Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Gomspace ApS: GomSpace (leverantör av nanosatelliter) genomför nyemission i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Styrelsen i GS Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller "GomSpace"),
moderbolag till GomSpace ApS, har, för att fullt ut kunna dra nytta
av sin starka ställning på marknaden, beslutat att bredda ägarkretsen
genom en nyemission av aktier ("Erbjudandet"). Bolagets styrelse har
även ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North
Stockholm (Premier Segment).

Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge,
samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.

· Erbjudandet omfattar emission av nya aktier till ett högsta belopp
om 125 miljoner SEK, vilket motsvarar högst 10 000 000 nya aktier
till den bestämda teckningskursen om 12,50 SEK per aktie.

· Emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 miljoner SEK (80
procent) av Erbjudandet.

· Teckningsperioden i Erbjudandet löper mellan 19 maj - 1 juni 2016.
· Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas
första handelsdag bli omkring den 16 juni 2016.

· Samtliga befintliga aktieägare har förbundit sig till lock
up-åtaganden under en period om 24 månader efter listningen.

Kort om GomSpace
Bolagets verksamhet bedrivs genom det helägda danska dotterbolaget
GomSpace ApS med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace
utvecklar och säljer produkter samt utför service och underhåll på
den globala nanosatellitmarknaden.

GomSpace är en internationellt erkänd leverantör av professionella
färdiga nanosatellitlösningar, plattformar och kommersiella
komponenter till delsystem och programvarumoduler. Bolaget utvecklar
fullständiga satellitlösningar för en rad olika branscher, däribland
flyg, sjöfart, jordbruk och säkerhetsrelaterade produkter. GomSpace
främsta produkterbjudande till marknaden är förmågan att leverera
skräddarsydda plattformar för nanosatelliter utrustade med relevanta
nyttolaster som uppfyller specifika kundkrav, och när så efterfrågas,
att leverera kompletta uppdragslösningar. Det innebär att GomSpace
för kundens räkning hanterar allting avseende utveckling av
satelliter, tillverkning, uppsändning och drift. GomSpace
kärnkompetens ligger inom satellit- och radioteknik. Med huvudkontor
Ålborg, Danmark, känt som ett nav inom radioteknik sedan 1970-talet,
har ledningen och nyckelpersoner i GomSpace en grundmurad kunskap
rörande komplex radioteknik.

Den globala marknaden uppvisar en stor potential för nanosatelliter.
Under de senaste åren har GomSpace ledning övervägt flera alternativa
långsiktiga strategier för att möjliggöra för GomSpace att ta
tillvara denna tillväxtpotential. En nyemission kommer ge GomSpace
tillgång till extra kapital vilket kommer medföra en ännu starkare
position än dagens.

Samtidigt som GomSpace anses vara en föregångare och agendasättare på
marknaden måste verksamheten ses som högst dynamisk och
utvecklingsfokuserad. "Att åta sig en nyemission i detta skede
framstår som ett naturligt steg för oss" förklarar Niels Buus (VD).
"Vi har spenderat det senaste årtiondet åt att, steg för steg, och
ofta som föregångare, bygga upp vår marknadsställning likväl
marknaden som sådan. I detta skede, och beaktat GomSpace erfarenhet,
kommer ett ökat kapitaltillskott att möjliggöra för oss att befästa
vår position vilket är nödvändigt. Kapitaltillskottet blir vår
inkörsport för expansion vilket genererar ytterligare försäljning. Vi
kommer förstärka produktutvecklingen och har planer på att etablera
dotterbolag i USA och Singapore. Idag och framöver kommer GomSpace
fortsatt betraktas som en föregångare inom verksamhetsområdet, dock
kommer fokus att flyttas till att generera, först och främst, en
professionell verksamhetsplattform med fokus på volym och
effektivitet med ett större mål att generera värde", sammanfattar
Niels Buus.

Erbjudandet

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, Danmark och
Norge, samt till professionella investerare i Sverige och
internationellt. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att bredda ägarkretsen.

