Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Golden Heights AB (publ): Bokslutsrapport för Golden Heights AB (publ) för kalenderåret 2015

KOMMENTARER TILL FJÄRDE KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2015

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning uppgick under kvartalet till 473.5 MSEK mot
457.9 MSEK under motsvarande period föregående år. Detta utgör en
ökning med 3,4 procent. Till 2015 års valutakurser var ökningen 2,8
procent.

Bruttoresultatet uppgick till 252.2 MSEK (239.2), vilket motsvarar en
bruttomarginal om 53,3 (52,2) procent. Som en del av verksamheten
köper företaget guldsmycken från allmänheten (byråguld) vilket sedan
avyttras på guldmarknaden eller till tillverkare. Denna försäljning
sker till lägre marginaler än bolagets varuomsättning och sker när
guldpriserna bedöms som attraktiva. Bruttomarginalen exklusive
byråguldförsäljningen uppgick till 54,5 (52,9) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgick till
198.9 MSEK (179.6).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 60.1 MSEK (64.6). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 12,7 (14,1) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 6.9 MSEK (5.0). Finansnettot
blev -17.3 MSEK (-13.1).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 36.0 MSEK (46.4) och
resultatet efter skatt var 28.5 MSEK (36.5).

I Sverige, där Bolaget hade 200 butiker vid kvartalets utgång (197
butiker vid föregående kvartals utgång), uppgick omsättningen till
354.2 MSEK (336.0 eller +5,4 procent). Omsättningen i jämförbara
butiker uppgick till 335.6 MSEK (323.7 eller +3,7 procent).
Resultatet på EBITDA nivå blev 47.6 MSEK (44.1) motsvarande en
marginal på 13,4 (13,1).

I Finland uppgick antalet butiker till 83 (83 vid föregående kvartals
utgång) och omsättningen, omräknad till 2015 års valutakurser, till
120.9 MSEK (126.9 eller -4,7 procent ). EBITDA resultatet i kvartalet
blev 12.5 MSEK (20.5).

Lyxxa
Det den 30 juni 2015 förvärvade bolaget, Lyxxa i Helsingborg AB,
konsolideras från och med tredje kvartalet 2015 i Bolagets
räkenskaper.

Varulager
Vid periodens utgång uppgick varulagret till 604.0 MSEK inklusive
Lyxxas lager på 13.2 MSEK (584.4 vid motsvarande tidpunkt föregående
år). Lagerökningen beror på förvärvet av Lyxxa samt högre
inköpspriser genom den starkare dollarkursen.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
131.0 MSEK (169.7) och kassaflödet efter investeringar uppgick till
118.2 MSEK (160.4).

Finansiering och likviditet
Nettoskulden uppgick i slutet av perioden till 1 005.5 MSEK
(motsvarande period föregående år 975.0). Soliditeten har ökat till
20,6 (20,0) procent. Likvida medel vid periodens slut uppgick till
45.2 MSEK (49.3). Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om
136.6 MSEK (147.7).

KOMMENTARER TILL PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2015

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning för 2015 uppgick till 1 469.9 MSEK (1
406.2). Det är en ökning med 4,5 procent jämfört med föregående år.
Omsättningen till 2015 års omräkningskurser ökade med 3,9 procent.

För perioden uppgick bruttoresultatet till 755.6 MSEK (705.7), vilket
motsvarar en bruttomarginal om 51,4 (50,2) procent.

Bruttomarginalen exklusive byråguldförsäljningen uppgick till 51,8
(50,8) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgår till
659.3 MSEK (618.3).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 121.2 MSEK (110.3).
Detta motsvarar en rörelsemarginal om 8,2 (7,8) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 24.8 MSEK (22.9).
Finansnettot blev -63.1 MSEK (-64.8) för 2015.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33.2 MSEK (22.5) och
resultatet efter beräknad skatt blev 29.1 MSEK (17.1).

Guld- och silverpriserna, i svenska kronor, minskade under
kalenderåret med 3,8 procent respektive 6,4 procent. Guld- och
silverpriserna i svenska kronor har, sedan årsskiftet och fram till
slutet av februari 2016, ökat med 17,4 procent respektive 12,7
procent.

I Sverige uppgick omsättningen till 1 113.6 MSEK vilket är en ökning
med 5,5 procent jämfört med 2014. Enligt Handelns utredningsinstitut
ökade branschens omsättning med 3,8 procent. Resultatet på EBITDA
nivå uppgick till 105.9 MSEK (87.8) motsvarande en marginal på 9,5
(8,3).

I Finland var omsättningen 356.3 MSEK motsvarande en minskning med 0,8
procent till 2015 års kurser. Mot trenden gick Westerback och
Tillander som uppvisade stora ökningar. Enligt preliminära uppgifter
från finska Statistiska Centralbyrån uppvisar den finska
detaljhandeln en minskning på 0.7 procent för 2015. EBITDA blev 15.3
MSEK (22.5).

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 59.7 MSEK (32.4)
och utgjordes av ny- eller ombyggnad av butiker, investeringar i
företagets IT-system samt förvärv av goodwill och inventarier i
Lyxxa. Bolaget installerar sedan en tid ett gemensamt och
logistiksystem i koncernen vilket beräknas vara fullt driftsatt under
innevarande år. Detta kommer att underlätta det pågående arbetet att
ytterligare integrera logistik, produktutveckling, marknadsföring
samt ekonomi och administration för de i koncernen ingående bolagen.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
91.1 MSEK (118.9) och kassaflödet efter investeringar blev 31.9 MSEK
(86.9). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 45.2 MSEK
(49.3).

Närståendetransaktioner
I denna koncern har, under perioden, transaktioner skett till
marknadsmässiga villkor med moderbolaget. I övrigt har inga
transaktioner skett med närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets försäljning påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.
Försäljningen är säsongsberoende med ökningar under alla hjärtans
firandet, påskhelgen, maj och juni samt framför allt i december. Då
en stor del av resultatet genereras under december månad kan kraftiga
väder- och trafikstörningar kort innan julhelgen påverka resultatet
negativt.

Prisutvecklingen på ädelmetaller, valutor, löner, hyror samt
ränteläget är de viktigaste faktorerna som påverkar Bolagets
kostnader.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen fram till
dagen för denna rapports undertecknande.

Finansiell kalender
Bokslut för kalenderåret 2015 29 april 2016
Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2016 27 maj 2016
Kvartalsrapport för perioden januari - juni 2016 26 augusti 2016
Kvartalsrapport för perioden januari - september 2016 25 november 2016

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Varberg den 26 februari 2016

Madeléne Wingård
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen besök www.iduna.se eller
kontakta:

Madelene Wingård, VD, madelene.wingard@iduna.se, tel: +46 340 59 54 10
Informationen är sådan som Golden Heights AB publ skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 februari 2016 kl. 07.30

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=342537...
http://mb.cision.com/Main/10571/9924985/482143.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.