Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Global Gaming 555 AB: Global Gaming 555 AB publicerar memorandum inför ansökan om notering på Nasdaq First North

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya
Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore

Pressmeddelande 29 september 2017 15:15 CET

Inför Global Gaming 555 ABs ("Global Gaming" eller "Bolaget") kommande
emission, i samband med planering att lista bolagets aktier på Nasdaq
First North, publicerar nu Global Gaming ett memorandum som
sammanfattar bolagets verksamhet och erbjudandet i emissionen.
Memorandumet finns att tillgå på www.globalgaming.com samt
www.redeye.se/transaction/globalgaming

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt
institutionella investerare och omfattar en emission om högst 1 000
000 aktier. Vid fullteckning kommer emissionen inbringa 22 000 000
kronor före emissionskostnader.

· Minsta teckning är 250 aktier, motsvarande 5500 kronor, med en
teckningskurs om 22 kronor per aktie.

· Teckningskursen motsvarar en bolagsvärdering om ca 850 000 000
kronor (pre-money).

· Anmälningsperioden pågår 2:a oktober - 11:e oktober 2017.
· Likviddag beräknad den 16:e oktober 2017.
· Preliminär första handelsdag på Nasdaq First North är den 19:e
oktober 2017.

Teckningsåtaganden

Då bolaget i första hand avser att genomföra en spridningsemission och
främst öka sin aktieägarbas, samt att bolaget och dess rådgivare
bedömer intresset för noteringen som stort, har inga
teckningsåtaganden bedömts vara nödvändiga i emissionen.

Om Global Gaming

Global Gaming är ett snabbväxande företag inom främst onlinekasino.
Verksamheten bedrivs på en egenutvecklad teknisk plattform vilket
möjliggör differentiering mot konkurrenterna. Idag är Global Gaming
huvudsakligen verksamt på de nordiska marknaderna, med en fastslagen
ambition att expandera geografiskt.

Inom sin B2C-verksamhet driver Global Gaming ett flertal egna
varumärken. Bolagets nyaste varumärke inom B2C-verksamheten, Ninja
Casino, har genom en unik användarupplevelse nått en stark position
på marknaden och är det snabbast växande varumärket inom koncernen.
Ninja Casino erbjuder kunderna snabbare in- och utbetalningar och en
enklare och effektivare registrering än vad bolagets konkurrenter
erbjuder.

Global Gaming bedriver också en B2B-verksamhet där andra operatörer
erbjuds en fullservicelösning för lansering och drift av
onlinekasinon.

Tillväxt under lönsamhet

Under perioden januari till och med juni 2017 uppgick Bolagets
omsättning till 152,0 miljoner kronor, en ökning med 257 procent
jämfört med motsvarande period 2016. Rörelseresultatet under perioden
januari till och med juni 2017 uppgick till 37,7 miljoner kronor. Det
är bolagets målsättning att under helåret 2017 nå en omsättning på
cirka 500 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på cirka 90
miljoner kronor.

Bakgrund till Erbjudandet

Ledningen och styrelsen i Global Gaming anser att Bolaget befinner sig
i en expansionsfas med möjlighet att öka tillväxttakten för egna
varumärken och antalet partners inom B2B. Global Gaming avser därför
att genomföra en nyemission av aktier, vilken i första hand möjliggör
en ägarspridning för Global Gaming. Samtidigt förväntas nyemissionen
stärka bolagets position i branschen och öka varumärkenas kännedom på
marknaden. Nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North är
enligt Bolaget ett betydande steg i Global Gamings utveckling för att
nå Bolagets långsiktiga mål. Med hjälp av emissionslikviden kan
Global Gaming skapa förutsättningar för expansion på nya marknader
och möjliggöra strategiska förvärv. Nyemissionen förväntas vid full
teckning inbringa ca 22,0 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Global Gaming avser att använda merparten av emissionslikviden för
att finansiera följande:

· Investering i vidareutveckling av produkter och tjänster
· Investering i licenser
· Expansion på nya marknader
· Facilitering av eventuella förvärv

Observera att bolaget kommer publicera en bolagsbeskrivning i samband
med den planerade listningen på Nasdaq First North.
Bolagsbeskrivningen ska läsas som ett komplement till det publicerade
memorandumet.

Tidpunkten för Erbjudandets genomförande är beroende av slutförandet
av ett antal administrativa processer. Målsättningen är att första
dag för handel ska vara den 19 oktober 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsson, VD
Tel.+46 702 216050
E-post: stefan.olsson@globalgaming.com

Christoffer Tell, CFO
Tel. +46 703 173494
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com

Dawid Myslinski, Redeye AB
Tel: +46 707 830772
E-post: dawid.myslinski@redeye.se

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till Global Gaming. Wistrand
Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Global Gaming.

VIKTIG INFORMATION

Distributionsområde

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper i Global Gaming 555 AB (publ) ("Bolaget" eller "Global
Gaming"). Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande
kommer att lämnas genom en bolagsbeskrivning i enlighet med
tillämpliga regelverk ("Erbjudande" respektive "Bolagsbeskrivning").
Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i
detta meddelande med stöd av annat än informationen i
Bolagsbeskrivningen.

Varken detta dokument eller Bolagsbeskrivningen utgör ett prospekt och
har därmed inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna
i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och
EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 etc. Detta dokument
eller Bolagsbeskrivningen har inte heller varit föremål för
godkännande och eller registrering hos Finans-inspektionen i enlighet
med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med
finansiella instrument.

Global Gaming har inte vidtagit och kommer inte att vidta några
åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några
andra jurisdiktioner än Sverige. De värdepapper som omnämns har inte
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt amerikanska
Securities Act från 1933, med ändringar, eller någon provinslag i
Kanada. Varken detta dokument eller Erbjudandet riktar sig till
personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan
jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken detta dokument
eller Bolagsbeskrivningen får följaktligen distribueras i eller till
något land eller någon jurisdiktion där distribution eller
Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i
sådant land respektive sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid
med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar
exemplar av detta dokument och/eller Bolagsbeskrivningen måste
informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med
restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Framtidsriktad Information

De uttalanden av framåtriktad karaktär som kan finnas i detta dokument
och i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets aktuella syn på
framtida händelser samt den finansiella och operativa utvecklingen
och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av detta dokument.
Även om Bolagets anser att förväntningarna som beskrivs i sådana
framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för
att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig
vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med
osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter
utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva
investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i
detta dokument och i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida
resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens
förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta
dokument eller i Bolagsbeskrivningens avseende framtida förhållanden
kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller
underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt
uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av
ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs
enligt lag, Nasdaq First Norths regelverk eller andra tillämpliga
föreskrifter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/global-gaming-555-ab/r/global-gaming-555-ab-pu...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.