Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-30

Getinge Group: Beslut vid Getinges årsstämma

Pressmeddelande Göteborg 2016-03-30

Vid Getinge AB:s årsstämma den 30 mars 2016 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge,
Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Alex Myers, Malin Persson, Johan
Stern och Maths Wahlström samt nyvaldes Johan Malmquist.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5
175 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 150 000 kronor till
ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen.
Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 240 000 kronor till
ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet
oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000
kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år.
Revisonsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara
huvudansvarig revisor med Eric Salander som medrevisor. Det
beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
bestämde årsstämman utdelningen till 2,80 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 1
april 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande.
Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på
varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen
ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
innebärande att styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan
utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio
ledamöter med högst nio suppleanter samt att revisors mandatperiod
ska vara ett år.

Incitamentsprogram 2016
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av
ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) samt säkringsåtgärder
med anledning av programmet genom en bolagsordningsändring
(innebärande att bolaget ska kunna utge inlösenbara och
omvandlingsbara aktier av serie C med en (1) röst och utan rätt till
vinstutdelning) och bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om
riktad emission av C-aktier till tredje part samt återköp av dessa
aktier samt överlåtelse av B-aktier till deltagare i programmet.

Programmet omfattar VD samt Getinge Executive Team innefattande 11
personer, samt ytterligare högst 75 andra ledande befattningshavare
och nyckelpersoner inom Getinge-koncernen. LTIP 2016 innebär att
deltagarna bli berättigade till att vederlagsfritt erhålla
prestationsaktier om prestationsmålet har uppnåtts under
prestationsperioden (2016-2018). Tilldelningen av prestationsaktier
ska baseras på den av styrelsen fastställda miniminivån respektive
övre målnivån avseende den ackumulerade utvecklingen av EPS[1]
(http://#_ftn1) under prestationsperioden. Ackumulerad EPS under
prestationsperioden ska uppgå till 33 kronor. Miniminivån för
tilldelning av prestationsaktier ska vara att prestationsmålet uppnås
till minst 90 % och den övre målnivån för tilldelning ska vara att
prestationsmålet överskrids med 10 % eller mer.

Vid maximal tilldelning av prestationsaktier uppgår antalet aktier i
LTIP 2016 till 439 390 Getinge-aktier av serie B. Den totala
kostnaden för LTIP 2016, inklusive sociala avgifter, under den
treåriga löptiden beräknas uppgå till cirka 93,7 miljoner kronor,
förutsatt att prestationsmålet uppfylls till fullo.

För mer information, kontakta:

Alex Myers Pernille Fabricius

CEO, Getinge Group CFO, Getinge Group

Telefon: +46 10 335 0000 Telefon: +46 10 335 0000

E-post: alex.myers@getinge.com E-post: pernille.fabricius@getinge.com

Om Getinge Group

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av innovativa
lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter,
sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag och
institutioner verksamma inom Life Science-området. Getinges unika
kunderbjudande speglar sjukhusens organisation och värdekedja och
finns där innan, under och efter patientens sjukhusvistelse. Baserat
på lång erfarenhet och i nära samarbete med hälso- och sjukvården
utvecklas innovativa lösningar som förbättrar livet för människor,
idag och i framtiden.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 30 mars 2016 kl. 18.00.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Resultat per aktie, före utspädning, beräknas
genom att dividera årets nettovinst hänförligt till moderföretagets
aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier
under perioden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge-group/r/beslut-vid-getinges-arsstamma,...
http://mb.cision.com/Main/942/9945750/494547.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.