Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

Getinge: Getinge genomför fullt garanterad företrädesemission om 4 324 Mkr

18 augusti 2017 Göteborg, Sverige

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

Styrelsen för Getinge AB ("Getinge") har idag, med stöd av
bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 augusti 2017, beslutat
att genomföra en nyemission om 4 324 Mkr med företrädesrätt för
Getinges aktieägare i syfte att stärka koncernens balansräkning genom
att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme.

Getinge offentliggjorde den 14 juni 2017 att bolaget planerade att
genomföra en företrädesemission för att stärka balansräkningen och ge
koncernen en ökad finansiell styrka. Getinge uppnår på så sätt lägre
finansiella kostnader vilket ökar det operationella handlingsutrymmet
och ger goda förutsättningar för koncernen framöver. En extra
bolagsstämma den 15 augusti 2017 bemyndigade styrelsen att besluta om
en företrädesemission och styrelsen har idag beslutat om
genomförandet av företrädesemissionen. Getinges huvudaktieägare Carl
Bennet AB har åtagit sig att teckna sin del av nyemissionen samt de
aktier som inte tecknas av övriga aktieägare.

Nyemissionen i korthet

· Nyemission om 4 324 Mkr före avdrag för emissionskostnader.
Nyemissionen kommer vid full teckning att öka Getinges aktiekapital
med 17 023 098 kr, från nuvarande 119 161 688,50 kr till 136 184
786,50 kr, genom utgivande av 34 046 196 nya aktier, varav 2 277 150
A-aktier och 31 769 046 B-aktier. Efter nyemissionen kommer antalet
aktier i Getinge att uppgå till högst 272 369 573 aktier, varav högst
18 217 200 A-aktier och högst 254 152 373 B-aktier.

· Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få
sin ägarandel utspädd med upp till 12,5 procent, men har möjlighet
att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja
sina teckningsrätter.

· Teckningsperioden (teckning genom betalning) löper från och med
den 30 augusti till och med den 14 september 2017, eller den senare
dag som beslutas av styrelsen.

· Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 127 kronor per
aktie.

· De som på avstämningsdagen den 25 augusti 2017 är registrerade som
aktieägare i Getinge får teckna en (1) ny aktie av serie A för varje
sju (7) befintliga aktier av serie A respektive en (1) ny aktie av
serie B för varje sju (7) befintliga aktier av serie B. Aktier som ej
tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas med subsidiär
företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med
företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare
som tecknat aktier utan företrädesrätt, varefter tilldelning av
eventuella kvarvarande aktier sker till emissionsgaranten.

· Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 25 augusti
2017. Sista dag för handel i Getinge-aktien inklusive rätt till
deltagande i nyemissionen är den 23 augusti 2017.

· Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm
under perioden 30 augusti - 12 september 2017.

· Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,1
procent av kapitalet och cirka 48,9 procent av rösterna i Getinge,
har förbundit sig att teckna sin del av nyemissionen samt åtagit sig
att teckna de aktier som inte tecknas i nyemissionen.

· Fjärde AP-fonden har uttryckt sitt stöd för nyemissionen och avser
att teckna sin andel.

De fullständiga villkoren för nyemissionen samt information om Getinge
kommer att redovisas i det prospekt avseende nyemissionen vilket
kommer att offentliggöras omkring den 25 augusti 2017.

För mer information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se
Getinges pressmeddelande daterat den 14 juni 2017.

Indikativ tidplan för nyemissionen i huvuddrag

Sista dag för handel i Getinges B-aktier 23 augusti 2017
inklusive rätt att delta i nyemissionen
Första dag för handel i Getinges B-aktier 24 augusti 2017
exklusive rätt att delta i nyemissionen
Avstämningsdag för deltagande i 25 augusti 2017
nyemissionen
Beräknad dag för offentliggörande av 25 augusti 2017
prospektet
Handel med teckningsrätter 30 augusti - 12 september 2017
Teckningsperiod 30 augusti - 14 september 2017

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
är legal rådgivare till Getinge i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Reinhard Mayer, Finansdirektör
Telefon: +46 (0)10 335 00 49
E-mail: reinhard.mayer@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 11:30 CET.

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång
erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal
och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för
människor, idag och i framtiden.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Getinge AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Getinge AB kommer endast att ske
genom det prospekt som Getinge AB beräknar kunna offentliggöra
omkring den 25 augusti 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Getinge AB har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Getinge AB:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser",

"uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=441707...
http://mb.cision.com/Main/942/2328377/711131.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.