Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Getinge: Getinges styrelse föreslår utdelning av affärsområdet Patient & Post-Acute Care till Getinges aktieägare

10 november, 2017 Göteborg, Sverige

Styrelsen för Getinge AB ("Getinge") har idag beslutat att föreslå att
en extra bolagsstämma i Getinge ska besluta att dela ut affärsområdet
Patient & Post-Acute Care ("PPAC", f.d. Extended Care) genom en
utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo AB
(publ), org.nr 559092-8064 ("Arjo"), inklusive den underliggande
koncernen till Getinges aktieägare. Förslaget innefattar att samtliga
aktier i Arjo delas ut, varvid en aktie av serie A i Getinge
berättigar till en aktie av serie A i Arjo och en aktie av serie B i
Getinge berättigar till en aktie av serie B i Arjo. Den extra
bolagsstämman kommer att hållas den 4 december 2017. Givet att
aktieägarna beslutar i enlighet med utdelningsförslaget avses Arjo
noteras på Nasdaq Stockholm den 12 december 2017.

"Styrelsen anser att förslaget att dela upp koncernen i två noterade
bolag, Getinge och Arjo, ökar möjligheten att framgångsrikt utveckla
respektive verksamhet, vilket därmed ökar värdet för såväl kunderna
som aktieägarna", säger Carl Bennet huvudägare och styrelseordförande
i Getinge.

Getinge offentliggjorde den 18 oktober 2016 att bolaget genomfört en
strategisk översyn för att förtydliga den långsiktiga inriktningen
för koncernen och säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt. Mot
bakgrund av denna översyn meddelade styrelsen även sin avsikt att
affärsområdet PPAC och det relaterade området spoldesinfektion,
numera Arjo, skulle delas ut till Getinges aktieägare. Det
förberedande arbetet inför separationen och utdelningen av Arjo har
fortlöpt med hög aktivitetsnivå under 2017. Getinges styrelse har
idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 4 december
2017 ska besluta om en utdelning av samtliga aktier i Arjo till
aktieägarna i Getinge. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara
fredagen den 8 december 2017. Under förutsättning att aktieägarna
beslutar att utdelningen genomförs förväntas första dag för handel
med Arjos aktier av serie B på Nasdaq Stockholm att vara den 12
december 2017.

"Jag ser fram emot en spännande och framgångsrik utveckling av Arjo",
säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef. "Arjo verkar på en marknad
med en stabil och växande efterfrågan där jag ser goda möjligheter
för oss att återta en marknadsledande position inom långtidsvården
och samtidigt befästa våra starka marknadspositioner inom
akutsjukvården", avslutar Joacim Lindoff.

Om Arjo

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och
lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt
rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Under 2016 uppgick Arjos
omsättning till 7 808 Mkr och bolaget var verksamt i över 60 länder.
Framöver kommer Arjo att fokusera på att skapa värde i en marknad som
präglas av stora tillväxtmöjligheter, bland annat på grund av den
demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre och sjuka, liksom
en ökad förekomst av vällevnadssjukdomar. Målet är att vara med och
bidra till ett hållbart sjukvårdssystem genom att befästa Arjos
ledande position inom akutvård och samtidigt etablera en
marknadsledande position inom långtidsvård - för de segment där
bolaget är verksamt. För att uppnå detta har Arjo utvecklat en
affärsplan som kallas Arjo 2020. Planen utgörs av ett antal
övergripande fokusområden och aktiviteter för att skapa ökat värde
för Arjos kunder, stärka bolagets kommersiella fokus samt öka den
operativa flexibiliteten och effektiviteten. För att förverkliga
Arjos strategi och nå de uppsatta målen arbetar bolaget aktivt för
att hela verksamheten ska genomsyras av en gemensam värdegrund, där
arbetsmiljö och affärsrelationer präglas av Arjos kärnvärden Passion,
Samarbete, Öppenhet, Professionellt genomförande och Ägarskap.

Som tidigare offentliggjorts kommer Arjo att ledas av VD Joacim
Lindoff. Joacim Lindoff har en lång erfarenhet från Getinge, senast
som tillförordnad VD för Getinge-koncernen från augusti 2016 till
mars 2017 och dessförinnan som affärsområdeschef för Surgical
Workflows. Styrelseordförande för Arjo är Johan Malmquist som mellan
1997 och 2015 var VD och koncernchef för Getinge. De övriga
styrelseledamöterna är Carl Bennet, Ulf Grunander, Eva Elmstedt,
Carola Lemne och Joacim Lindoff samt även fyra
arbetstagarrepresentanter.

Arjo - finansiell översikt

Utgångspunkten för Arjos historiska finansiella information är den
information som presenterats i Getinges koncernredovisningar för
affärsområdet Extended Care, och senare PPAC, med tillägg av det
relaterade området spoldesinfektion samt med vissa ytterligare
justeringar. Majoriteten av de funktioner och processer som
etablerats i syfte att göra Arjo till ett självständigt bolag,
fristående från Getinge-koncernen, har gradvis etablerats under 2017.
Detta medför att den historiska finansiella informationen inte är
fullt representativ avseende de kostnader som är relaterade till nya
funktioner och processer. Bolaget bedömer att 2018 är första helåret
då kostnader relaterade till nya funktioner och processer får fullt
genomslag.

