Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Global Health Partner AB: Kallelse till årsstämma i Global Health Partner (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103,
("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014
klockan 15.30 i SEBs lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24,
405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även
kaffe serveras.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken onsdagen den 23 april 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 april 2014, före
klockan 16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress
Global Health Partner AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09
Göteborg, per telefon 031-712 53 17, fax 031-313 13 21 eller e-post
arsstamma@ghpartner.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och
antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud eller biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas
för ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig
firmatecknare. Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem
år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.globalhealthpartner.com. Fullmakten i original jämte
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering
skall vara införd i aktieboken onsdagen den 23 april 2014 bör
aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av
förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte
koncernresultat- och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera aktier.

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

15. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
inför årsstämman 2015.

16. Stämmans avslutande.
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Thomas Eklund väljs som ordförande vid
årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.
Förslag till antal och val av styrelseledamöter och revisor samt
arvode till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) personer
och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Thomas Eklund, Carsten
Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson och Cecilia Schelin Seidegård
samt nyval av Johan Wachtmeister och Christer Johansson för en
mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma.
Dessutom föreslår valberedningen att Thomas Eklund väljs som
styrelsens ordförande. Per Båtelson och Paul Hökfelt har avböjt
omval.

Johan Wachtmeister (född 1959 i Göteborg) innehar en MBA från IMI
Geneve 1986 och civilingenjörsexamen på Maskin KTH 1983 (MSc). Johan
var med och grundade Global Health Partner 2006 och var koncernens
vice VD under ett antal år. Han var också med och startade flera av
Global Health Partners verksamheter. Under perioden 1999 till 2006
var Johan VD för Ledstiernan och dessförinnan anställd i SEB mellan
åren 1989 till 1999. Under den senare delen av tiden på SEB var han
medlem i dess koncernledning och ansvarig för storföretag och
institutioner. Johan var också medgrundare till Stockholm Spine
Center under 1999. För närvarande är Johan styrelseordförande i
Global Health Partners verksamhet i Förenade Arabemiraten samt
ledamot i flera av Global Health Partners dotterbolag. Vidare är
Johan styrelseordförande i Fred Wachtmeister & Partners och MJW
Invest samt styrelsemedlem i bland annat Alm Equity som är noterat på
First North.

Christer Johansson (född 1961 i Göteborg) är entreprenör och verksam
inom ett flertal branscher, däribland sjukvård, hotell, fastigheter
och fastighetsutveckling. Han har såväl byggt upp och förvaltat egna
verksamheter som investerat i noterade och onoterade bolag. Christer
bedriver sin verksamhet i Klippans Förvaltnings Aktiebolag och är
styrelseledamot i detta bolag samt dess dotterbolag.

Motiverat yttrande från valberedningen samt ytterligare information om
de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets
hemsida www.globalhealthpartner.com.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om totalt 1 600 000 kronor,
att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200
000 kronor till sex (6) ledamöter som inte är anställda i Global
Health Partner. Det utgår ingen ytterligare ersättning för
kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade
revisorn Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB
föreslås väljas för en period uppgående till och med slutet av nästa
årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt
13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att längst intill nästa årsstämma 2015, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6 500 000 aktier.
Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas, förutom genom
kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor
som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller
att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för
finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut
om riktad kontantemission av aktier skall de nya aktiernas
teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till
kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av
nyemissionen. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att när tillfälle till förvärv av företag eller del
av företag uppstår möjliggöra för bolaget att snabbt och effektivt
kunna finansiera förvärv antingen genom inhämtande av kapital eller
genom apportemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet motsvarar cirka nio (9) procent av aktiekapital och
röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14)

Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är
rimlig och konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt.
Ersättningsvillkoren skall återspegla "betalning efter prestation"
och variera i förhållande till den enskildes prestationer och
bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå av en årlig
grundlön, försäkringsbara förmåner samt annan rörlig ersättning eller
ersättning från incitamentsprogram.

Enligt principen "betalning efter prestation" kan ersättning från
olika former av rörlig ersättning eller incitamentsprogram utgöra en
viktig del av den totala ersättningen för bolagets ledning. Sådan
ersättning kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till
ett (1) år) och med långsiktiga prestationsmål (tre (3) år eller
längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid
extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära
arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal eller
att uppnå vissa mål.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till
valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 15)

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses
till ledamot av valberedningen och skall, i samråd med bolagets per
den 30 september 2014 tre största aktieägare, utse ytterligare tre
ledamöter till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse
ledamot, tillfrågas istället den fjärde största aktieägaren osv. För
det fall aktieägare som representeras av en av valberedningens
ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur
valberedningen före årsstämman 2015 skall valberedningens övriga
ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de
större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2015 skall vara att lämna
förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av
ordförande och övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisor,
arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna,
arvode för bolagets revisor samt beslut om valberedning inför
årsstämman 2016. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter
som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Handlingar och information om upplysningsrätt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag enligt punkterna 13 och 14, liksom revisorns yttrande enligt
8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida www.globalhealthpartner.com senast tisdagen den 8 april 2014.
Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av
dessa sam...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.