Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Global Gaming 555 AB: Global Gaming 555 AB - Delårsrapport januari-september 2019

Kvartal 3, juli - september 2019

· Intäkterna uppgick till 60,3 (253,1) mkr.
· Rörelseresultatet blev -37,6 (60,3) mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -37,0 (54,3) mkr, motsvarande
-0,91 (1,33) kr per aktie.

· Operationellt kassaflöde uppgick till -34,9 (59,8) mkr.
Delårsperioden, januari - september 2019

· Intäkterna uppgick till 354,6 (679,5) mkr.
· Rörelseresultatet blev -92,1 (130,6) mkr.
· Rörelseresultat före engångsnedskrivning -80,5 (130,6) mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -90,3 (109,0) mkr, motsvarande
-2,21 (2,70) kr per aktie.

· Operationellt kassaflöde uppgick till -85,7 (154,1) mkr.
Väsentliga händelser under kvartalet

· Överklagande av förvaltningsrättens beslut att inte ge inhibition
av Spelinspektionens beslut bifölls inte i kammarrätten och högsta
förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.

· Avtal om partnerskap tecknades med den finska koncernen Finnplay
Oy, som utvecklar och levererar teknik och plattformar för online
gaming.

· Nanocasino.com lanserades på den svenska marknaden i samarbete med
Viral Interactive Ltd, ett bolag inom Finnplay-koncernen vilket
innehar svensk spellicens.

· Tobias Fagerlund utsågs till VD och Koncernchef.
· Nyval av revisionsbyrån BDO Mälardalen AB till koncernens nya
revisorer med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

· Omstrukturingsprogram avseende personal beslöts och genomfördes.
· Global Gaming utökade samarbetet med Viral Interactive Ltd och
överlät domänet Ninjacasino.se.

Händelser efter periodens slut

· Överklagan av beslut om återkallad licens avslogs av
förvaltningsrätten.

VD ord
Jag började förra rapportens vd-ord med att konstatera att vi befann
oss i den mest turbulenta perioden någonsin i bolagets historia. Vi
hade då genomfört ett vd-byte, framgångsrikt sjösatt ett åtgärdspaket
och - viktigast av allt - vi hade börjat vända den negativa
utvecklingen som präglat inledningen på året. Svåra och delikata
uppgifter var hanterade och vi såg sommaren och svarta siffror an med
tillförsikt. När vi i mitten av juni fick våra svenska licenser
indragna av Spelinspektionen fick ordet utmaning en ny och annan
betydelse för oss. När tredje kvartalet började befann vi oss i en
helt ny verklighet i vilken vi över en natt förlorat drygt tre
fjärdedelar av våra intäkter och där vi inte längre kunde bedriva
verksamhet i Sverige - vår absoluta hemmamarknad. Det är en
underdrift att säga att det såg mörkt ut.

Spelinspektionens beslut och vår inställning till det har behandlats
utförligt i vår egen kommunikation och frågan har också fått viss
uppmärksamhet på andra platser och i olika medier. Kanske har min
personliga rättsuppfattning fått sig en törn, men jag är inte naivare
än att jag förstår bevekelsegrunderna hos myndigheter och
lagstiftare. Spelinspektionens iver att uppvisa handlingskraft,
istället för att erbjuda vägledning och stöd i hur det nya
regelverket bör tolkas, lett till den situation som nu är för
handen.Jag är i grund och botten mycket positiv till den omreglering
som skett i Sverige, men kan liksom många andra konstatera att den så
kallade kanaliseringen inte fungerar tillfredsställande och att
andelen aktörer som lockar svenska spelare med otillåtna metoder och
erbjudanden nu ökar. Samtidigt går Spelinspektionen fortsatt hårt åt
de bolag som sökt och erhållit licens i syfte att efterleva och
anpassa sig till den nya lagstiftningen.

Vi är naturligtvis besvikna över att förvaltningsrätten inte biföll
vårt överklagande av Spelinspektionens beslut och vi kommer
självklart överklaga förvaltningsrättens dom och söka
prövningstillstånd i kammarrätten. Jag ska inte uppehålla mig
ytterligare vid ämnet, men låt mig konstatera att vi står fast i
uppfattningen att myndighetens beslut är felaktigt och
oproportionerligt. Vi är fortsatt trygga i vår argumentation och
anser att myndighetens beslut måste få genomlysning och prövning
också i högre instans. Det är viktigt inte bara för oss utan också
för lagstiftningens och spelbranschens framtid i Sverige.

Mycket viktigare för mig än att dröja vid den pågående
domstolsprocessen är att försöka förmedla vad vi gjort under det
senaste kvartalet och vad vi kommer att göra framåt. Självfallet är
vår situation fortsatt svår och det finns inget undangömt magiskt
trolleritrick som kan återställa bolagets resultat eller marknadens
förtroende och tro på att vi kan komma tillbaka. Det enda vi kan göra
är att arbeta hårt och dedikerat för att göra just det - komma
tillbaka!

Som vi redogjorde för redan i föregående rapport så har vi agerat på
alla plan under sommaren och hösten. Arbetet med att anpassa
verksamheten efter rådande situation och att återställa intäkter och
tillväxt är ett långsiktigt arbete, vilket kommer fortskrida länge
till, men det är tillfredställande att konstatera att vi redan ser
resultat av våra ansträngningar. De omstruktureringar,
kostnadsbesparingar, strategiförändringar och teknikskiften vi
lanserat ger omedelbara effekter.