Arjo - finansiell översikt

Mkr Jan-sep Jan-sep 2016 2015 2014
2017 2016
Försäljningsmått
Nettoomsättning 5 620 5 634 7 808 8 115 7 568
Nettoomsättningstillväxt, -0,2 % - -3,8 7,2 % -
% %
Organisk -2,4 % - -2,6 -2,3 -
försäljningstillväxt, % % %

Resultatmått
Rörelseresultat (EBIT) 315 640 781 540 953
EBITDA 854 1 135 1 536 1 221 1 588
EBITDA justerad 1 006 1 188 1 610 1 411 1 672
Resultat per aktie, 0,68 1,51 1,80 1,13 2,27
kronor

Marginalmått
Bruttomarginal, % 45,0 % 43,5 % 44,1 % 44,3 % 47,0 %
Rörelsemarginal, % 5,6 % 11,4 % 10,0 % 6,7 % 12,6 %
EBITDA-marginal, % 15,2 % 20,1 % 19,7 % 15,0 % 21,0 %
EBITDA-marginal justerad, 17,9 % 21,1 % 20,6 17,4 22,1 %
% % %

Kassaflödes- och
avkastningsmått
Cash conversion, % 46,5 % 63,7 % 59,8 66,4 60,4 %
% %
Avkastning på arbetande 7,5 % - 8,5 % 6,5 % 9,7 %
kapital, %

Övrigt
Antal aktier, st 272 369 272 369 272 272 272 369 573
573 573 369 369
573 573
Antal anställda, medel 5 717 5 402 5 763 5 339 5 294

Principerna för allokeringen av nettoskulden mellan Arjo och Getinge
bygger på att Arjo ska ha en liknande skuldsättningsnivå som
Getinge-koncernen (inklusive Arjo), mätt som räntebärande nettoskuld
i förhållande till EBITDA före integrations- och
omstruktureringskostnader. Detta medför att Arjo kommer att ha en
nettoskuld om cirka 4 400 Mkr vid noteringstillfället med vissa
justeringar.[1] (http://#_ftn1)

Arjos styrelse har antagit nedan finansiella mål på medellång sikt:

· Genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om 2-4 procent.
· Genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt över 10 procent.
· Cash conversion över 70 procent.[2] (http://#_ftn2)

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Den allokerade nettoskulden är baserad på
Getinge koncernens rapporterade nettoskuld per den 30 september 2017.
Baserat på detta beslutades att allokera 4 400 Mkr till Arjo. Således
kommer Arjos nettoskuld vid noteringen att vara 4 400 Mkr justerat
för det kassaflöde som genererats från den 1 oktober 2017 till första
dag för handel, samt med justeringar för eventuella
valutakurseffekter.

[2] (http://#_ftnref2) Definerat som kassaflöde från den löpande
verksamheten i relation till EBITDA

Vid fastställandet av de finansiella målen har styrelsen och ledningen
bland annat utgått från tillväxten på Arjos huvudsakliga marknader.
Vidare förväntas tillväxten att drivas av strategiska initiativ på
bland annat den amerikanska marknaden, samt det ökade
verksamhetsfokus som utdelningen, och separeringen från
Getinge-koncernen, medför.

Förslag till utdelning

Aktierna i Arjo föreslås delas ut till Getinges aktieägare i
proportion 1:1 utifrån varje aktieägares ägande i Getinge på
avstämningsdagen för utdelningen, varvid aktieägare för varje aktie
av serie A i Getinge erhåller en (1) aktie av serie A i Arjo och för
varje aktie av serie B i Getinge erhåller en (1) aktie av serie B i
Arjo. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Getinge på
avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några
åtgärder för att erhålla aktier i Arjo. Avstämningsdag för
utdelningen föreslås vara den 8 december 2017.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 4 december kl. 16.00 på
Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Se vidare separat pressmeddelande
med kallelse till den extra bolagsstämman. Sista dag för handel i
Getinges aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Arjo är den 6
december 2017. Det innebär att från och med den 7 december 2017
kommer Getinge-aktien att handlas utan rätt till utdelning och kursen
på Getinge-aktien kommer att justeras därefter.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att godkänna att Arjos
aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm under
förutsättning att vissa sedvanliga noteringsvillkor uppfylls. Första
dag för handel i Arjos aktier av serie B beräknas bli den 12 december
2017. Arjos aktier av serie B kommer att handlas under kortnamnet
ARJO B med ISIN-kod SE0010468116. Likt Getinges aktier av serie A
kommer Arjos aktier av serie A inte att noteras.

Prospekt för noteringen av aktier av serie B i Arjo beräknas
offentliggöras den 10 november 2017. Prospektet kommer att finnas
tillgängligt på Getinges hemsida (www.getinge.com) samt på SEB:s
hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).

En informationsbroschyr om förslaget att dela ut samtliga aktier i
Arjo och noteringen av aktierna av serie B i Arjo kommer att hållas
tillgänglig på Getinges hemsida (www.getinge.com) från och med den 13
november 2017.

Preliminär tidplan

· 10 november. Prospektet beräknas offentliggöras.
· 13 november. Informationsbroschyren beräknas offentliggöras.
· 28 november. Sista dag för att anmäla deltagande på Getinges extra
bolagsstämma

· 4 december. Extra bolagsstämma i Getinge för beslut om...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.