Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

God udvikling i basisindtjening i 3. kvartal

- Nye finansielle og ESG-målsætninger fastsat

Selskabsmeddelelse nr. 22/2021

”Vi er tilfredse med at kunne præsentere et resultat for 3. kvartal, der er bedre end oprindeligt forventet, hvorfor vi den 15. oktober kunne opjustere forventningerne til årets resultat. Den positive udvikling er drevet af en forbedring af den grundlæggende bankdrift efter frasalget af de danske aktiviteter samt tilbageførsel af nedskrivninger. De indtægtsforøgende og omkostningsbesparende tiltag, som vi gennemførte tidligere i år, har båret frugt, og vi fortsætter vores målrettede indsats for at drive en effektiv og lønsom forretning,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.  

”I vores kontinuerlige bestræbelser på at optimere koncernens kapitalstruktur har vi tilpasset målsætningen for den egentlige kernekapital fra 23% til 20% frem mod 2024 og samtidig forhøjet målsætningen for ROE fra 8% til >10%. Som et led i denne proces fremskynder vi desuden den ekstraordinære udlodning af 250 mio. kr., på baggrund af den kapitallettelse, som frasalget af de danske aktiviteter medførte, således at hele beløbet udbetales i 2022. Fremadrettet vil vi fastholde målsætningen om en udbyttebetaling på 50% suppleret med aktietilbagekøb,” siger Árni Ellefsen.

Opdaterede målsætninger

BankNordik bestræber sig kontinuerligt på at optimere forretningen og forhøjer 2024-målene for ROE efter skat fra 8% til >10% p.a. Der forventes en kontinuerligt forbedret grundlæggende drift over de kommende år, der vil medføre et cost/income lavere end 55% i 2024, mens målet for combined ratio sænkes fra 90% til 85% for forsikringsforretningen. Banken optimerer kapitalstrukturen og tilpasser derfor målet for bankens egentlige kernekapital fra 23% til 20% frem mod 2024. De tilpassede målsætninger er baseret på det nuværende rentemiljø samt nedskrivninger på et normaliseret niveau (0,4% af udlån og garantier).  

I tillæg til de finansielle målsætninger har BankNordik også opdateret sine mål for udvalgte ESG-nøgletal. Koncernen har besluttet at sætte et mere ambitiøst mål for sin direkte udledning af CO2, Scope 1, som i den forbindelse sænkes fra 50 til 0 tons i 2025. Som noget nyt vil BankNordik desuden begynde at oplyse nøgletallet for lønforskel mellem køn, som det fremadrettet kommer til at kræve et kontinuerligt fokus internt i koncernen for at udligne.

Ekstraordinær udlodning

På BankNordiks ekstraordinære generalforsamling den 22. oktober blev det vedtaget at udlodde 450 mio. kr. af de i alt 700 mio. kr. i udbytte til aktionærerne på baggrund af den kapitallettelse, som frasalget af de danske aktiviteter har medført. Banken har tidligere meddelt, at den forventer at udbetale de resterende 250 mio. kr. fordelt over 2022 og 2023. Dette er dog ændret, således at banken nu forventer at udbetale de 250 mio. kr. samlet i 2022 i stedet.

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 3. kvartal 2021:

3. kvartal 2021 i forhold til 2. kvartal 2021

 • Driftsresultatet før nedskrivninger steg faldt fra 47 mio. kr. i 2. kvartal 2021 til 41 mio. kr. i 3. kvartal 2021.
  • Nettorenteindtægterne udgjorde 66 mio. kr. i 3. kvartal 2021, hvilket er på niveau med 2. kvartal 2021.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne faldt med 2 mio. kr. fra 20 mio. kr. i 2. kvartal til 19 mio. kr. i 3. kvartal 2021.
  • Nettoindtægter fra forsikringsaktiviteter udgjorde 7 mio. kr. i 3. kvartal 2021, hvilket er en halvering i forhold til det forudgående kvartal som følge af større skadeserstatninger.
  • Andre driftsindtægter udgjorde 8 mio. kr. i 3. kvartal 2021, hvilket er 1 mio. kr. mindre end det forudgående kvartal.
  • Driftsomkostningerne udgjorde 59 mio. kr. i 3. kvartal, hvilket er et fald på 2 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2021.
 • Banken har valgt at fastholde det COVID-19 relaterede ledelsesmæssige skøn uændret på i alt 52 mio. kr. Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 13 mio. kr. i 3. kvartal 2021 mod tilbageførte nedskrivninger for 27 mio. kr. i 2. kvartal 2021.
 • Resultatet før skat i alt blev 54 mio. kr. i 3. kvartal 2021 mod 74 mio. kr. i 2. kvartal 2021.
  • Afkastet på egenbeholdningen var negativt med 1 mio. kr. i 3. kvartal 2021 mod et tab på 4 mio. kr. i 2. kvartal 2021.

