Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-05

Glycorex Transplantation: Bokslutskommuniké januari-december 2014

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Oktober – december 2014
(jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättning: 10,1 miljoner kronor (8,5), + 19 %
* Rörelseresultat före avskrivningar: 1,7 miljoner kronor (-0,2)
* Rörelseresultat: 0,7 miljoner kronor (-1,2)
* Resultat efter skatt: 1,0 miljoner kronor (-0,9)
* Resultat per aktie: 0,02 kronor (-0,02)
* Två nya indiska transplantationscentra tillkom i slutet av november/början
av december.
* Bolaget fick även en order från ett nytt transplantationscentra i England.
* Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 13,4 % jämfört med
motsvarande period förra året. Försäljningen ökade framförallt i Indien,
Tyskland och Danmark.

Januari – december 2014
(jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättning: 33,7 miljoner kronor (30,9), + 9 %
* Rörelseresultat före avskrivningar: 0,1 miljoner kronor (-2,2)
* Rörelseresultat: -3,8 miljoner kronor (-6,2)
* Resultat efter skatt: -3,4 miljoner kronor (-5,7)
* Resultat per aktie: -0,06 kronor (-0,10)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Fjärde kvartalet Helår |
| Belopp TSEK okt-dec 2014 okt-dec 2013 jan-dec 2014 jan-dec 2013 |
| Nettoomsättning 10 089 8 493 33 697 30 918 |
| Förändring av lager av färdiga varor 620 270 246 -725 |
| Aktiverat arbete för egen räkning 1 312 1 325 5 476 4 152 |
| Övriga rörelseintäkter 294 44 375 177 |
| Rörelseintäkter 12 315 10 132 39 794 34 522 |
| Rörelsekostnader -10 587 -10 356 -39 645 -36 709 |
| Avskrivningar -989 -987 -3 950 -3 932 |
| Övriga rörelsekostnader - - - -45 |
| Rörelseresultat 739 -1 211 -3 801 -6 164 |
| Finansnetto 41 36 26 -79 |
| Resultat före skatt 780 -1 175 -3 775 -6 243 |
| Skatt 175 302 417 535 |
| Periodens resultat 955 -873 -3 358 -5 708 |
| |
| Resultat per aktie i SEK, genomsnitt 0,02 -0,02 -0,06 -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med cirka 19 % jämfört med
samma period föregående år och Bolaget kunde uppvisa ett positivt
rörelseresultat om cirka 0,7 MSEK (-1,2). Omsättningsmässigt var detta
kvartal det bästa sedan fjärde kvartalet 2010.

Sammantaget under helåret 2014 ökade Bolagets nettoomsättning med ca 9 %
jämfört med 2013 och vi omsatte mer på samtliga av våra världsmarknader
(Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika). Bolagets resultat efter skatt
under 2014 uppgick till -3,4 miljoner kronor (-5,7).

Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade under det fjärde kvartalet
med 13,4 % jämfört med samma period förra året och under året har antalet
försålda enheter totalt sett ökat med ca 6,5 %.

Vårt fokus på den utomeuropeiska marknaden har resulterat i ökad försäljning.
Bolagets huvudmarknad, Europa, stod under 2014 för cirka 83 % (89 %) av
antalet försålda enheter.

På den utomeuropeiska marknaden är det den indiska som under 2014 genererade
den största försäljningstillväxten (385 %) jämfört med helåret 2013. Under
året ökade vi antalet kunder i Indien från 6 vid ingången av året till totalt
11 vid årets utgång. Dessutom användes Glycosorb®-ABO i slutet av december
för första gången på ett indiskt levertransplantationscenter för att
möjliggöra en blodgruppsinkompatibel levertransplantation.

Försäljningstillväxten under 2014 var även god på flera andra marknader, som
exempelvis i Australien, Kanada, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige.

Även om omställningen av patientbehandlingarna till färre Glycosorb-kolonner
per behandlad patient, både under 2013 och under 2014, haft en negativ
påverkan på den totala försäljningsvolymen, har många sjukhus tillkommit
mycket tack vare denna nya, säkra och kostnadseffektiva användning.
Omställningen har givit Glycosorb®-ABO ytterligare konkurrensfördelar
gentemot konkurrerande metoder.

Under tredje kvartalet erhöll Bolaget produktlicens för Glycosorb®-ABO i
Mexiko, en marknad motsvarande Västeuropas gällande njurtransplantationer
från levande givare. Produktlicensen gör att vi nu kan marknadsföra och sälja
produkten där. Under fjärde kvartalet intensifierades försäljningsarbetet mot
privata, statliga institutioner och sjukhus. Intresset är stort och vår
förhoppning är att den första blodgruppsinkompatibla transplantationen med
Glycosorb i Mexiko ska ske inom det första halvåret.

I Turkiet har arbetet för att uppnå full kostnadstäckning för
Glycosorb-behandlingarna tillsammans med vår distributör fortskridit.

Vi bedömer att det finns goda möjligheter att uppnå full kostnadstäckning där
inom innevarande år, vilket i så fall skulle öppna upp en marknad som
potentiellt sett är ca 4-5 gånger så stor som den tyska. Under 2014
utarbetades nya riktlinjer gällande FDAs godkännandeprocess bland annat för
vår typ av produkt. Vi bedömer att de nya riktlinjerna kan leda till ett
förenklat studieupplägg jämfört med det vi har diskuterat med FDA.

Vi har fortsatt arbetet på våra utvecklingsprojekt inom UBP och autoimmuna
sjukdomar och dessa projekt har utvecklats positivt under perioden. Vår
bedömning är att vi ska kunna slutföra de tester som krävs för certifiering
av dessa produkter under innevarande år.

För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.