Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Genterapikandidaten CG01 får patent i USA och i Ryssland

CombiGenes genterapikandidat CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi har erhållit patentskydd i USA, världens största läkemedelsmarknad, samt i Ryssland. Första ansökan om patentskydd för CG01 lämnades in 2016, en internationell s.k. PCT ansökan lämnades in 2017 och de nu beviljade patenten i USA respektive Ryssland sträcker sig fram till 2037. Dessa godkännanden är de första nationella godkännandena av de ansökningar som fullföljts från PCT-ansökan.
 
Varje år tillkommer ett stort antal patienter med läkemedelsresistent fokal epilepsi, som är den grupp av patienter som CG01 avser att behandla. CombiGene gör i dagsläget bedömningen att den årliga globala försäljningspotentialen ligger någonstans mellan 750 och 1500 miljoner USD.
 
Epilepsiprojektet CG01 befinner sig i sen preklinisk fas och CombiGene planerar för att inleda det kliniska programmet under andra halvåret 2022.
 
”Att CG01 nu erhållit patentskydd i USA, världens största läkemedelsmarknad, är oerhört betydelsefullt ur ett framtida kommersiellt perspektiv”, säger Jan Nilsson, vd på CombiGene. ”Patentet verifierar också innovationshöjden i CG01, som har potential att bli den första godkända genterapeutiska behandlingen av epilepsi.”

Om CG01
Till skillnad från många genterapier, som utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomar, vänder sig CG01 till en stor population patienter. Epilepsi är ett stort globalt problem. Varje år beräknas cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi tillkomma i USA, EU4 + UK, Japan och Kina. CombiGene gör bedömningen att det är realistiskt att 10–20 procent av dessa patienter skulle kunna behandlas med läkemedelskandidaten CG01. Om man för exemplets skull antar att terapikostnaden per patient ligger någonstans mellan 134 000 USD och 200 000 USD (vilket jämfört med godkända genterapiläkemedel är lågt), ger det en försäljning mellan 750 – 1500 miljoner USD årligen.

Kontakter


Jan Nilsson, vd
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Bert Junno, styrelseordförande
Tel: +46 (0)707 77 22 09
bert.junno@combigene.com

www.combigene.com
CombiGene AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund
info@combigene.com

Om CombiGene


CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier.

CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282.
CombiGene´s project CGT2 is supported by the Eurostars Programme. Project ID: 114714

Bifogade filer


PM CG01 Patent USA SE

Författare MFN