Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

GoldBlue: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDBLUE AB (PUBL)

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 9 september 2019 kl. 16.00.
Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens
kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som
är tisdagen den 3 september 2019, dels till bolaget anmäla sin avsikt
att delta i extra bolagsstämman senast tisdagen den 3 september 2019.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna
i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen begära
sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i extra
bolagsstämman skall ske antingen per telefon 08-559 252 66 eller per
e-post till ir@goldblue.eu. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte
personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera
ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad
fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om försäljning av samtliga aktier i Goldblue Ltd (Malta)
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om försäljning av samtliga aktier i Goldblue Ltd (Malta) (punkt
8)

Som framgått av offentliggjord information har bolaget erhållit ett
bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd (Malta) som genom
dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är
en europeisk speloperatör. Parterna genomför nu en legal due
diligence och köpeavtal beräknas vara klart innan den extra
bolagsstämman.

Mer information kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna så snart
överenskommelse om villkoren för affären har träffats.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att bolaget säljer
aktierna i Goldblue Ltd på de villkor som läggs fram på stämman.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande var

152.801.854 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

******
Stockholm den 21 augusti 2019

GoldBlue AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/goldblue/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/16554/2886157/1093698.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.