Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Glycorex Transplantation: Delårsrapport kvartal 1, 2016

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Januari – mars 2016 (jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättning: 9,7 miljoner kronor (7,7)
* Rörelseresultat före avskrivningar: 2,4 miljoner kronor (-0,8)
* Rörelseresultat: 1,8 miljoner kronor (-1,4)
* Resultat efter skatt: 1,8 miljoner kronor (-1,4)
* Resultat per aktie: 0,03 kronor (-0,02)
* Bolaget erhöll sin första beställning från Thailand.
* Totalt tillkom fem nya kunder under kvartalet.
* Den mexikanska myndigheten gav Bolagets mexikanska distributör tillstånd
att importera Glycosorb®-ABO.
* Antalet fo?rsa?lda enheter av Glycosorb®-ABO o?kade med 21 % ja?mfo?rt med
motsvarande period fo?rra a?ret. Fo?rsa?ljningen o?kade framfo?rallt i
Australien, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Sverige, Singapore och
Kanada. Sammantaget ökade försäljningen på samtliga kontinenter där Bolaget
är aktivt (Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika).

VD har ordet

Under kvartalet såg vi en positiv effekt av det arbete vi påbörjat för att
ytterligare stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. Första
kvartalet gav ett försäljningsrekord i antal sålda enheter.
Nettoomsa?ttningen ökade under perioden till 9,7 MSEK (7,7 MSEK) vilket
innebär en omsättningstillväxt på 26 %. Som ett resultat av genomförda
besparingsåtgärder under hösten minskade periodens kostnader med cirka 0,6
MSEK jämfört med samma period förra året och periodens resultat blev 1,8 MSEK
(-1,4 MSEK). De genomförda besparingsåtgärderna förväntas få full effekt
under andra halvåret 2016. Fo?rsa?ljningen o?kade framfo?rallt i Australien,
Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Sverige, Singapore och Kanada.
Sammantaget ökade försäljningen på samtliga kontinenter där Bolaget är aktiv
(Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika).

Under kvartalet tillkom fem nya kunder, varav en i Thailand, vilket innebär
att vi nu har sålt till totalt 24 länder.

I Mexiko inledde vi under 2015 ett samarbete med en distributo?r. Under första
kvartalet 2016 erhöll distributören slutligt tillstånd från myndigheten i
Mexico att importera Glycosorb®-ABO.

Vi har fortsatt arbetet pa? va?ra utvecklingsprojekt inom UBP och autoimmuna
sjukdomar och dessa projekt har utvecklats positivt under perioden.

Koncernen - 1 januari – 31 mars 2016

* Nettoomsättningen uppgick till 9,7 MSEK (7,7 MSEK)
* Rörelseresultat före avskrivningar blev 2,4 MSEK (-0,8 MSEK).
Rörelseresultatet uppgick till 1,8 MSEK (-1,4 MSEK). Resultat efter
finansiella poster blev 1,8 MSEK (-1,4 MSEK) inkluderat planenlig
avskrivning med -0,5 MSEK (-0,5 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad och
patent.

* Periodens resultat blev 1,8 MSEK (-1,4 MSEK) vilket ger ett resultat per
aktie om 0,03 SEK (-0,02 SEK).
* Rörelsekostnaderna, exklusive förändring av lager av färdiga varor, uppgick
till -10,0 MSEK (-10,6 MSEK).
* Periodens kassaflöde (exkl kursdifferens i kortfristig placering) blev -0,9
MSEK (-0,7 MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
uppgick till -1,6 MSEK (-1,3 MSEK), vilket utgör aktivering av kostnader
för utveckling av UBP och övrig produktutveckling (se Utveckling av nya
produkter nedan). Investeringar i materiella anläggningtillgångar uppgick
till -0,1 MSEK (-0,0 MSEK).

* Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 21 % jämfört med
motsvarande period förra året.

Likviditet och finansiering

* Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången
av perioden 11,1 MSEK (12,0 MSEK vid årets början).
* Det egna kapitalet uppgick till 62,1 MSEK (57,9 MSEK), vilket motsvarar
0,93 SEK (0,95 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens
utgång 86,5 % (86,5 %).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* 29 april 2016: Offentliggörandet av årsredovisningen 2015

Kort om Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området
organtransplantation. Företagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, möjliggör
transplantationer över blodgruppsgränserna.

Behandlingen med produkten är idag effektivare än för 10 år sedan. Produkten
har kontinuerligt förbättrats och har visat sig vara säker även vid längre
behandlingstid per behandling. Idag krävs därmed normalt 3 behandlingar
jämfört med 7-10 behandlingar för 10 år sedan och nu kan även patienter med
höga nivåer av anti-A/B antikroppar behandlas.

Produkten är en medicinteknisk produkt, en immunoadsorptionskolonn, som är
baserad på principen biospecifik interaktion, i det här fallet bindning av
blodgruppsspecifika antikroppar till blodgruppsantigen. Produkten används vid
en extrakorporal blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker
utanför kroppen. Produkten binder selektivt och reducerar den del av
patientens antikroppar som skulle leda till avstötning vid en
transplantation. Behandlingen möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp
hos givare-mottagare, vilket ökar möjligheterna för transplantationer från
närstående levande givare, men även vid akuta transplantationer från avlidna
givare.

Glycosorb®-ABO användes första gången 2001 vid Huddinge sjukhus. Fram till och
med mars 2016 har 149 transplantationscentra i 24 länder behandlat fler än 2
000 patienter med sammantaget utmärkta resultat. Utanför Europa kan speciellt
Indien, Turkiet, Mexiko och Kanada bedömas utgöra marknader med betydande
potential. Kliniska resultat har presenterats i över 50 artiklar i
transplantationstidskrifter och vid internationella/nationella
transplantationskongresser.

Se även artikel av G. Tydén, G. Nordén, A.-R. Biglarnia och P. Björk, i
Läkartidningen, september 2012.

All produktion sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större
kostnadsökningar. Försäljningen sker i egen regi och tillsammans med
distributörer på utvalda marknader.

Hittills har i huvudsak blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från
närstående levande givare genomförts med produkten, men produkten används
även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och
benmärgstransplantationer.

Produkten är godkänd för klinisk användning i Europa, Australien, Indien,
Kanada, Mexiko, Turkiet, Singapore och Israel. Arbete pågår för registrering
på fler marknader.

Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är
noterat på NGM Equity sedan september 2001.

Kommande informationstillfällen

Årsstämma
2016-06-08

Delårsrapport januari-juni
2016-08-30

Delårsrapport januari-september 2016-11-18

Bokslutskommuniké
2017-02-21

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.