Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-12

Ginger Oil: Beslut på Ginger Oil årsstämma den 11 maj 2015

BESLUT PÅ GINGER OIL ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015

RESULTTARÄKNING OCH BALANSRÄKNING
Stämman fastställde i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna
resultat-och balansräkningar för räkenskapsåret 2014.
Att överföra resultatet i ny räknings samt besluta om utdelning till
preferensaktier.

STYRELSE OCH ARVODEN
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem (5 ) ledamöter. Till
styrelseledamöter omvaldes Hans Blixt, samt nyvaldes Carl Henderson, Thomas
Brue, Åke Andersson och Tom Pripp. Till styrelsens ordförande valdes Tom
Pripp, allt i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade
också i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till
styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall utgå med 150.000
kronor till ordförande, och 75.000 kronor vardera, till övriga ledamöter.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare skall
ha rätt till fast ersättning, rörlig ersättning, avgiftsbaserad
tjänstepension, och andra sedvanliga förmåner.

BESLUT OM ATT BEMYNDIGA STYRELSEN FATTA BESLUT OM NYEMISSION
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga
styrelsen i Ginger Oil att fatta beslut om emission av stamaktier,
konvertibler och/eller preferensaktier upp till 400.000 nya aktier och att
därmed bolagets stamaktiekapital i samband med nyemission inte överstiger
800.000 kronor.

BESLUT OM TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Valberedningen
skall bestå av ordförande samt en representant för var och en av de till
röstetalet fyra största offentliga ägarna vid slutet av tredje kvartalet.
Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av
Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm, 2015-05-12

För styrelsens räkning

Åke Andersson
Tel: +46 70 520 4885
E-mail: ake.26226@telia.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ginger Oil Kommunike arsstamma.pdf

Om Ginger Oil
Ginger Oil AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad
på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget
förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.
Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas och Louisiana.
Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i
Stockholm, Sverige.
Bolaget är listat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag
som Certified Adviser.
För information, besök gärna www.ginger.oil.com

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.