Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Getinge: Kallelse till extra bolagsstämma i Getinge AB

10 november, 2017 Göteborg, Sverige

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 4 december 2017, kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen
den 28 november 2017,

- dels senast tisdagen den 28 november 2017, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen
den 28 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före
denna dag måste meddela sin önskan om detta till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under address
Getinge AB, "Extra bolagsstämma", Box 7841, 103 98 Stockholm per
telefon 010-335 0818 eller per bolagets hemsida, www.getinge.com.
Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer),
aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda
stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som
medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare
som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets
hemsida, www.getinge.com. Den som företräder juridisk person ska
uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som
utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Arjo AB (publ)
8. Avslutning

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i Arjo
AB (publ)

Styrelsen i Getinge AB offentliggjorde den 18 oktober 2016 sin avsikt
att dela ut affärsområdet Patient & Post-Acute Care (f.d. Extended
Care) genom att dela ut det helägda dotterbolaget Arjo AB (publ),
org.nr 559092-8064 ("Arjo"), inklusive den underliggande koncernen,
till Getinges aktieägare samt att notera aktierna av serie B i Arjo
på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen föreslår därför nu att extra bolagsstämman beslutar att
samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo delas ut, varvid en
(1) aktie av serie A i Getinge AB berättigar till en (1) aktie av
serie A i Arjo och en (1) aktie av serie B i Getinge AB berättigar
till en (1) aktie av serie B i Arjo.

Värdet på utdelningen av aktierna i Arjo bestäms utifrån det bokförda
värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Getinges
aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens
förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 3 768
miljoner kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för
detta förslag vilket också förväntas vara det bokförda värdet vid
tidpunkten för utdelningen av aktierna i Arjo.

Avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 8 december 2017.
Med föreslagen avstämningsdag beräknas aktierna i Arjo registreras på
mottagarens VP-konto omkring tisdagen den 12 december 2017. Sista dag
för handel med Getinges aktier inklusive rätt till utdelning är
onsdagen den 6 december 2017.

Aktierna av serie B i Arjo avses bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm och första handelsdag med aktierna förväntas bli tisdagen
den 12 december 2017. Utdelningen av aktierna i Arjo bedöms vara en
så kallad Lex ASEA-utdelning, vilket innebär att utdelningen inte
utlöser någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt.

Handlingar och övriga upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till utdelningsbeslut inklusive
handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen,
informationsbroschyr avseende styrelsens förslag till utdelning och
notering av B-aktierna i Arjo finns tillgängliga på bolaget och på
bolagets hemsida, www.getinge.com, samt kommer att skickas till de
aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga
på bolagsstämman. Prospekt, som närmare beskriver Arjo-koncernen, har
upprättats i anledning av noteringen av aktierna av serie B i Arjo
och finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida,
www.getinge.com, samt kommer att skickas till de aktieägare som begär
det.

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18
217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det
totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

------------

Göteborg i november 2017

Styrelsen för Getinge AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jeanette Hedén Carlsson,
Executive Vice President Communications & Brand Management
Telefon: +46 (0)10 335 10 03
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com
(jeantte.hedencarlsson@getinge.com)

Lars Mattsson,
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång
erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal
och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för
människor, idag och i framtiden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-g...
http://mb.cision.com/Main/942/2387301/749324.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.