Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Genovis AB: Halvårsrapport januari - juni 2020

April - juni i sammandrag 

 • Nettoomsättningen ökade med 35% och uppgick till 15 490 (11 509) tkr. Justerat för förvärvad omsättning ökade tillväxten med 11% och uppgick till 12 714 tkr. 
 • Bruttoresultatet förbättrades med 978 tkr och uppgick till 13 146 (12 168) tkr. 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -38 (2 390) tkr och var belastat av engångsposter för förvärv och omstrukturering om 1 mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 291 (1 628) tkr. 
 • Periodens totalresultat uppgick till -3 124 (1 380) tkr. 
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (0,02) kr. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -123 (145) tkr. 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 46 554 (8 921) tkr. 
 • Genovis har förvärvat samtliga aktier i QED Bioscience Inc. Förvärvet inklusive transaktionskostnader uppgår till 20 miljoner kronor. QED fusionerades med Genovis Inc. 
 • Vid årsstämman den 5 maj 2020 valdes Torben Jørgensen till styrelsens ordförande samt omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Mikael Lönn och Lotta Ljungqvist. 

 

Januari - juni i sammandrag 

 

 • Nettoomsättningen ökade med 15% och uppgick till 26 965 (23 440) tkr. Justerat för bioprocessförsäljning 2019 och förvärvad omsättning uppgick försäljningstillväxten till 15%
 • Bruttoresultatet uppgick till 24 123 (23 309) tkr. 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -885 (5 086) tkr och var belastat av engångsposter för förvärv och omstrukturering om 2,3 mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 180 (3 571) tkr. 
 • Halvårets totalresultat uppgick till -5 038 (2 971) tkr. 
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (0,05) kr

 

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Coronapandemin har påverkat samhället i stort och även vår affärsverksamhet under kvartalet. Pandemin har fört med sig flera oförutsedda utmaningar som gjort att vi ställt om och fokuserat våra resurser efter nya förutsättningar. Jag är stolt över att vi trots det utmanande marknadsläget fortsätter växa försäljningen med 35 procent, och exklusive förvärvad omsättning, kan leverera försäljningstillväxt på 11 procent givet marknadsläget i andra kvartalet.

Inledningen av kvartalet påverkades tydligt av de restriktioner som infördes på flera viktiga marknader i Europa och Nordamerika med en påtaglig nedgång i kundaktiviteten som följd. I takt med att flera marknader lättade på restriktionerna kunde vi se en gradvis ökande aktivitet under maj och juni. På de asiatiska marknaderna har vi sett en tydlig återhämtning efter ett svagt första kvartal orsakat av pandemin.

Under andra kvartalet förvärvade vi QED Bioscience. QED:s verksamhet i San Diego har trots utmanade marknadsläge visat försäljning i nivå med samma period föregående år och varit fullt ut operationellt sedan vi formellt tog över verksamheten den 29:e april. Omvärldsläget har inneburit att vi initialt fått starta integrationsprocessen på distans och vi har med anledning av detta inledningsvis prioriterat att fullt ut integrera QED i våra olika affärs- och rapporteringssystem vilka nu slutförts. Det gör att vi nu helt kan fokusera på att implementera kombinerade marknads- och affärsstrategier i takt med att marknadsläget succesivt förbättras. 

Rörelseresultatet har förutom försäljningsbortfall även påverkats av förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär samt ökade personalkostnader då vi växt organisationen med sex personer i Sverige och åtta personer tillkommit i USA genom förvärvet. Detta innebär att vi nu är ca 40 personer globalt som arbetar med att utveckla och växa Genovis affär tillsammans med våra kunder. Justerat för de förvärvsrelaterade kostnaderna är rörelseresultatet för kvartalet -0,3 MSEK.

Vi har hittills lanserat två produkter i år och breddat vårt erbjudande inom GlyCLICK™. FabRICATOR™ MagIC, som lanserades i juni, är avsedd för förenklad och parallelliserad analys av antikropps-molekyler i automatiserade system i flera delar av våra kunders värdekedja. Produkten har initialt anpassats för ett instrument från Thermo Fischer Scientific, kopplat till vårt samarbetsavtal inom analys av biologiska läkemedel.

Under inledningen av nuvarande kvartal lanserade vi vår andra produkt för året GalactEXO™, ett nytt enzym för glykananalys av proteiner och vi behåller våra höga ambitioner om fler produktlanseringar under andra halvåret.

Vi har medvetet valt att stå framåtlutade i ett utmanande marknadsläge och lagt fokus och resurser på våra långsiktiga strategier inom automatiserad analys, glycomics och integreringen av det nyligen genomförda förvärvet av QED Bioscience.

Trots utmaningar och osäkert marknadsläge med tydliga begräsningar i inställda marknadsaktiviteter och kundmöten, vilka är viktiga hörnpelare i vår affär, har mina kollegor på Genovis gjort ett fantastiskt arbete under kvartalet.

I det korta perspektivet råder det fortsatt osäkerhet om hur snabbt ekonomin och verksamheter på olika geografiska marknader kan komma att återhämta sig och hur eventuellt en ny våg av pandemin kan påverka kundaktiviteten. Men på sikt bibehåller jag en fortsatt stark positiv grundsyn till vår förmåga att fortsätta Genovis tillväxtresa genom kundstyrd innovation i nära samarbete med vår växande kundbas.

Författare Genovis AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.