· Erbjudandet omfattar emission av nya aktier till ett totalt belopp
om 125 miljoner SEK, vilket motsvarar maximalt 10 000 000 nya aktier
till den bestämda teckningskursen om 12,50 SEK per aktie.
Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och
majoritetsägarna i samråd med dess finansiella rådgivare Stockholm
Corporate Finance.

· Emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 miljoner SEK (80
procent) av Erbjudandet mot kontant ersättning om tio (10) procent på
garanterat belopp.

· Teckningsperioden i Erbjudandet löper mellan 19 maj 2016 - 1 juni
2016.

· Betalning ska ske tre (3) bankdagar efter utställande av
avräkningsnota med bekräftelse om tilldelning. Förväntad likviddag
för Erbjudandet är 10 juni 2016.

· Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att
publiceras senast dagen före den första dagen i teckningsperioden.
Publiceringen kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett
pressmeddelande.

· Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas
första handelsdag bli omkring 16 juni 2016.

Bakgrund och motiv
GomSpace grundades 2007 av initiativtagarna till världens allra första
uppskjutningar av nanosatelliter. Marknaden för nanosatelliter växer
snabbt. Efterfrågan på små, kostnadseffektiva satelliter med
tillgängliga uppskjutningsmöjligheter stiger som aldrig förr. För att
GomSpace ska kunna tillgodose befintliga och nya kunders behov och
behålla en stark ställning på marknaden anser styrelsen att
rörelsekapitalet inte är tillräckligt. De medel som Erbjudandet
förväntas tillföra kommer att användas på följande sätt:

Expansion (50-55 procent av likvid)
En omfattande expansionsplan, som innehåller en utvecklad
produktfärdplan och utveckling av utrustning och anläggningar i syfte
att effektivisera produktionen, har utarbetats för att GomSpace ska
kunna behålla sin marknadsandel. 70 procent av satellitmarknaden
finns i USA. GomSpace planerar att etablera sig genom dotterbolag i
USA för att skaffa sig fördelar på den amerikanska marknaden. Bolaget
planerar också att etablera sig genom dotterbolag i Singapore, som är
ett nav för flygtrafiken i Ostasien.

Nya användningsområden (45-50 procent av likvid)
För att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på spårnings- och
kommunikationstjänster med hjälp av nanosatelliter kommer GomSpace
att investera i att utveckla sin organisation och sina produkter på
detta område. Investeringar kommer också att göras i tillgång till
uppskjutningstjänster, så att företaget får bättre kontroll över
uppskjutningstider och platser.

Aktiestruktur och aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår idag till 973 513,38 SEK, fördelat på 13
907 334 aktier med ett kvotvärde om 7 öre per aktie. Genom
Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital ökas med maximalt 700 000 SEK
genom emission av maximalt 10 000 000 aktier. Erbjudandet kan således
komma att medföra en maximal utspädning om cirka 42 procent (beräknat
som antal aktier och röster före Erbjudandet delat med det totala
antalet aktier och röster efter Erbjudandet).

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och EY Law AB
är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet
Bank AB agerar retail selling agent i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (VD)
Tel: +45 9635 6111
E-post: nbu@gomspace.scom

Övrigt
Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq
First North Stockholm (Premier Segment) och har anlitat FNCA Sweden
AB som Certified Adviser.

För mer information, vänligen besökt vår hemsida www.gomspace.com.

VIKTIGT MEDDELANDE
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt
och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i
detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det
prospekt som kommer godkännas av Finansinspektionen och hållas
tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta,
eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra
ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa
aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper
vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant
erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva
framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling,
eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt
undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan
jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett
erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer
inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från
1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill
relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till
allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får
inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt
eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon
annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta
pressmeddelande skulle vara olagligt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gomspace-aps/r/gomspace--leverantor-av-nanosat...
http://mb.cision.com/Main/14387/2008940/515593.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.