Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-10

Geveko: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i Aktiebolaget Geveko kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 2 september 2015 kl. 13.30 på Advokatfirman
Vinges kontor, Nordstadstorget 6, Göteborg. Inregistrering till
stämman sker från kl. 13.00.

ANMÄLAN M M
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma ska dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26
augusti 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast
onsdagen den 26 augusti 2015 per brev under adress "Extra
bolagsstämma", AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg eller via e-post
info@geveko.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt
medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende
eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
www.geveko.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5
år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år
före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i
övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
onsdagen den 26 augusti 2015.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
inregistrering ska vara verkställd onsdagen den 26 augusti 2015 och
bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Antagande av ny bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 - Antagande av ny bolagsordning
Antagande av ny bolagsordning föreslås, varvid styrelsen ska bestå av
lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 - Val av styrelse
Följande föreslås.
- att befintliga styrelseledamöter ska avgå från sina uppdrag
- att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter
- att välja Ola Erici till ledamot och till styrelsens ordförande
Ola Erici, född 1960
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet:
Verksam som industriell rådgivare. Har tidigare arbetat som CEO
Ferrosan och Skånemejerier samt innehaft ett flertal exekutiva
positioner inom Tetra Laval-gruppen och Gambro.

Huvudsakliga uppdrag:
Styrelseordförande i Ecobränsle i Karlshamn AB. Styrelseledamot i
Midsona AB, Solix Group AB och Haarslev A/S, Danmark. Ordförande i
Danske Bank Lunds rådgivande styrelse.

Tidigare styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Probi AB, AB Rekonstruktionsstöd i Sverige och First
Recycling Sp. z o.o., Polen.

- att välja Johan Cervin och Denis Viet-Jacobsen till
styrelseledamöter

Johan Cervin, född 1960
Jur.kand. Lunds Universitet
Erfarenhet:
COO Solix Group AB och tidigare partner Altor Equity Partners .
Huvudsakliga uppdrag:
Cembrit Group A/S,Ekets Industrier,Solix Group AB,Solix ApS
Tidigare uppdrag:
Styrelsemedlem Banco fonder, Dynapac AB,Biovelop International mfl
bolag

Denis Viet-Jacobsen, född 1965
MBA, European School of Management
Erfarenhet:
CEO Solix ApS og tidligere partner i Altor Equity Partners.
Huvudsakliga uppdrag:
Cembrit Group A/S, CarpoNovum AB, Solix Group AB, Solix ApS
Tidigare styrelseuppdrag:
Ordförande för Sonion A/S, Wrist Group A/S, styrelsemedlem Meyn BV,
Aalborg Industries A/S

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 kommer
att hållas tillgängligt senast tre veckor före stämman på bolagets
hemsida och kommer även att skickas per post till de aktieägare som
begär detta.

MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut till förslaget enligt punkten 7 erfordras att
besluten biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags
ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag
inom koncernen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande är det totala antalet aktier
211.052.889.

Göteborg i augusti 2015
Aktiebolaget Geveko
Styrelsen
Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 augusti 2015 kl. 17.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/geveko/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-ab...
http://mb.cision.com/Main/139/9812000/406656.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.