Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Getinge Group: Beslut vid Getinges årsstämma

PRESSMEDDELANDE 2014-03-20

Vid Getinge AB:s årsstämma den 20 mars 2014 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge,
Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist, Johan Stern och
Maths Wahlström samt nyvaldes Malin Persson.

Malin Persson är född 1968, civilingenjör och verkställande direktör
för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Malin Persson har mångårig
erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom
Volvo-koncernen. Malin Persson är även för närvarande bl.a.
styrelseledamot i Becker Industrial Coating, Hexpol AB och Konecranes
Plc och har tidigare bl.a. varit styrelseordförande i Elicit AB och
styrelseledamot i GreenCargo AB.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4
400 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 100 000 kronor till
ordföranden och 550 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen.
Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och
120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att
ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000
kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de
övriga ledamöterna.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
bestämde årsstämman utdelningen till 4,15 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till tisdagen
den 25 mars 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande.
Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på
varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen
ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
innebärande att styrelsens säte flyttas till Göteborgs kommun, Västra
Götaland med möjlighet att hålla bolagsstämma i Halmstads kommun,
Hallands län samt att styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt
lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst
åtta ledamöter med högst åtta suppleanter.

För mer information, kontakta:

Johan Malmquist Ulf Grunander

CEO, Getinge Group CFO, Getinge Group

Telefon: +46 10 335 00 00 Telefon: +46 10 335 55 80

E-post: johan.malmquist@getinge.com E-post: ulf.grunander@getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system
som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom
vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena
ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på
lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE
tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och
sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik.
MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för
kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 mars 2014 kl. 17.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge-group/r/beslut-vid-getinges-arsstamma,...
http://mb.cision.com/Main/942/9555324/223082.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.