Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-16

GoldX International AB: Kallelse till årsstämma i GoldX International AB

Stockholm 2017-03-16

Aktieägarna i GoldX International AB(publ) 556777-2883 kallas härmed
till bolagsstämma 18 april 2017 klockan 15.00 i Arcinovas lokaler på
Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta
skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 10
april 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 10 april 2017.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev:
GoldX International AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post:
Info@goldx.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 10 april 2017, vilket innebär att
aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter

14. Val av revisor

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen
kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan
stämman.

// Styrelsen

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Christian Kronegård

Telefon: +46 (0)8-720 06 10

Info@goldx.se

www.goldx.se

Denna information är sådan information som GoldX International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 mars 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/goldx-international-ab/r/kallelse-till-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/12116/2216737/643964.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.