Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Getinge: Uppdaterad strategi, nya finansiella mål och omräknad historisk finansiell information för Getinge (exklusive Arjo)

10 november, 2017 Göteborg, Sverige

Efter Getinges strategiska översyn och den föreslagna utdelningen och
noteringen, av affärsområdet Patient & Post-Acute Care (numera
benämnt Arjo), har styrelsen i Getinge beslutat om en uppdaterad
strategi och nya finansiella mål samt presenterar omräknad historisk
finansiell information för Getinge exklusive Arjo.

Nya finansiella mål

Som en följd av den föreslagna utdelningen och noteringen av Patient &
Post-Acute Care och det relaterade området desinfektionsspolare,
numera benämnt Arjo, har Getinges styrelse beslutat om nya
finansiella mål i linje med Getinges uppdaterade strategi. Fokus
ligger på organisk tillväxt och Getinge förutser en årlig organisk
marknadstillväxt på den adresserbara marknaden om 2-4% i genomsnitt
under åren 2017-2020. Getinges organiska nettomsättningstillväxt
förväntas gradvis öka under 2018 och nå den förväntade
marknadstillväxten mot slutet av 2018.

· Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%
· Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie: >10%
· Utdelningspolicy: 30-50% av nettoresultatet

De nya finansiella målen kommer att gälla från och med 1 januari 2018.

Uppdaterad strategi
Framgent kommer Getinge att fokusera på att stärka sitt produkt- och
serviceerbjudande till bolagets kunder inom affärsområdena Acute Care
Therapies och Surgical Workflows, samt att förbättra bolagets globala
försäljningsorganisation för att penetrera nya geografiska marknader
med befintliga produkter. I tillägg kommer bolaget att fortsätta
utveckla ett attraktivt erbjudande till utvalda delar av det växande
"value" segmentet. Från och med 2018 avser bolaget även att
introducera ett nytt separat affärsområde, Life Science.

"Jag är övertygad om att vår uppdaterade strategi och våra nya
finansiella mål kommer att skapa en mer fokuserad verksamhet och en
organsiation med bättre förutsättningar att utveckla
konkurrenskraftiga erbjudanden för våra kunder" säger Mattias Perjos,
VD och koncernchef för Getinge. "Life Science-verksamheten har många
likheter med vår Infection Control-verksamhet när det gäller
teknologi, men givet de skräddarsydda lösningarna som erbjuds inom
detta segment tror vi att den nya strukturen bättre kan realisera
ytterligare tillväxtmöjligheter", fortsätter han.

Getinge exklusive Arjo

· En globalt ledande aktör av medicintekniska produkter inom
behandling och arbetsflöden, med fokus på väldefinerade rum på
sjukhus som operationsrum, akutrum, sterilcentral, cath lab och endo
suite.

· Kunderbjudande som möjliggör en snabbare återhämtning för
patienterna, kortare medeltid för patientvistelsen, högre
effektivitet och minskad risk för infektion i sjukhusmiljöer.

· En nettoomsättning om 22,6 Mdr kr (RTM september 2017)
· Försäljning till sjukhus motsvarar mer än 90 procent av den totala
försäljningen, och den resterande delen utgörs av försäljning till
kunder inom Life Science, som exempelvis läkemedelsföretag.

· Nästan 60 procent i återkommande intäkter.
· Försäljning i över 150 länder globalt.
· Fler än 10 000 anställda.
Getinges omräknade historiska finansiella information

Getinges historiska finansiella information exklusive den utdelade
verksamheten (Arjo) medföljer som två bilagor till detta
pressmeddelande.

· Bilaga 1: Pro forma resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys och nyckeltal. Tabellerna är inte finansiella
rapporter i enlighet med IFRS 5.

· Bilaga 2: Omräknad finansiell information för respektive segment i
enlighet med IFRS 5. Som ett resultat av den planerade distributionen
och noteringen av Arjo har den historiska finansiella informationen
för Surgical Workflows justerats.

Under förutsättning att aktieägarna beslutar om utdelningen av Arjo
vid en extra bolagsstämma den 4 december, 2017, kommer Getinge att
publicera Arjos resultat separat som avvecklad verksamhet under IFRS
5, i bokslutskommunikén den 29 januari 2018.

Kostnader för att skapa ett fristående Arjo samt transaktionskostnader

Getinge har tidigare kommunicerat att kostnader relaterade till den
planerade utdelningen och börsnoteringen samt kostnader för att skapa
ett fristående Arjo bedöms belasta koncernens resultat med 400-500
Mkr under 2017. Under perioden januari till september innevarande år
har Getinges resultat belastats med 360 Mkr avseende sådana
kostnader. Av dessa är 144 Mkr omstruktureringskostnader av
engångskaraktär i Arjo och övriga 216 Mkr avser ökade löpande
kostnader i Arjo. Utöver ovanstående kostnader kommer Getinge att
belasta eget kapital med transaktionskostnader, vilka bedöms uppgå
till cirka 147 Mkr exklusive skattekostnader.