  1. - 3. kvartal 2021 i forhold til 1. - 3. kvartal 2020

 • BankNordik opnåede et driftsresultat før nedskrivninger på 127 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021, hvilket var en forbedring på 16 mio. kr. (+15%) i forhold til samme periode i 2020.
  • Nettorenteindtægterne steg med 3 mio. kr. til 196 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 i forhold til 192 mio. kr. samme periode i 2020.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 13 mio. kr. til 57 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 i forhold til 44 mio. kr. samme periode i 2020.
  • Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter faldt med 6 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 som følge af større skadesomkostninger sammenholdt med i 1.-3. kvartal 2020.
 • Andre driftsindtægter steg med 10 mio. kr. til 26 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 i forhold til 1.-3. kvartal 2020.
 • Driftsomkostningerne var 179 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021, hvilket er en stigning på 4 mio. kr. sammenholdt med 1.-3. kvartal 2020.
 • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på netto 36 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 mod 5 mio. kr. i nedskrivninger i 1.-3. kvartal 2020. Banken har valgt at fastholde det COVID-19 relaterede ledelsesmæssige skøn uændret på i alt 52 mio. kr.
 • Resultatet før skat for de fortsættende aktiviteter blev 237 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 mod 103 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2020.
 • Resultatet før skat for de ophørende aktiviteter blev 9 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 mod 53 mio. i 1.-3. kvartal 2020.
 • Resultatet før skat blev i alt 246 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 mod 156 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2020.
  • Afkastet på egenbeholdningen var negativt med 9 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 sammenholdt med et tab på 3 mio. kr. samme periode i 2020.
 • Udlånet i bankforretningen steg med 94 mio. kr. (1%) fra 7.501 mio. kr. pr. 30. september 2020 til 7.594 mio. kr. pr. 30. september 2021.
 • Formidling af realkreditlån steg med 325 mio. kr. (+14%) fra 2.284 mio. kr. pr. 30. september 2020 til 2.609 mio. kr. pr. 30. september 2021.
 • Indlånet faldt med 95 mio. kr. (1%) fra 7.531 mio. kr. pr. 30. september 2020 til 7.435 mio. kr. pr. 30. september 2021.

Kapitalforhold

Den egentlige kernekapitalprocent var 26,1% pr. 30. september 2021 mod 22,6 % pr. 31. december 2020. Kapitalgrundlaget, inklusiv NEP, var 31,7% pr. 30. september 2021, sammenlignet med 26,4% pr. 31. december 2020. I 2020 blev der dog ikke optaget NEP-kapital.

Forventninger til 2021

Ved årets begyndelse forventede BankNordiks ledelse, at nettoresultatet for 2021 ville være i intervallet 150-200 mio. kr. Den 19. juli blev forventningerne til nettoresultatet opjusterede til 190-220 mio. kr., og den 15. oktober blev de igen opjusterede til 230-250 mio. kr.  

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af de økonomiske forhold, udviklingen i situationen vedrørende COVID-19 i koncernens markedsområder, nedskrivninger på udlån samt kursreguleringer.

Yderligere oplysninger:

Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

BankNordik har bankaktiviteter i Grønland og på Færøerne samt forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, har samlede aktiver på 12 mia. kr. og 199 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Bilag: BankNordiks hovedtal for 3. kvartal 2021 med sammenligningstal

Hoved- og nøgletal        
DKKmQ3 2021Q2 2021Index Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Renteindtægter, netto6666101646565196192
Gebyr- og provisionsindtægter, netto1920931716155744
Indtægter fra forsikringsaktiviteter71449712182834
Andre driftsindtægter89919862617
Driftsindtægter1001099297101104307286
Driftsomkostninger-59-6196-59-62-57-179-175
Sektor omkostninger00 000-10
Driftsresultat før nedskrivninger414787383847127110
Nedskrivninger på udlån (netto)132748-310-236-5
Driftsresultat547473354844163106
Engangsposter24387700820
Resultat før beholdningsafkast og skat5678711114844245106
Beholdningsafkast-1-428-313-9-3
Resultat før skat, fortsættende aktiviteter5474731084948237103
Resultat før skat, ophørende aktiviteter00 9135953
Resultat før skat i alt5474731185182246156
Skat111576247175033
Resultat efter skat435973944365196123
Udlån7.5947.5861007.4507.6087.5017.5947.501
Indlån7.4357.660977.5367.7567.5317.4357.531
Realkreditudlån2.6092.5021042.4432.3752.2842.6092.284
Egenkapital2.4102.3691022.3132.2712.2302.4102.230
Kapitalgrundlag, incl. NEP capital, %31,731,3 36,226,424,931,724,9
Egentlig kernekapital procent, %26,125,7 31,022,621,126,121,1
Egenkapitalforrentning p.a., %7,19,7 7,47,58,110,16,9
Egenkapitalforrentning, ekskl. engangsposter, p.a., %7,1<...
Författare nordicir.com