Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Geveko: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO (publ) (Org.nr. 556024-6844) kallas härmed
till Årsstämma den 28 april 2014 kl. 16.30

Hotel Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg.
ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

- dels vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av
Euroclear Sweden AB senast den 22 april 2014,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 april 2014.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till bolaget under adress
AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-17 29 45, fax
031-711 88 66 eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan vänligen ange
namn/företag, personnr eller organisationsnr, adress, telefonnr
dagtid samt i förekommande fall antalet biträden. Aktieägare eller
ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Aktieägare som
har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning
eller enskild fondhandlare måste, för att äga rätt att deltaga i
årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före
den 22 april 2014 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar
aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till AB Geveko.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om
det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighettid gäller
fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Geveko tillhandahåller
fullmaktsformulär på www.geveko.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera
protokollet

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år
2013 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år
2013.

b) Verkställande Direktörens anförande om verksamheten och
eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och
ledning.

c) Redogörelse av styrelsens ordförande för det gångna årets
arbete i styrelsen och styrelsens utskott.

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor och/eller registrerat revisionsbolag
14. Beslut om Valberedning inför årsstämma 2015
a) antal ledamöter
b) arvode och kostnadsersättning
c) val av ledamöter
15. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till
bolagsledningen

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2
Till ordförande vid stämman föreslår Valberedningen Finn Johnsson.

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelningen ska utgå för verksamhetsåret
2013.

Punkt 10-13.
Valberedningen har avgett följande förslag avseende punkterna 10-13:

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem,

att arvodet fastställs till 400 000 kr till styrelsens ordförande och
vardera 150 000 kr till styrelseledamöter,

att arvode för utskottsarbete utgår med 3 000 kr per möte,

att arvode till revisorer ska utgå i enlighet med upprättat avtal och
enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna David Bergendahl, Klas
Dunberger, Finn Johnsson, Eva Kaijser och Stefan Tilk,

att Finn Johnsson väljs till styrelsens ordförande,

att omval sker av registrerade revisionsbolaget PwC som bolagets
revisor med auktoriserade revisor Fredrik Göransson som huvudansvarig
revisor för räkenskapsåret 2014.

Punkt 14.
Aktieägare som företräder mer än 50% av röstetalet föreslår att
årsstämman utser en Valberedning enligt följande:

a) antal ledamöter ska vara tre.
b) arvode ska utgå med 60 000 kr till ordföranden och 40 000 kr
vardera till övriga ledamöter. Valberedningen ska därutöver äga rätt
att vid behov anlita extern konsult som arvoderas av bolaget enligt
godkänd räkning.

c) till Valberedningens ordförande föreslås omval av Magnus Ergel,
tidigare ledamot i AB Gevekos styrelse. Till ledamöter föreslås omval
av Finn Johnsson, styrelse-ordförande i AB Geveko samt omval av Tomas
Landeström, tidigare ledamot i AB

Gevekos styrelse.
Punkt 15.
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen fastställs.

Riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor
för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget ska sträva efter
att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga
ersättningar. Kriterierna skall därvid baseras på arbetsuppgifternas
betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och
ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön,
pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Den rörliga ersättningen maximeras till 50% av den fasta årslönen för
VD och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och
individuella prestationer. Något särskilt styrelse-arvode utgår inte.
Uppsägningstid från bolagets sida är tolv månader. Därtill utgår ett
avgångsvederlag om tolv månadslöner, från vilket avräknas ersättning
från förvärvsarbete från annan arbetsgivare. Pension utgår vid
pensionsålder 65 år.

För övriga ledande befattningshavare maximeras den rörliga
ersättningen till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i
förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer.
Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare
ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen och
baseras på grundlön. I tillägg till denna utgår en premiebestämd
pension. Rörlig lönedel är ej pensionsgrundande. Sammantaget får
totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara
65 år. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 16 878 132,
varav 2 880 000 A-aktier och 13 998 132 B-aktier. Varje A-aktie
motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013
kommer att hållas tillgängliga från och med den 3 april 2014 på AB
Gevekos huvudkontor, Marieholmsgatan 38, Göteborg och på bolagets
webbplats, www.geveko.se. Handlingar sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Program vid årsstämman
15.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.
16.30 Årsstämman inleds.

Göteborg i mars 2014
AB GEVEKO (publ)
Styrelsen

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se
www.geveko.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/geveko/r/kallelse-till-arsstamma-i-ab-geveko,c...
http://mb.cision.com/Main/139/9557146/224468.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.