Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-13

Glycorex Transplantation: GLYCOSORB®-ABO: KOSTNADSEFFEKTIV BEHANDLING ÄVEN AV PATIENTER MED HÖGA STARTNIVÅER AV ANTI-A/B ANTIKROPPAR

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar
att den samlade kliniska erfarenheten nu visar att även patienter med höga
startnivåer av de antikroppar som är specifika mot blodgrupp A respektive
blodgrupp B (anti-A/B antikroppar) effektivt och kostnadseffektivt kan
behandlas med Glycosorb-ABO, vilket ökar antalet möjliga transplantationer.

De flesta patienter som transplanterats med en njure från en
blodgruppsinkompatibel givare har haft titrar av upp till 1:256 (se
förklaring av titerbegreppet nedan) före behandling med Glycosorb®-ABO.
Patienter med högre titrar har ansetts vara för kostsamma att behandla
eftersom då flera behandlingar krävts för att komma ner till önskad låg
titernivå före transplantationen.

Patienter med höga nivåer av anti-A/B antikroppar (titer 1:512 till 1:1024)
har nu behandlats effektivt med Glycosorb®
-ABO. Generellt erhölls mellan 5 till 7 titerstegs sänkning av titern vid den
första behandlingen. Endast en till två ytterligare behandlingar krävdes för
att komma ner till en önskad låg nivå av anti-A/B antikroppar (titer 1:4
eller 1:8) före transplantationen. Resultaten erhölls genom att behandla 5
till 8 patientplasmavolymer per behandling, 3.5L – 5L behandlad plasma gav
sänkning av titern med ett titersteg. Behandlingarna visade sig vara säkra
för patienten och gav inga sidoeffekter.

Detta innebär att behandlingen blir kostnadseffektiv även för patienter med
höga nivåer av anti-A/B antikroppar och att fler patienter nu kan behandlas
och transplanteras med ett blodgruppsinkompatibelt organ. Detta öppnar även
upp för fler transplantationer av lever, hjärta och lunga från avlidna givare
med Glycosorb®-ABO och då speciellt för patienter med normala nivåer av
anti-A/B antikroppar. Resultaten innebär också att mindre sjukhusresurser
krävs för blodgruppsinkompatibla transplantationer. Patienter med höga nivåer
av anti-A/B antikroppar har krävt flera behandlingar (5-10 behandlingar), i
de relativt få fall man behandlat dessa patienter. Speciellt i länder som
Indien, där patienten själv betalar behandlingen och där nivåerna av anti-A/B
antikropparna ofta visat sig vara höga, är kostnaden för behandlingen en
avgörande faktor. Kostnadseffektiviteten har naturligtvis även betydelse inom
sjukvården i Europa.

Detta innebär också att Glycosorb®-ABO behandlingen, förutom att den är
skonsammare och säkrare för patienten, är kostnadseffektivare än de
alternativa äldre metoder som används, plasmabyte och så kallade protein-
eller antikroppskolonner.

Dessa senare metoder är båda ospecifika för eliminering av anti-A/B
antikroppar, eftersom de reducerar samtliga plasmakomponenter (plasmabyte)
respektive samtliga antikroppar av IgG typ (protein-/ antikroppskolonner) och
de ger således sidoeffekter och förhöjda säkerhetsrisker för patienten
(exempelvis förhöjda blödnings- och infektionsrisker). De alternativa
metoderna används ändå av några transplantationscentra i samband med
blodgruppsinkompatibla transplantationer, trots lägre effektivitet och trots
de konstaterade riskerna för patienterna. Även moderata titernivåer har visat
sig kräva flera behandlingar med de alternativa metoderna. För de titernivåer
som nämns ovan krävs ett stort antal behandlingar med upprepade plasmabyten
med tillhörande blodersättningsterapier och i en nyligen publicerad artikel
av ett transplantationscentra behandlades patienter med högre titrar 10
gånger med proteinkolonner följt av i snitt 4 separata
plasmabytebehandlingar.

Bakgrund titer och titrering: För att säkert kunna genomföra en
blodgruppsinkompatibel transplantation krävs låga nivåer av anti-A/B
antikroppar hos mottagaren. Generellt anses att man med Glycosorb®-ABO
behandlingarna bör uppnå en titer av 1:4 till 1:8. Detta har visat sig vara
en säker och tillräckligt låg nivå för att transplantera en
blodgruppsinkompatibel njure och den samlade erfarenheten visar att risken
för avstötning av det transplanterade organet orsakad av anti-A/B antikroppar
då är minimal. För en del patienter stiger anti-A/B antikroppstitern efter
behandlingen och/eller efter transplantationen och då genomförs ytterligare
behandling(ar).

Nivåerna av anti-A/B antikroppar (titern) mäts genom att göra en så kallad
titrering av blodplasma från patienten (mottagaren av transplantatet) mot
röda blodceller från givaren (exempelvis har givare med blodgrupp A röda
blodceller med blodgrupp A). Man titrerar genom att späda patientens
blodplasma i en serie, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 och så vidare, till dess att den
utspädda blodplasman inte längre ger en synlig reaktion med givarens
blodceller. Den högsta spädningsnivå som ger en synlig reaktion ger ett mått
på nivån av anti-A/B antikroppar i patientens blod och benämns titern av
anti-A/B antikroppar. Andra metoder finns men ger artificiella resultat
beroende på att kemisk modifiering av antingen röda blodceller eller av
artificiella ytor krävs, vilket ger ospecifik inbindning av andra antikroppar
och proteiner.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB, www.glycorex.se Tel: +46
46-286 5230, e-mail:vd@glycorex.ideon.se

Denna information

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13
augusti 2015 kl. 09:00

Om Glycorex Transplantation
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk
produkt, Glycosorb®-ABO. Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB
egenutvecklad medicinteknisk produkt som används för att underlätta
blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid
njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används
även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten
har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta
resultat. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5
MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i
exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget
bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma och
autoimmuna sjukdomar. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och
Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth
Market. För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.