Telefonkonferens

En telefonkonferens med Getinges VD och koncernchef, Mattias Perjos
och Arjos VD och koncernchef, Joacim Lindoff, kommer att hållas
09:00-10:00 den 10 november 2017. Se telefonnummer nedan för att
delta i konferensen.

Sverige: +46 (0)8 5065 3942

UK: +44 (0)330 336 9435

USA: +1 323 794 25 51

Kod: 3769823

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta
del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk:
https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1170039

Vänligen anslut till konferensen 5-10 minuter innan den börjar. För
att delta behöver du uppge en konfirmationskod.

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande
länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1170039

Kontakt

Jeanette Hedén Carlsson,
Executive Vice President Communications & Brand Management
Telefon: +46 (0)10 335 10 03
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson,
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 november, 2017, kl. 07:30 CET.

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång
erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal
och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för
människor, idag och i framtiden.

Appendix 1: Omräknad finansiell information - Getinge exklusive Arjo
(pro forma, ej i enlighet med IFRS 5)

Nedanstående tabeller visar utvald finansiell information för rullande
12 månader vid utgången av september 2017, för Getinge, Arjo och
Getinge exklusive Arjo (som utgör den kvarvarande verksamheten efter
utdelningen). Getinge exklusive Arjo utgörs av differensen av
Getinges och Arjos finansiella information justerat för interna
transaktioner och mellanhavanden. Informationen i tabellerna är inte
finansiella rapporter i enlighet med IFRS och är således inte
nödvändigtvis jämförbar med liknande beräkningar i andra bolag och
har vissa begränsningar som analysverktyg.

Resultaträkning
30 september 2017, Getinge Arjo Getinge exkl Arjo
rullande 12 månader
(Mkr)
Nettoomsättning 1) 30 124 7 794 22 558
Kostnad för sålda -15 800 -4 278 -11 750
varor
Bruttovinst 14 324 3 516 10 808
Bruttomarginal, % 47,6 45,1 47,9
Försäljningskostnader -6 458 -1 444 -5 014
Administrationskostnader -3 595 -1 191 -2 404
Forsknings- och -728 -136 -592
utvecklingskostnader
Förvärvskostnader -6 -2 -4
Omstrukturerings- och -1 175 -326 -849
integrationskostnader
Övriga rörelseintäkter 50 39 11
och rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT) 2 412 456 1 956
Rörelsemarginal, % 8,0 5,9 8,7
Finansnetto -651 -91 -560
Resultat efter 1 761 365 1 396
finansiella poster
Skatt -466 -99 -367
Periodens resultat 1 295 266 1 029

1) I Getinge exklusive Arjo ingår försäljning till Arjo om 63 Mkr och
i Arjo ingår försäljning till Getinge exklusive Arjo om 165 Mkr
ingår. I Getinge elimineras all sådan intern försäljning.

Balansräkning i sammandrag efter omallokering av nettolåneskuld
30 september 2017 (Mkr) Getinge Arjo1) Getinge exkl Arjo
Tillgångar
Immateriella tillgångar 29 392 6 518 22 874
Materiella anläggningstillgångar 4 105 1 079 3 026
Finansiella anläggningstillgångar 1 365 469 896
Varulager 6 173 1 130 5 043
Kundfordringar 6 006 1 7532) 3 9964)
Övriga korfristiga fordringar 3 094 545 2 549
Likvida medel 1 521 400 1 121
Summa tillgångar 51 656 11 894 39 505

Eget kapital och skulder
Eget kapital 23 755 5 209 18 546
Pensionsavsättningar, räntebärande 2 981 27 2 954
Andra räntebärande skulder 16 148 4 841 11 307
Övriga avsättningar 2 150 197 1 953
Leverantörsskulder 1 792 5423) 9935)
Andra icke räntebärande skulder 4 830 1 078 3 752
Summa eget kapital och skulder 51 656 11 894 39 505

1) Arjos balansräkning har justerats för följande förändringar efter
den 30 september 2017:

- En koncernintern överlåtelse till Getinge exklusive Arjo vilken
reducerat Arjos nettolåneskuld.

- Ett av Getinge lämnat aktieägartillskott till Arjo om 1 203 Mkr.

- Nettoredovisning av koncerninterna finansiella mellanhavanden, vilka
kommer att ersättas med extern finansiering vid noteringstillfället.

2) Koncerninterna fordringar som eliminerats i Getinge ingår med 123
Mkr.

3) Koncerninterna skulder som eliminerats i Getinge ingår med 134 Mkr.

4) Koncerninterna fordringar som eliminerats i Getinge ingår med 134
Mkr.

5) Koncerninterna skulder som eliminerats i Getinge ingår med 123 Mkr.

Kassaflöde från rörelsen
30 september 2017, rullande Getinge Arjo Getinge
12 månader (Mkr) exkl Arjo
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT) 2 412 456 1 956
Återläggning av- och 2 670 799 1 871
nedskrivningar
Övriga icke 55 30 25
kassaflödespåverkande poster
Återläggning 914 171 743
oms...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.