· Vi har intensifierat och verkställt de utökade organisationsförändringar som vi tidigare kommunicerat. Under perioden har dessa genomförts och kostnadsförts. När 2020 börjar kommer vi att sysselsätta färre än 90 personer i koncernen vilket är en minskning med mer än 50 procent jämfört med vid halvårsskiftet. Vår verksamhet på Malta är betydligt mindre och teknikorganisationen i Sverige är nedlagd. Vår svenska verksamhet, som framöver enbart består av koncernövergripande funktioner, kommer under inledningen av 2020 att flytta till mindre och mer ändamålsenliga lokaler i Malmö.

· Organisationsförändringarna tillsammans med hård kostnadskontroll och medvetenhet om de förändrade förutsättningar vi verkar i har kraftigt påverkat vår fasta kostnadsmassa. Vår bedömning är att den vid ingången av nästa år kommer att vara mer än 50 % lägre än vid slutet av första kvartalet 2019 när vi inledde vårt åtgärdsprogram och vi håller fortsatt hög beredskap för ytterligare anpassningar och förändringar. Det är ett arbete som pågår konstant och i allt vi företar oss.

· Vi tyngs under perioden fortsatt av de marknadsföringsåtaganden som ingicks för 2019 och som bara delvis har kunnat utnyttjats. Vi har för året kontraktuella åtaganden uppgående till närmare 210 MSEK. Vi kommer givetvis även framöver marknadsföra våra varumärken och vår verksamhet men den typ av åtaganden som vi gick in i 2019 med har vi sett för sista gången.

· Det samarbete som vi inledde med Finnplay-gruppen under perioden fortskrider som planerat och vi är mycket nöjda med hur det utvecklar sig. Under fjärde kvartalet avslutar vi verksamheten på vår egen tekniska plattform och övergår till att helt använda Finnplays. Vi förväntar oss att fullt ut åtnjuta de fördelar som teknikskiftet innebär från och med första kvartalet nästa år.

· En ytterligare del i samarbetet med Finnplay är lanseringen av varumärket Nano Casino, som hittills mottagits väl på den svenska marknaden. Nano Casino drivs av Viral Interactive, som är ett bolag inom Finnplay-gruppen. Viral Interactive har licens från Spelinspektionen och ansvarar fullt ut för driften av Nano Casino i Sverige. Global Gaming agerar via dotterbolag som marknadsföringspartner och bistår som sådan med resurser och expertis kring marknadsföring, kundupplevelse och varumärkeshantering för Nano Casino. Givet de förutsättningar som råder på den svenska marknaden med stenhård konkurrens och fortsatt osäkerhet kring marknadsförutsättningar är det vår bedömning att Nanos lansering har gått ungefär som förväntat. Vi noterar att intresset och inflödet av kunder till Nano Casino är bra, men hittills utan några större finansiella resultat. Givet den positiva respons som hittills erhållits ska det bli spännande att följa hur Nano Casino fortsätter utvecklas under kommande period.

· Vi har under perioden genomfört ett omfattande strategiarbete för att försöka definiera framtidens Global Gaming och vad vi vill vara och åstadkomma. Våra interna målsättningar är ambitiösa och syftar till att inom de kommande åren både återhämta och passera det vi förlorat under 2019. Vår vision är att vara en verkligt global aktör som levererar högklassiga produkter och avkastning genom att vara ansvarstagande, fatta data- och kunskapsbaserade beslut och genom att leverera kvalitet i tid.

· Även om vi både hoppas och tror att Ninja Casino kommer att återuppstå i Sverige så är viktigt för mig att understryka att det inte är vårt huvudsakliga fokusområde. Vi har bra och växande intäkter från andra ställen och vi koncentrerar oss i första hand på att få ut våra produkter och varumärken på ytterligare andra och nya marknader, vilket vi också kommer att visa att vi kan under 2020.

Liksom många av våra aktieägare är jag missnöjd och besviken över hur
2019 utvecklat sig. För vad det är värt så vill jag försäkra alla som
är intresserade att vi är långt ifrån uträknade. Vi har ett
omfattande och svårt arbete framför oss som kommer att ta tid, men vi
har mycket kvar att ge och ni kan förvänta er att se resultat även i
närtid. Vi håller ett högt tempo och de processer vi kan påverka
själva går enligt våra högt ställda förväntningar. Visst önskar vi
oss snabbare resultat och även vårt tålamod tryter ibland, men vi ser
ljusare på framtiden än vad vi gjort på många månader. Vi bygger nu
en långsiktig, anpassningsbar och högkvalitativ verksamhet som inte
har något annat för ögonen än att leverera svarta siffror och
avkastning till våra aktieägare.

Tobias Fagerlund,VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, VD och Koncernchef
Tel: +46 704 15 05 85
E-post: tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
Tel: +46 (0) 8 551 154 31
E-post: niklas.jonsson@globalgaming.com

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar
innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika
kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay
tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och
sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av
registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på Nasdaq First
North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med
kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.
Rapporten finns att ladda ned på https://globalgaming.com/report/.

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/global-gaming-555-ab/r/global-gaming-555-ab--...
htt...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.