Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-08

Goodbye Kansas Group initierar ett kostnadsoptimeringsprogram baserat på de nya finansiella målen och avser föreslå en fullt garanterad företrädesemission om cirka 100 MSEK

Styrelsen för Goodbye Kansas Group AB (publ) ("Goodbye Kansas Group" eller "Bolaget"), offentliggör ett kostnadsoptimeringsprogram ("Kostnadsoptimeringsprogrammet") som en del av de åtgärder som rör de nya finansiella mål som tillkännagavs den 6 maj 2021. Därutöver har styrelsen för avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 100 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen") som beslutas av en extra bolagsstämma som kommer att hållas omkring den 16 september 2021. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden pro rata om 15 MSEK ("Teckningsåtagandena") från VD Peter Levin, styrelseordförande Per Anders Wärn och Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB samt garantiåtaganden om 85 MSEK ("Garantiåtagandena") för Företrädesemissionen, som är föremål för beslut på den extra bolagsstämman. Som en följd av detta är Företrädesemissionen tecknad till 100 procent genom Teckningsåtagandena och Garantiåtagandena. VD Peter Levin, styrelseordförande Per Anders Wärn och Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB, som tillsammans representerar cirka 15,0 procent av det totala antalet röster, har åtagit sig att på den extra bolagsstämman rösta för att bemyndiga styrelsen att genomföra Företrädesemissionen. Kostnadsoptimeringsprogrammet och Företrädesemissionen kommer att stödja Goodbye Kansas Groups mål att nå en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 20% och en EBITDA-marginal som överstiger 20% senast 2024. Som en del av Företrädesemissionen kommer Modelio Equity att tillföra Bolaget en brygglånefacilitet om 55 MSEK ("Ny Brygglånefacilitet") som ska betalas till Bolaget i juli 2021 och kommer att återbetalas i samband med att Företrädesemissionen genomförs.

Kostnadsoptimeringsprogram
Styrelsen och ledningen för Goodbye Kansas Group har lanserat ett Kostnadsoptimeringsprogram för att minska bolagets totala kostnader och nå ökad effektivitet i organisationen. När de planerade åtgärderna är genomförda bedöms de leverera cirka 38 MSEK i lägre årliga kostnader som ger full effekt från den 1 januari 2022.

Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemissionen kommer att tillföra Goodbye Kansas Group en bruttolikvid om cirka 100 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att återbetala den befintliga lånefaciliteten om 36 MSEK och återbetala den Nya brygglånefaciliteten som ska betalas till Bolaget i juli 2021
  • Avsikten är att den extra bolagsstämman, som ska hållas omkring den 16 september 2021, bemyndigar bolagets styrelse att besluta om Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen och antalet aktier som ska emitteras.
  • VD Peter Levin, styrelseordförande Per Anders Wärn och Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB, som tillsammans representerar cirka 15,0 procent av det totala antalet röster, kommer att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att meddelas separat
  • Bolaget har erhållit Teckningsåtaganden om 15 MSEK och Garantiåtaganden om 85 MSEK. Som en följd av detta har Företrädesemissionen tecknats till 100 procent.

Bakgrund och motiv
Kostnadsoptimeringsprogrammet kommer tillsammans med kapitalet från Företrädesemissionen att göra det möjligt för Goodbye Kansas Group att fortsätta accelerationen i Goodbye Kansas Studios, fokusera på lanseringen av det platsbaserade mobilspelet Hello Kitty 2022 och fortsätta produktutvecklingen av egna IP:n och skalbara lösningar. Strategin är satt för bolaget att nå en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 20% och en EBITDA-marginal som överstiger 20% senast 2024.

- Efter en period av stora investeringar i vår organisation har vi nu VFX-studiokapacitet och teknologi i världsklass, framväxande IP-tillgångar och strategiska partnerskap för spelutveckling. Goodbye Kansas Group går nu in i en ny fas med fokus på lönsam tillväxt och ökad effektivitet i hela organisationen. Kostnadsoptimeringsprogrammet tillsammans med Företrädesemissionen kommer ytterligare att stärka vår förmåga att nå våra finansiella mål, säger Per-Anders Wärn, styrelseordförande, Goodbye Kansas Group

Företrädesemissionen
Styrelsen i Goodbye Kansas Group avser föreslå att genomföra en företrädesemission om cirka 100 MSEK, som beslutas av den extra bolagsstämman som kommer att hållas omkring den 16 september 2021.

Villkoren för Företrädesemissionen kommer att beslutas av styrelsen när den extra bolagsstämman har beslutat att bemyndiga styrelsen och efter registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman kommer att hållas omkring den 16 september 2021 och kallelsen kommer att meddelas separat.

VD Peter Levin, styrelseordförande Per Anders Wärn och Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB, som tillsammans representerar cirka 15,0 procent av det totala antalet röster, har åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för att bemyndiga styrelsen att genomföra Företrädesemissionen.

För att förhindra spridning av coronavirussmittan (Covid-19) avser styrelsen att besluta att den extra bolagsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller externa parter och att aktieägarna ska utöva sin rösträtt per post.

Prospekt
Information avseende Företrädesemissionen kommer att ingå i ett prospekt som kommer att publiceras i ett senare skede.

Teckning och röstningsåtaganden på extra bolagsstämma
Bolagets VD Peter Levin, styrelseordförande Per Anders Wärn och Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB, har alla åtagit sig att teckna sig för sina respektive pro rata-ägarandelar, motsvarande cirka 15 miljoner kronor i Företrädesemissionen.

Därutöver har Modelio Equity, styrelseordförande Per Anders Wärn, Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB och Lena Lager åtagit sig att teckna motsvarande cirka 85 miljoner kronor i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är således tecknad till 100 procent om den extra bolagsstämman röstar för Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen
Tidplanen för Företrädesemissionen kommer att meddelas i samband med beslut om Företrädesemissionen.

Ny brygglånefacilitet
Modelio Equity kommer att tillföra Bolaget en brygglånefacilitet om 55 MSEK som ska betalas till Bolaget i juli 2021 och återbetalas i samband med genomförandet av Företrädesemissionen.

Rådgivare
ABG Sundal Collier har anlitats som finansiell rådgivare och Baker McKenzie som legal rådgivare till Goodbye Kansas Group i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD och koncernchef, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com Telefon: +46 (0) 73 041 63 93

Anders Lundström; CFO
e-mail: anders.lundstrom@goodbyekansas.com, Telefon: +46 8 502 312 74

Denna information är insiderinformation som Goodbye Kansas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Goodbye Kansas Group AB (publ) nyhetsdistributör MFN vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är ett ledande företag inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter och lösningar med möjlighet att skala, som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. Tjänster inkluderar VFX, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Performance Capture & Scanning, Real Time expertis, Design, Animation, produktion av Game Cinematics, Digital Humans samt utveckling av IP:n och skalbara produkter.

Gruppen består av: Goodbye Kansas Studios (visuella upplevelser för film, TV och dataspel), Infinite Entertainment (film- / TV-samproduktioner & IP-utveckling), Vobling (virtuell träning och XR) Sayduck (3D / AR SaaS-lösningar för e- handel), Virtual Brains (kartbaserade mobilspel) och Plotagon (3D-animationsfilmmotor). Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har studior och kontor i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manila.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Denna information utgör insiderinformation som Goodbye Kansas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2021-07-08 08:00 CEST.

Bifogade bilder


https://storage.mfn.se/49ffe80a-6daf-46e1-91e8-22074b...

Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.