Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Getinge Group: Beslut vid Getinges årsstämma 2017

PressmeddelandeGöteborg, 29 mars 2017

Vid Getinge AB:s årsstämma den 29 mars 2017 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge,
Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern
samt nyvaldes Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias
Perjos.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5
750 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav oförändrat 1 150 000
kronor till ordföranden och oförändrat 575 000 kronor till var och en
av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 240 000 kronor till
ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet
oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000
kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år.
Revisionsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara
huvudansvarig revisor med Eric Salander som medrevisor. Det
beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
bestämde årsstämman utdelningen till 2,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 31
mars 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande.
Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på
varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen
ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
innebärande att styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan
utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio
ledamöter med högst tio suppleanter.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mattias Perjos
VD & koncernchef Getinge
Tel: +46 10 335 0000
E-mail: mattias.perjos@getinge.com

Reinhard Mayer
Finansdirektör Getinge
Tel: +46 10 335 0000
E-mail: reinhard.mayer@getinge.com

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar,

intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner
inom Life

Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med
kliniska

experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar
vi livet

för människor, idag och i framtiden. www.getinge.com

www.getinge.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge-group/r/beslut-vid-getinges-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/942/2227224/650060.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.