Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Genovis AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB

Genovis AB håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 Klockan 17:00 på
Scheelevägen 2 (Medicon Village) i Lund. Vid ankomst sker anmälan i
receptionen vid huvudentrén.

16:30 - 16:50 Registrering 17:00 Årsstämman inleds

Rätt att deltaga. Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2017 och anmält
sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 5 maj 2017 helst
före klockan kl.15:00. Anmälan görs per post till Genovis AB, Box
790, 220 07 Lund, eller per telefon 046-10 12 30, eller per fax
046-12 80 20, eller per e-mail: info@genovis.com. Vid anmälan
vänligen uppge namn/firma och personnummer/organisationsnummer,
adress och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift om det
antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra
vid stämman.

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till
ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i
samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst
fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets webbplats, www.genovis.com. Den som företräder juridisk
person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att deltaga i stämman genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är inregistrerad den 5 maj
2017 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds
tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören,
styrelsens ordförande och revisorn.

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11 Beslut om av arvode till styrelseledamöterna.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

13. Beslut om arvode till revisorer.

14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av
instruktion för valberedningen.

15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

17. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella
justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering och verkställande därav.

18. Stämmans avslutande.

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid
stämman.

Punkt 10 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 Beslut om av arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie
årsstämma skall utgå med 75 000 SEK för envar styrelseledamot som
inte är anställd i bolaget samt 150 000 SEK till styrelsens
ordförande. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget, ska Genovis AB kunna medge att styrelseledamot fakturerar
sitt arvode inklusive ett belopp som motsvarar sociala avgifter
enligt lag. Mervärdesskatt ska då också erläggas enligt lag.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av: Jacob Engellau, Mikael Lönn, Lena
Mårtensson Wernrud, Kenth Petersson och Mårten Winge.

Valberedningen föreslår omval av Mårten Winge till styrelsens
ordförande.

Punkt 13 Beslut om arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt
räkning.

Punkt 14 Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av
instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2018 ska
bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30
september 2017. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det
åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om
någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en
representant övergå till närmast största aktieägare som inte är
representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar
bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare
plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter
inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna
denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer
det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om
denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt
nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska
tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2018
för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt
principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod
löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att
ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med
uppdraget.

Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer gäller
för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts
av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som
görs därefter. Grundprincipen är att ledningens och verkställande
direktörens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara
konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB kan attrahera
och behålla ledande befattningshavare.

Principerna för fasta ersättningar

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar ska vara
konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och
prestation.

Principer för rörliga ersättningar

Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja
bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får
högst uppgå till 25 procent av fast lön och ska fastställas per
verksamhetsår.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet
incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Det är
årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och
avgångsvederlag

Pensioner

Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd
pension.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida
3 månader och från individens sida 3 månader. För ledningspersoner är
uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens
sida 3 månader. Dessutom kan verkställande direktören i vissa fall,
under förutsättning att det är företaget som sagt upp

anställningen, erbjudas avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner
inklusive förmåner. Bolagets åtagande gentemot ledande
befattningshavare och verkställande direktören kan högst uppgå till
högst 1 946 252 SEK.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 16 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna
ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 2
750 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 11 000 000 nya
aktier.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra
företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
kapital för företagsförvärv. Vid beslut om

emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen
vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, fullmaktsformulär,
handlingar enl. 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen samt de övriga
förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets
kontor med adress Scheelevägen 2, postadress Box 790, 220 07 Lund och
på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 20 april 2017
och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 55 294 162.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enl. 7 kap 32 och 57 §§
aktiebolagslagen.

Lund i april 2017

Genovis AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska l...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.