13559/2599681/a6b710046fd9ac2b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.