Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Genovis AB: Årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 20 maj 2014 Klockan 16:30, Scheelevägen 2 i Lund, Medicon
Village.

16:00 - 16:20 Registrering

16.30 Årsstämman inleds

Efter stämman serveras en lättare förtäring.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Justering av röstlängden.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds
tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören,
styrelsens ordförande och revisorn.

9. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska väljas av stämman.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen.

12. Fastställande av arvode åt revisorn.

13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av
instruktion för valberedningen.

15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

16. Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter till
nyteckning av aktier.

17. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

18. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella
justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering och verkställande därav.

19. Avslutande av årsstämman.

Beslutsförslag:

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid
stämman.

Punkt 12 Fastställande av arvode åt revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt
godkänd räkning.

Punkt 14 Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av
instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 ska
bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30
september 2014, som inte är ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska
utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att
sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i
valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till
närmast största aktieägare som inte är representerad i
valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt
äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i
valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte
ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna
innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det
erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna
inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt
nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska
tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2015
för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt
principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod
löper till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta
kostnader i samband med uppdraget.

Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att
riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga
anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att ledningens
och verkställande direktörens ersättning och andra
anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa
att Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Principerna för fasta ersättningar

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar ska vara
konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och
prestation.

Principer för rörliga ersättningar

Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja
bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får
högst uppgå till 25 procent av fast lön och ska fastställas per
verksamhetsår.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet
incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Det är
årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och
avgångsvederlag

Pensioner

Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd
pension.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida
12 månader och från individens sida 6 månader. För ledningspersoner
är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från
individens sida 6 månader. Dessutom kan verkställande direktören i
vissa fall, under förutsättning att det är företaget som sagt upp
anställningen, erbjudas 12 månadslöner. Styrelsen får frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande
direktören kan uppgå till högst

3 828 810 SEK.

Punkt 16 Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter
till nyteckning av aktier

Styrelsen för Genovis ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om
emission av högst 450 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption
ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Genovis.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske motsvarar ett belopp
uppgående till 150 procent av det volymvägda medelvärdet av de
betalkurser för Bolagets aktie som noterats på First North under
perioden från och med den 6 maj 2014 till och med den 19 maj 2014,
dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
perioden från och med den 1 april 2017 till och med 30 juni 2017.

Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tecknas av GeccoDots AB ett av Genovis helägt
dotterbolag ("Dotterbolaget"), givet att årsstämman fattar beslut om
emissionen.

Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget.
Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera
tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till vd och
nyckelpersoner av stort värde för Bolagets framtida utveckling
("Deltagarna") som en del av ett av Bolaget upprättat långsiktigt
incitamentsprogram.

För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna,
ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande
marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black
& Scholes-formeln. Stämman föreslås godkänna Dotterbolagets
överlåtelse på de ovan angivna villkoren.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag, och till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt, är att ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen
samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att
erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med ca
180 000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,0 procent
av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen eller den
styrelsen utser, bemyndigas att fastställa teckningskursernas belopp
i enlighet med beslutet ovan och komplettera villkoren i enlighet
härmed, samt att i övrigt göra sådana mindre justeringar i besluten
ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket
och Euroclear.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är
registrerad den 14 maj 2014 i den utskrift av aktieboken som förs av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin

avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 14 maj 2014
kl.12.00.

Registrering i aktieboken

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med
förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman
fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har
förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som
förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s.k.
rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 14 maj 2014.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman ska ske till Genovis AB (publ)

· Adress: Box 790, 220 07 Lund
· Telefon: 046-10 12 30
· Fax 046-12 80 20
· E-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

· namn/bolagsnamn
· personnummer/registreringsnummer
· adress, telefonnummer
· namn och personnummer avseende eventuellt ombud
· namn på eventuellt medföljande biträde/n

Handlingar mm.

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, fullmaktsformulär
samt de övriga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga
på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, postadress Box 790, 220
07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 29
april 2014 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Det antecknas att bolaget har 21 845 652 aktier och röster.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enl. ABL 7 kap
32 §

Lund den 17 april 2014

Styrelsen

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg
fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00

-------------------------------------------...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.